Tag Archives: Socialförsäkringsbalken

Gör min arbetsgivare rätt?

Hej, jag har haft semester och sedan kom tillbaka till jobbet och blev sjukskriven efter första dagens jobb.

Nu anser min arbetsgivare att jag har vart ”respektlös”, ”oengagerad” och inte ”arbetsvillig” pga att jag inte har hört av mig till jobbet under min sjukskrivning.. Jag har intyg på sjukskrivningen men har inte kunnat bifogat den till min arbetsgivare under tiden jag vart sjuk. Så har han då rätt till att ”sparka” mig pga att jag inte har hört av mig till jobbet och sagt hur jag mår och när jag skall komma tillbaka till jobbet.

SVAR:

Hej,

Det är viktigt att ett läkarintyg inkommer till arbetsgivaren, detta är en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna få sjuklön från och med den åttonde dagen. Lämnas inte denna försäkran in är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön. Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar under rehabiliteringstiden, sjukintyg, kontakt med försäkringskassan ska skötas från båda håll. Men att arbetsgivaren hotar med att sparka arbetstagare för att denna inte höra av sig till jobbet verkar verkligen inte speciellt samarbetsvilligt, dessutom är det arbetsgivaren som ska se till att upprätthålla kontakten på ett konstruktivt sätt, kalla till möten och se till att arbetstagaren känner att denne har ett ordentligt stöd för att komma tillbaka till arbetsplatsen.

Här kommer även 30 kapitlet i Socialförsäkringsbalken in, då det i 6 och 7 §§ tydliggörs både arbetsgivarens och den försäkrades skyldigheter.

Arbetsgivarens skyldigheter: 6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).

 

Den försäkrades skyldigheter:7 § Den försäkrade ska – lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och – efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.

Gällande rätten att avskeda någon är det att hänvisa till LAS 18§, då en arbetstagare måste åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren för att grunda ett avsked.

Är du medlem i ett fackförbund är mitt råd att kontakta de. Om annat fall kan arbetsrättsliga frågor drivas vidare i tingsrätt.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren