Tag Archives: pension

Jag är 67 år och måste gå i pension. Arbetsgivaren har gett mig ett skriftligt besked för sent. Betyder det att jag får jobba kvar?

Hej!
Jag är 67 år och har enligt lagen rätt att jobba fram till denna månads slut. Jag har inte fått någon skriftlig uppsägning från min chef, hon påstår att edt inte behövs. Jag menar att det står klart och tydligt i LAS §33 men det menar hon gäller inte. Nu kom hon med en blankett den 18/8 vilket skulle betyda att jag har rätt att jobba till den 18/9 eller hur? Så min fråga blir vem har rätt och har jag möjlighet att gå vidare till någon instans för att få igenom min som jag tyder det, rättighet?Och hur är chanserna att jag har rätt till 3 veckors ytterligare jobb?

Hej!

Jag har skrapat lite djupare i 33 § LAS och visst står uttryckligen i paragrafen att pensionsbeskedet ska vara skriftligt. Emellertid är detta enligt förarbeten och s.k. juridisk doktrin (om man får uttrycka sig slarvigt; de författare som är att betrakta som mest insatta och mest erfarna inom området) att betrakta som en ordningsföreskrift. Det räcker, enligt både de som skrivit underlaget till lagen och de som tolkat den, med att ge beskedet muntligen just när det gäller 67-års regeln om detta senare kompletteras med ett skriftligt besked.

Du har då ingen rätt till uppsägningstid, utan du slutar den sista dagen den månad du fyller 67 år även om det skriftliga beskedet kom senare. Det handlar ju inte om en formell uppsägning, utan om en pensionsavgång, så arbetstagaren anses vara medveten om att denne fyller 67 år, och från arbetsgivarhåll så vore det ganska ”verklighetsfrämmande” att säga upp en blivande pensionär enligt doktrinen.

Så min bedömning är att arbetsgivaren i det här fallet har gjort rätt, men hon skulle kunna ha, både för din och hennes egen skull, och för tydlighets skull kunna ha skrivit ett besked till dig månaden innan.

Hade hon varken sagt eller skrivit något kunde du ha varit i en position där du skulle kunna ha krävt skadestånd. Nu har du emellertid fått besked både muntligt och skriftligt, och då gäller ingen extra månads uppsägningstid.

Det tredje stycket i 33 § LAS: ”En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §” träffar den arbetstagare som har kvar sin tjänst efter den månad då denne fyller 67 år.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren.

Timvikarie efter pension

Hej,

Under våren 2013 övervägde en kollega till mig om hon skulle gå i pension eller inte då hon skulle fylla 65. Hon rådgjorde med vår chef eftersom hon ville försäkra sig om att hon skulle kunna jobba extra om hon valde att gå i pension.
Min kollega fick ett muntligt löfte om timvikariat utifall att hon bestämde sig för att gå i pension. Förvissad om att få fortsätta arbeta som timvikarie beslutar sig min kollega om att gå i pension.
Kort efter får vi information om att det skall ske en omorganisation på arbetsplatsen och att vår chef kommer att erbjudas en annan anställning inom organisationen. Efter omorganisationen beslutar vår nya chef att man skall införa nya regler för personer som går i pension som vill fortsätta att arbeta extra efter att ha gått i pension. Alla skall enligt de nya reglerna lämna in CV samt ha en ny anställningsintervju för att erbjudas timvikariat. Min kollega som då redan arbetat ett pass efter pension går med på detta och skickar in CV samt har ett anställningssamtal, detta trots att hon arbetat många år inom organisationen och hennes arbetsförmåga var väl känd.
Efter anställningssamtalet får hon information om att hon inte kommer att erbjudas någon fortsatt anställning. Motiveringen var att hon inte hade samsyn med arbetsgivaren.
Mina frågor är nu: Gäller inte det muntliga löfte som dåvarande chefen gav? Har inte ett nytt anställningsavtal inletts i och med att hon redan har arbetat ett pass efter det att hon har gått i pension? Vi kollegor är mycket upprörda över detta förfarande och har tagit upp detta med vår nya chef men kommer ingen vart. Kan det vara värt att driva detta ärende vidare i arbetsdomstol?

Hej,

Som jag ser det kan man å ena sidan se det som att tjänsten är påbörjad i med att ett arbetspass på denna tagit sin början och då skulle det muntliga löften från arbetsgivaren gälla. Dock är detta svårt att påvisa om inget skriftligt avtal upprättats. Sen kan det å andra sidan tolkas som att din kollega var medveten om det faktum att en anställning inte var upprättad då denne skickade in CV och gick med på att gå på anställningsintervju. Vid en tvist som skall lösas i domstol torde det, tyvärr för er del, luta åt ett beslut till fördel för den andra sidan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren