Tag Archives: utomlands

Annan arbetsplats under uppsägningstiden?

Hej,

Jag har en tillsvidareanställning på ett svenskt företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Afrika.Nu har företaget kommit i en ekonomiskt svår situation och jag har fått besked om att de ej har råd att ha mig kvar. I mitt anställningsavtal står det att uppsägningstiden är tre månader.Vidare står följande ordalydelse. ”Arbetsplats: Alla företagets verksamhetsländer och områden vilket i huvudsak är östra Afrika. Arbetstiden kommer att tillbringas tre månader åt gången i Afrika.” Då jag precis kommit ned till Afrika för en ny tremånadersperiod, och gärna vill vara kvar här under uppsägningstiden för att arbete med de uppgifter som jag blivit ålagd, undrar jag om det helt sonika kan skicka mig tillbaks till Sverige utan att frångå det avtal vi båda signerat med ordalydelsen ovan?

Hej,

Som jag tolkar det så borde du få vara kvar i Afrika under din uppsägningstid. Dock är ordalydelsen litet motsägande då den första meningen skulle kunna innebära arbete även i Sverige. Den andra meningen säger å andra sidan att arbetstiden är förlagd i Afrika under tremånadersperiod åt gången, vilket skulle tala för att du får stanna där under dina tre månaders uppsägningstid som nu börjat. Jag skulle råda dig att kontakta ditt fack för att se vad de har att säga i ärendet, de har säkerligen varit med vid förhandlingar angående arbetsbristen och uppsägningarna.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren