Tag Archives: visstidsanställd

15 år och visstidsanställd

Jag är 15 år och är visstidsanställd. Jag har inget datum där det står hur länge jag ska jobba där. Där står bara arbetsuppgifterna.  Om där ej står något datum kan jag säga upp mig då utan att jobba en månad till?

Hej,
Om du inte har ett anställningsavtal ännu men är anställd under en viss tid så kan du egentligen inte säga upp det avtalet. Du är skyldig att arbeta hela avtalstiden, och arbetsgivaren är också skyldig att låta dig jobba och få lön under den tiden.
Men i praktiken så brukar många ändå tillämpa 1 månads uppsägningsid, så jag skulle nog säga att det är vad som gäller för dig.
Om du inte har fyllt 16 år ännu så måste det också finnas en handledare på arbetsplatsen som kan hjälpa dig och lära dig jobbet.

Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägningstid för visstidsanställd?

Hejsan!

Har en anställd som SAS via arbetsförmedlingen. Dennes anställning går ut i januari. Har vi som arbetsgivare skyldighet att säga upp denne en månad innan? Då det redan finns ett slutdatum på anställningsavtalet? Det står även på avtalet en månads uppsägning åt vadera håll men det borde gälla om vi skulle sagt upp hen innan tiden gått ut.

Svar:

Hej!

En allmän visstidsanställning löper från ett visst datum till ett annat och innefattar ingen uppsägningstid. Står det i anställningsavtalet att det innefattar ömsesidig uppsägningstid på en månad bör detta vara gällande om avtalet ska sägas upp innan slutdatum. Vid en allmän visstidsanställning avslutas anställningen vid slutdatum, detta enligt LAS § 4 som beskriver ”En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §.”. Alltså har ingenting annat avtalats vid anställningens slutdatum så avslutas den automatiskt.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Diskriminering av visstidsanställd

Hejsan! 
Jag har just hittat något som heter Lagen om diskriminering av deltids- och visstidsanställda. Gäller den även för anställda för enstaka dagar? (HRFs kollektivavtal) Jag undrar om jag som timanställd kan hävda att jag har rätt att vara med på personalmöten. Som det är nu är det inte självklart att anställda för enstaka dagar får vara med, med motivationen att de jobbar för lite/för få timmar. Deltidsanställda och visstidsanställda får vara med. Jag känner mig utanför, får inte samma info som andra anställda, och har inte heller möjlighet att ta upp problem på arbetsplatsen tillsammans med de andra på mötena, eftersom jag inte får betalt för att vara med som de andra. 
Jag undrar också om det inte är diskriminering av visstidsanställda att dessa inte får ta del av lönepotten, med argumentet att potten tjänades in förra året? Är inte det då en löneform som diskriminerar de som idag är visstidsanställda i relation till tillsvidareanställda? Om de utför samma arbetsuppgifter? Så här är det för en kollega till mig. 
Tacksam för svar!

Hej

Rent krasst gäller lagstiftningen:

 En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade anställning. Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigad av sakliga skäl.

Nu finns det med största sannolikhet ett kollektivavtal i bakgrunden som definierar vilka löneförmåner som skall gälla för olika typer av anställningar, och jag skulle därför be att facket tillsammans med arbetsgivaren ger dig förklaringen till det här.  Facket borde också ha ett intresse av att skydda arbetstagare som har sämre anställningsvillkor. Facket är även de som i första hand ska driva frågan vidare om diskriminering så spontant känns det som att din första handling borde vara att ta kontakt med dem även i fallet om att inte få delta på personalmötena. Framför din kritik sakligt, dvs ange argument varför du vill/ska vara med. Inte bara ifrågasätta varför du inte är med.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Tidsbegränsad anställning – Säga upp mig?

Hej!

Om jag är anställd som student på ett bemanningsföretag och kontraktet löper ut i april. Eftersom jag inte är helt nöjd med jobbet har jag kikat på andra jobb och tänkt ha ett jobb mer anpassad till skolan.

Min fråga är alltså om det är okej att bara ringa bemanningsföretaget och säga att man ej önskar jobba kvar pga dålig kommunikation, massa missar från de osv? Eller finns det någon uppsägningstid? Det står inget om det i kontraktet iallafall. Det är en visstidsanställning och jag jobbar cirka 1-2 ggr i veckan.

Hej,

Du kan endast säga upp dig från din tidsbegränsade anställning om ni avtalat om uppsägningstid i anställningsavtalet. Du kan dock samtala med din arbetsgivare angående din situation och då kan ni möjligtvis nå en förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Timanställd

Hej jag undrar om det finns en lag om turordningen på timanställda. Om man varit
där längre än en annan timanställd får man förtur på timmar då?

Hej,

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) gäller då det är frågan om en uppsägning. Denna regel har alltså inget samröre med antalet timmar du som timanställd får arbeta. Antalet timmar du har rätt till regleras i ditt anställningsavtal och om du skulle vara visstidsanställd är det upp till arbetsgivaren att leda och fördela arbetet.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Sjuklön

Hej!

Vilka regler gäller för sjukersättning vid en timanställning? Har en anställd som jobbat några timmar och sen varit sjukskriven några timmar dagligen i 2 veckor. Han har jobbat trots en sjukskrivning på heltid vilket vi inte visste om (heltidssjukskrivningen alltså).

Hej,

Det är otydligt för mig i vilken omfattning denna problematik fortgått och även vilken anställningsform arbetstagaren innehar enligt frågan ovan då lagen endast talar om två anställningsformer dvs. visstidsanställning och tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform enligt LAS, utan endast en ersättningsform då arbetstagaren får betalt per arbetad timme. Med detta menas att en ”timanställning” kan vara både en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.

Sjuklönelagen kräver att den sjuke gör en sjukanmälan till arbetsgivaren. Den sjuke har inte rätt till sjuklön innan sjukanmälan har gjorts (8 § sjuklönelagen).

Om arbetstagaren ifråga är visstidsanställd har denne rätt att få sjuklön, undantaget första sjukdagen, de dagar då denne skulle ha arbetat hos er.

När arbetstagaren varit sjuk i sju kalenderdagar från sjukanmälningsdagen, är du som arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön, om arbetstagaren kan styrka sjukdom genom sjukintyg på den åttonde kalenderdagen. Du som arbetsgivare kan även begära ett läkarintyg från din sjukfrånvarande arbetstagare om du kan påvisa särskilda skäl för detta.

Jag vill även förtydliga att ett sjukintyg från en läkare endast är rekommendationer från denne. Om arbetstagaren arbetat trots sjukintyg är detta en bedömning gjord utav arbetstagaren utifrån dennes situation med andra ord behöver inte ett sjukintyg per automatik innebära att arbetstagaren är arbetsnedsatt.

Jag rekommenderar att du som arbetsgivare talar med försäkringskassan, de kan ge ytterligare specialiserade råd angående detta ärende.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren