Tag Archives: tingsrätt

Var avgörs en arbetstvist?

Hej!
I vilken tingsrätt skall jag stämma min arbetsgivare, där jag som
arbetstagare bor eller där arbetsgivaren har sitt säte/kontor?
mvh

Hej

En arbetstvist är en tvist (en tvist uppstår om två parter inte kommer överens) som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vissa typer av arbetstvister kan prövas direkt av Arbetsdomstolen, andra tas upp av en tingsrätt. Arbetsdomstolen är högsta instans, dvs överklagan från tingsrätten sker i arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

För att en arbetstvist ska få föras direkt i Arbetsdomstolen krävs två saker

Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal.

Därutöver måste målet gälla tvist om kollektivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen (exempelvis föreningsrättstvister eller tvister om förhandlingsrätt) eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller tvist som angår arbetsplats där kollektivavtal gäller.

I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid tingsrätt. För en enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation gäller alltså att talan ska väckas vid tingsrätt. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation.

Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

Vid arbetstvister är det viktigt att tänka på att agera inom de relativt korta tidsfrister som i de flesta fall gäller för att få en prövning till stånd.

När en arbetstagare vill väcka talan i tingsrätt mot en arbetsgivaren skall detta göras i den ort där arbetstagaren har sin hemvist.

2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen anges beträffande sådana arbetstvister som i första instans skall upptas av tingsrätt att arbetsgivaren får sökas vid rätten i den ort där arbetstagaren har sitt hemvist. I lagens förarbeten (prop. 1974:77 s. 149 f.)

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren