Tag Archives: tjänstledighet för studier

Kan jag avbryta min tjänstledighet och få lön under uppsägningstiden?

Hej,
Jag är tjänstledig för studier och fick idag ett besked om uppsägning. Jag har 4 månaders uppsägningstid men kommer inte få betalt för de månaderna. Jag undrar därför om jag kan avsluta min tjänstledighet (har rätt att återgå till arbetet inom max en månad vid avslutad ledighet) och då få lön? Är ändå arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Svar: Det stämmer att ersättning normalt inte utgår om du är tjänstledig under din uppsägningstid. Som du säger så har du rätt att återgå i arbete om du avbryter dina studier. Du har inte rätt att återgå tidigare än två veckor men en månad efter att underrättelse sker. Ja du kan alltså avsluta din tjänstledighet för att ”återgå i arbete” men att du då blir arbetsbefriad med lön.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Rätten att avbryta tjänstledighet och återgå till arbete

Hej,
Jag har fått beviljat tjänstledighet under 1 år från min arbetsgivare.
Jag undrar vad som gäller om jag skulle vilja avbryta min tjänstledighet och vilja återgå till mitt arbete tidigare?

Svar: Det finns några olika lagar som reglerar möjligheterna till tjänstledighet. Till exempel studieledighetslagen. Är du tjänstledig för studier har du enligt 10 § rätt att återgå till arbete om du vill det. Dock måste du informera arbetsgivaren om det 2-4 veckor innan du har tänkt att gå tillbaka till arbetet. Hur tjänstledigheten är beviljad har också betydelse då om du t.ex. blivit beviljad tjänstledighet för studier under 2 år, inte har rätt att gå in och arbeta på sommaren. Söker man tjänstledigt för varje termin är arbetsgivaren skyldig att låta arbetstagaren jobba mellan perioderna. Denna lagen gäller dock bara tjänstledighet för studier och går inte att tillämpa på all typ av tjänstledighet. Kolla därför upp om det finns en lag reglerad för just den typ av tjänstledighet som du har.

Utöver regleringar i lag kan återgång till arbete vara reglerat i avtal eller kollektivavtal. Har du skrivit på ett avtal för din tjänstledighet kan du se där om det står något reglerat för vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till arbete.

I och med att arbetsgivaren beviljat din tjänstledighet och förmodligen fixat en vikarie för din tjänst är det inte självklart att du har rätt till att återgå tidigare än vad ni har kommit överens om. Det är därför viktigt att kolla upp om det finns något i lag, avtal eller kollektivavtal reglerat för dig.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Tjänstledig för studier, måste jag jobba under lovet?

Hej,
Jag är beviljad 100% studieledighet med studielön för att kunna vidareutbilda mig. Muntligt fick chefen mig att acceptera att arbeta ”mina helger” de första 2-3 månaderna. Nu skriver chefen till mig att hon ska kontakta HR eftersom hon verkar tycka att jag ska arbeta under jul/nyår då jag är ”studieledig”. Högskolan tar inte jullov tvärtom slutar terminen i januari med tentor.
Vad säger lagen?

Svar: Din rätt att vara ledig/skyldighet att arbeta under loven är beroende på hur du fått beviljat din studieledighet. Om du ansökt och fått beviljat tjänstledigt för studier för hela utbildningsperioden (t.ex. 2 år) så kan din chef inte kräva, och du kan inte heller begära att du ska jobba under t.ex. jullov och sommarlov. Om du däremot söker och får beviljat tjänstledigt för studier termin för termin så ska du normalt sett arbeta som vanligt under lov och sommar. Så det beror på vad ni kommit överens om från början.

Kolla gärna var ett ev. kollektivavtal på arbetsplatsen säger ang. detta också.

Hälsningar Camilla Ländin

Jobba under loven vid tjänstledighet

Hej! Jag har precis börjat plugga och har tagit tjänstledigt från mitt jobb inom handels Jag kommer att ha jullov mellan den 21/12-8/1 och undrar då om jag är tvungen stt jobba under den perioden? Jag har sökt tjänstledig fram till den 3/6 då första terminen är avklarad.

Med vänlig hälsning, Marie

SVAR:
Om du har sökt tjänstledigt för studier för hela läsåret så måste du inte gå in och jobba under julhelgen eller andra lov. Du har inte heller rätt att kräva att få göra det. Däremot kan du komma överens med din arbetsgivare om hur ni ska göra.
Om du däremot  söker tjänstledigt för en termin i taget så är du skyldig att, och har rätt att jobba under jullovet.
Hälsningar Camilla Ländin

Kan arbetsgivaren ge avslag på min ansökan om tjänstledighet för studier?

Om jag och arbetsgivaren varit överens om tjänstledighet med 40% p.g.a. studier för en utbildning som skulle pågå i tre terminer, d.v.s. 1,5 år och jag sökt samt fått beviljat tjänsteledighet för de två första terminerna men nu när den tredje och sista terminen på utbildningen skall göras så fick jag avslag på tjänsteledigheten.

Är detta i enlighet med vad som stipuleras i lagen om ledighet för utbildning?

Hej,

En arbetstagare är berättigad till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Detta kallas för kvalificeringstid. Din anställningstid framgår inte av din fråga men jag utgår ifrån att du uppfyller kvalificeringstiden.

Då du menar att ni var överens om ledighetens omfattning är det av vikt att du kan styrka detta. Detta kan göras genom exempelvis ett mail eller ett skriftligt dokument där det framgår att ledigheten avser tre terminer. Som jag förstår din fråga så ansöker du inte för ledighet avseende hela perioden (de tre terminerna) utan du söker ledighet inför varje termin. Det är upp till er hur detta ska göras men om ni var överens från början att ledigheten avsåg tre terminer hade du egentligen enbart behövt ansöka om ledighet för studier en gång och inte tre.

Du har ingen skyldighet att ansöka om rätt till ledighet för studier en viss tid i förväg. Om du däremot är ute i god tid med din ansökan ökar troligtvis chanserna att din arbetsgivare godkänner din ansökan, sex månader brukar vara en bra tumregel.

Arbetsgivaren har ingen rätt att ge dig avslag rörande ledighet för studier men hen har möjlighet att skjuta upp din studieledighet i max sex månader. Arbetsgivaren är skyldig att genast meddela dig om detta samt skälen till beslutet. Om ni har kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra bestämmelser rörande tjänstledighet för studier så kolla vad som regleras där. Mitt råd är att lyfta frågan med din arbetsgivare för att klargöra vad ni egentligen kommit fram till tillsammans.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Tjänstledigt för studier under rehabilitering?

Fråga: Har en pågående rehabilitering för att jag har testats med för höga värden alkohol under en längre period, dvs inte enstaka tillfällen på jobbet, utan har fått en diagnos, riskzon, och går alltså en rehabilitering för detta på arbetstid 1 tillfälle i veckan. Nu har jag kommit in på en kockskola i London och söker tjänstledigt under en period när denna rehabilitering pågår, rehabiliteringen pågår till fram till november, och tjänsteledigheten önskar jag påbörja 1 sept för studier.
Hur är mina chanser att få igenom detta, har försökt och hitta information och likn fall men utan någon framgång

Svar: Hej!

Du har rätt att få tjänstledigt för studier enligt studieledighetslagen men du måste ansöka om detta i god tid innan studierna  påbörjas. Arbetsgivaren får inte neka dig denna rätt, men denne har rätt att skjuta upp din studieledighetstid med 6 månader. Det vill säga att du kan få höra av arbetsgivaren att du visst kan få gå på kockskola, men att du i så fall får börja nästa termin. Har arbetsgivaren betalt för din påbörjade rehabilitering så finns en ganska stor risk att du får ett sådant svar.

Du måste tänka på att arbetsgivaren antagligen har gett dig möjlighet till rehabilitering som en förebyggande åtgärd för att slippa säga upp dig på grund av personliga skäl eller i värsta fall avskeda dig på grund av missbruk. Avbryter du rehabiliteringen kan arbetsgivaren i värsta fall göra sig av med dig helt och hållet.

Det du måste göra är att prata med arbetsgivaren om situationen som uppstått. Jag kan mycket väl förstå att längtan efter att få gå på kockskola i London är mycket stor, men risken är att du får välja på att bli uppsagd på grund av att du avbryter rehabiliteringen eller vänta 6 månader.

Om jag vore som du så hade jag sökt tjänstledigt nu (för att uppskovet kan bara bli ett halvår och då kan arbetsgivaren inte neka dig att få börja kockskolan i vår), accepterat det eventuella uppskovet och kunnat gå på tjänstledigt till nästa kursstart på kockskolan. Då vet du att du har ett jobb kvar här hemma att återgå till när du är färdig med studierna och förhoppningsvis är du då också färdigrehabiliterad och har fått alla verktyg du behöver för att klara av att leva ett nyktert liv.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Rätt till ledighet för studier?

Hej!

Jag vill gå en utbildning som har lektion 1 gång i veckan och undrar om det är så att man får ta tjänstledigt en dag i veckan? Eller måste man vara borta helt och hållet?

Svar:

Hej!

Rätten till tjänstledigt för studier gäller de arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, alternativt att ha varit anställd under sammanlagt 12 månader under de senaste två åren enligt § 3 i lagen om anställdas rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren har dock rättigheten att skjuta upp den begärda ledigheten i upp till sex månader. I denna lag står det endast reglerat att du som arbetstagare har rättigheten till att ta tjänstledigt. Närmre reglerat kring i vilken omfattning ledigheten gäller står ingenting skrivet om. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats finns möjligheten att det finns reglerat i detta. Finns det inte reglerat i kollektivavtalet gäller en överenskommelse eller ett avtal mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Dina rättigheter är då att du har rätt till ledighet för dina studier, men omfattningen är då ett avtal mellan er två parter.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren