Tag Archives: tillsvidareanställd

Kan min arbetsgivare ändra min lön utan min tillåtelse?

Hej,

I samband med att jag fick ändrade arbetsuppgifter fick jag en tillsvidareanställning samt en lönehöjning.

Arbetsbeskrivningen på det gamla avtalet ändrades från ”Arbete fritids och som resurs på skola inkl vikariebehov” till ”arbete på fritids och skola”

Efter avtalsändringen har jag fått ett större vikariat på skolan. Nu när jag ska återgå till min förra arbetssyssla, som dessutom är väldigt snarlig den jag haft nu, vill min arbetsgivare ändra min lön till den som stod på förra avtalet. Trots att jag har ett nytt tillsvidare avtal med en ny lön och skillnaden i arbetsuppgifterna är inte av så stor skillnad att det motiverar en lönesänkning.

Jag anser att lönehöjningens främsta grund var att jag fick en tillsvidareanställning. Således borde lönen vara kvar då jag har kvar min tillsvidareanställning.

Hur ser ni på detta?

SVAR

Lönen regleras antingen i gällande kollektivavtal och kan då inte ändras, i annat fall så är det endast avtalat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lönen kan dock inte ensidigt ändras, utan bägge parter måste vara överens om det. Det enda undantagsfallet skulle vara ifall det står skrivet i kollektivavtalet eller anställningsavtalet att arbetsgivaren för lov att ändra din lön utan ditt tillstånd.

Kontakta facket och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Övergång mellan anställningsavtal

Hej,

Om jag och arbetsgivaren är överens om att gå skilda vägar i god tid kan min tillsvidareanställning övergå till en visstidsanställning så att jag slipper karens på akassan? Hur skall man då gå tillväga?

SVAR

Så länge du och din arbetsgivare är överens så kan ni avbryta din tillsvidareanställning och skriva ett nytt anställningsavtal om att du ska vara visstidsanställd. Tänk bara på hur du i sådana fall vill göra med din uppsägningstid. Om det finns ett kollektivavtal kolla vad det står reglerat där också. Men är ni överens om allt så kan ni avtala om hur ni vill göra.

Hälsningar,

Daniela Alm

När övergår anställningen till tillsvidareanställning?

Min son har jobbat som timvikarie samt haft vissa korttidsvikariat på samma företag i ca 5 år. De flesta månaderna blir det hur mycket jobb som helst men vissa månader bara några få timmar så att lönen inte ens räcker till hyran. Är det rätt av arbetsgivaren att göra så här, har de ingen skyldighet att efter så lång tid ge honom en anställning? Han jobbar inom handels.

 

Svar:

 

Hej!

 

En allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som visstidsanställd under minst två av de senaste fem åren, eller under vikariat under mer än två år under en femårsperiod, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). När tvåårs-gränsen passerat övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutom LAS reglerar även kollektivavtalet vad som gäller för visstidsanställda. Rekommendation är alltså att se över gällande kollektivavtal för mer information. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa anställningsavtalet och vad som däri står avtalat. Så många timmar som din son är anställd på och som står avtalat i anställningsavtalet har han rätt till att få arbeta och även få ut lön för.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för tillsvidareanställd?

Vad gäller vid uppsägning av en tillsvidareanställning med timlön? Måste jag arbeta schemalagda arbetspass eller kan jag gå på dagen?

 

Svar:

Hej!

Vid tillsvidareanställning gäller alltid en månads uppsägningstid enligt LAS. Det vill säga om inte kollektivavtal säger annat eller om inte du och din arbetsgivare har kommit överens om annat i ditt anställningsavtal. Finns det inga sådana överenskommelser i anställningsavtal eller kollektivavtal har du alltså en månads uppsägningstid.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Tillsvidareanställning efter ett visst antal timmar?

Hej

Hur många timmar måste jag ha innan jag blir inlasad ? jag jobbar som timanställd åt ett statligt bolag.

Hej

Timanställning är en felaktig anställningsform, den finns inte enligt lag. Däremot kan arbetsgivaren sluta kollektivavtal med en kollektivavtalsbärande fackorganistion och på så sätt skapa utrymme för en ”timanställning” då kollektivavtal gäller före svensk arbetsrätt. En tidsbegränsad anställning innebär att du i huvudsak ska ha arbetat i sammanlagt två år under fem år för att de ska övergå till en visstidsanställning.

Det kan verka enkelt, men tyvärr fungerar detta sällan så enkelt rent praktiskt. Din arbetsgivaren kan nämligen kombinera olika typer av visstidsanställningar för exakt samma arbete och på så sätt skjuta på den fasta anställningen upp till 4-5 år. Det är tyvärr den bistra verkligheten. Dessutom har du som du uppger arbetat som timanställd (ok om det finns ett kollektivavtal) då räknar din arbetsgivare dina arbetstimmar och dagar, så att du egentligen måste ha kommit upp i 365 dagar för att detta ska räknas som ett helt arbetsår. Det innebär således att du ska ha jobbat sammanlagt över 700 dagar under en femårsperiod för att tjänsten ska gå över till en tillsvidareanställning. Det innebär rent krasst, att helger, semesterdagar osv inte räknas in i den sammanlagda arbetstiden. Dvs du kan alltså arbeta i betydligt fler år än vad du skulle gjort om du haft en annan visstidsanställning (där helger och semesterledighet räknas in) utan att få en tillsvidareanställning.

Det mest betänkliga är att du arbetar inom en statlig myndighet som ska föregå med gott exempel på arbetsmarknaden…

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsagd utan saklig grund

Hej!

Min son har arb som timanställd på ett litet larmföretag (där man ritar in larm i olika lokaler) i 11 mån. Fredag fick han tel-samtal av han som äger företaget att han inte ”behövde” komma på måndag…… ingen förklaring!

Nu undrar jag om det verkligen få gå till så här även om man är ”timanställd”? Kan man bara sägas upp utan vidare och inte få veta ngt innan?
Vad har han för rätt, kan han begära 1 mån uppsägn-lön trots allt?

Har även en fråga om han har rätt till semesterersättning på lönen trots att han är timanställd?

Hej,

Som grundregel finns det två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad.

Timanställning är alltså ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme. Utifrån vad du beskrivit ovan, utgår jag ifrån att din son är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid från den dag din son blivit meddelad om uppsägningen, enligt lagen om anställningsskydd 11 §. Det verkar dock som att det inte finns saklig grund för att säga upp din son. Saklig grund enligt LAS är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är din son fackligt ansluten ska han vända sig till dem för att få stöd.

På sin arbetade tid hos arbetsgivaren har din son rätt till 12 % semesterersättning, enligt semesterlagen 16 b §. Vid timbetalning från arbetsgivaren kan det vara så att denna procentandel betalas ut varje månad istället för att man tjänar in semesterdagar med semesterlön. Han har hur som helst rätt till semesterersättning med 12 % grundat på sin arbetade tid. Om arbetsgivaren istället tillämpat intjänad semester så har han rätt till samtlig intjänad semesterlön och ska då få detta som semesterersättning vid sin slutlön.

Om det skulle uppstå en tvist i ärendet är ni välkomna att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej!

Vilka regler gäller för sjukersättning vid en timanställning? Har en anställd som jobbat några timmar och sen varit sjukskriven några timmar dagligen i 2 veckor. Han har jobbat trots en sjukskrivning på heltid vilket vi inte visste om (heltidssjukskrivningen alltså).

Hej,

Det är otydligt för mig i vilken omfattning denna problematik fortgått och även vilken anställningsform arbetstagaren innehar enligt frågan ovan då lagen endast talar om två anställningsformer dvs. visstidsanställning och tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform enligt LAS, utan endast en ersättningsform då arbetstagaren får betalt per arbetad timme. Med detta menas att en ”timanställning” kan vara både en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.

Sjuklönelagen kräver att den sjuke gör en sjukanmälan till arbetsgivaren. Den sjuke har inte rätt till sjuklön innan sjukanmälan har gjorts (8 § sjuklönelagen).

Om arbetstagaren ifråga är visstidsanställd har denne rätt att få sjuklön, undantaget första sjukdagen, de dagar då denne skulle ha arbetat hos er.

När arbetstagaren varit sjuk i sju kalenderdagar från sjukanmälningsdagen, är du som arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön, om arbetstagaren kan styrka sjukdom genom sjukintyg på den åttonde kalenderdagen. Du som arbetsgivare kan även begära ett läkarintyg från din sjukfrånvarande arbetstagare om du kan påvisa särskilda skäl för detta.

Jag vill även förtydliga att ett sjukintyg från en läkare endast är rekommendationer från denne. Om arbetstagaren arbetat trots sjukintyg är detta en bedömning gjord utav arbetstagaren utifrån dennes situation med andra ord behöver inte ett sjukintyg per automatik innebära att arbetstagaren är arbetsnedsatt.

Jag rekommenderar att du som arbetsgivare talar med försäkringskassan, de kan ge ytterligare specialiserade råd angående detta ärende.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren