Tag Archives: LAS

Lön under uppsägningstiden

Hej.

Jag har sagt upp mig själv och blivit arbetsbefriad från jobbet då vi kom överens om att jag skulle göra det själv och få tre månaders lön.

Vad gäller här då får jag söka nytt och börja jobba och inte bli av med lönen från det gamla jobbet under dom tre månaderna jag har lön från dom?

Tacksam för svar.

Hej

Enligt LAS 12 § har en arbetstagare som har blivit uppsagd rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Däremot får arbetsgivaren dra av inkomster och inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Det innebär att har du blivit arbetsbefriad med full lön, och samtidigt börjar ett nytt arbete  har din arbetsgivare rätt att dra av de inkomster som du inskaffar under uppsägningstiden.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Avsked på grund av sjukdom

Hej

Jag var en 832 anställd på ett företag. Efter en månad kontaktade arbetsgivaren att han kommer att avsluta min anställning direkt då jag varit sjuk 2 ggr på 1 månad vilket han tyckte var mycket då jag missade en dag av en utbildning skm var dödsviktig enligt honom. Han sa upp mig den dagen och jag gick hem utan att skriva på något avskedsbrev. Gäller det inte att arbetsgivaren måste säga till 14 dagar innan varsel

Svar:

 

Hej!

 

Avsked av arbetstagare får endast ske om arbetstagare grovt har har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren enligt LAS § 18. Avsked sker med omedelbar verkan och innefattar alltså ingen uppsägningstid. Arbetsgivaren måste dock vid avsked lämna besked minst en vecka i förväg enligt LAS § 30. Vid varje avsked får du alltså avskeda med omedelbar verkan om det finns saklig grund för avskedet. Saklig grund innebär alltså då du grovt åsidosatt dina ålägganden hos din arbetsgivare. Blir du avskedad på grund av sjukdom är detta dock inte som en saklig grund för avsked. Mitt råd till dig är att ta kontakt med din fackliga organisation då de kan ge dig mer stöd i frågan. Är du inte fackligt bunden kan vi på Arbetsrättsjouren kan även hjälpa dig i frågan,det ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

När övergår anställningen till tillsvidareanställning?

Min son har jobbat som timvikarie samt haft vissa korttidsvikariat på samma företag i ca 5 år. De flesta månaderna blir det hur mycket jobb som helst men vissa månader bara några få timmar så att lönen inte ens räcker till hyran. Är det rätt av arbetsgivaren att göra så här, har de ingen skyldighet att efter så lång tid ge honom en anställning? Han jobbar inom handels.

 

Svar:

 

Hej!

 

En allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som visstidsanställd under minst två av de senaste fem åren, eller under vikariat under mer än två år under en femårsperiod, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). När tvåårs-gränsen passerat övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutom LAS reglerar även kollektivavtalet vad som gäller för visstidsanställda. Rekommendation är alltså att se över gällande kollektivavtal för mer information. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa anställningsavtalet och vad som däri står avtalat. Så många timmar som din son är anställd på och som står avtalat i anställningsavtalet har han rätt till att få arbeta och även få ut lön för.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vad gäller?

Hej! Jobbade som konsult i ett företag och har nu sagt upp mej pga kritik för mitt jobb. I avtalet står att det är 2 månders uppsägningstid av båda. Nu vägrar företaget låta mej jobba de 2 månaderna och tycker att jag ska gå på en gång. Hade räknat med detta uppsägningstid och det blir inkomstbortfall för mej. Kan de göra såhär? Kontraktbrott?
Tack på förhand!

 

Hej

Arbetsgivaren har rätt att låta dig gå hemma under uppsägningstiden, de kan däremot inte låta bli att betala ut din lön och dina förmåner.

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden enligt LAS:

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Även om paragrafen är utformad såsom att skydda dig som arbetstagare när du blir uppsagd, alltså den motsatta situationen mot din ska alltid uppsägningstiden iakttas. Dvs Arbetsgivaren kan inte från skjuta sig ansvaret pga att du har sagt upp dig utan avtalet ska följas, vill inte arbetsgivaren att du ska arbeta under uppsägningstiden ska arbetstagaren ändå betala ut din lön och din förmåner precis som vanligt.

Tänk dock på att arbetsgivaren har rätt att räkna av sådan lön och sådana förmåner om du  börjar arbeta på en annan anställning under uppsägningstiden.

13 § (LAS) Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Rätt uppsägningstid?

Hej!
Jag har ett lönebidrag via arbetsförmedlingen där det står att jag har månadslön, sen ett papper hemma där det står att jag har timlön (anställnings bevis ), vilket av dom gäller?
Min chef säger nu att han ska sparka alla på firman den 1 december för han har för dåligt med jobb i januari till mars. Jag har dock jobbat där i över 2 år så då har man väl 2 månaders uppsägningstid? Han hävdar dock på en? Ang röda dagar, han säger att han inte behöver betala ut för dom röda dagarna i december, gäller det verkligen?
Vi kommer behöva stå stilla nu i några dagar och då säger han att vi ej kommer få betalt, jag e dock anställd heltid oavsett det e via timlön eller månadslön, så måste han inte betala det du? Och den sista frågan, jag är ej fackligt ansluten så om han nu ej betalar ut lön till mig, vart vänder jag mig?

Svar:
Hej,
om du är lönebidragsanställd ska du följa de villkor som finns i branschen.  Ditt avtal via Arbetsförmedlingen bör gälla. Om din arbetsgivare vill säga upp dig behövs saklig grund, vilket verkar vara arbetsbrist. Om du arbetat där minst två år men mindre än fyra år har du rätt till två månaders uppsägningstid om inte det finns ett kollektivavtal som säger fler månader.

När det gäller ledighet och lön kan en arbetsgivare förlägga semesterdagar då verksamheten stänger. Detta gå endast om du har intjänade dagar att lägga ut. Finns inte detta är han tvungen att betala ut lön.

Om du inte får rätt i ovanstående är du välkommen att återkomma. Vi kan undersöka ditt ärende och se om och hur det går att driva vidare. Då diskuterar vi även kostnaden för detta.

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Arbetsbefriad under uppsägningstiden

Hej! Jag har de senaste 2,5åren vart timanställd på ett fik. Jobbat både parallellt med skola och efter det jobbat uppemot 70%. Jag sa upp mig i början av november pga annat jobberbjudande med heltidsanställning. Jag har nu jobbat hälften av uppsägningstiden när chefen säger att jag inte behöver jobba resten av uppsägningstiden.

Min fråga är ifall jag har rätten att få ut lön för timmarna jag inte jobbar i slutet av uppsägningstiden då jag antagit mig passen? Jag känner ju mig lurad då timmarna varit tilldelad mig. Jag har läst Lagen om Anställnings Skydd men förstår inte om det gäller mitt fall?

Tack på förhand!

Hej

Du har rätt till dina inplanerade timmar, om din arbetsgivare väljer att arbetsbefria dig under din uppsägningstid gäller följande (lag om anställningsskydd).

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Din arbetsgivare kan inte heller ändra dina inplanerade timmar enligt arbetstidslagen.

12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg.

Bara att kräva ut din lön och dina förmåner.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

 

Formalia vid uppsägning

Hej

Sonen har blivit uppsagd pga arbetsbrist men inga papper skrivna! Inga intyg utfärdade och knappt ett enda lönebesked på ca 6 månader. ( lunchrestaurang)Arbetsgivaren tar in nya/ andra som får jobba efteråt ? Aldrig lönen i tid? Vill ha papprena!vad ska vi göra?

Hej

Enligt lag om anställningsskydd gäller följande:

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde.

Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lag om anställningsskydd skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Dvs ni ska skynda er om ni yrkar på skadestånd, det verkar i detta fallet som att arbetsgivaren har begått flertalet fel enligt lag om anställningsskydd. Ta genast kontakt med din sons fackförbund så att de kan driva frågan vidare, i annat fall får ni själva göra det  eller ta hjälp av en fristående jurist (vilket vi gärna förmedlar).

Återkom därför gärna.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning

Hej!

Från vilket datum blir en person tillsvidareanställd om personen haft en allmän visstidsanställning under perioden 1 jan 2014 – 31 dec 2015. Den 31 december 2015 eller – om anställningen förlängs, den 1 januari 2016? Eller man också formulera frågan så här: Är det t o m dag 730 som en person kan ha en allmän visstidsanställning utan att den övergår till en tillsvidareanställning?

Tack på förhand!

Svar:

Hej,
Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd med denna anställningsform i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Jag skulle därför säga att personen blir tillsvidareanställd från och med 1/1 2016.

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för visstidsanställd?

Hejsan!

Har en anställd som SAS via arbetsförmedlingen. Dennes anställning går ut i januari. Har vi som arbetsgivare skyldighet att säga upp denne en månad innan? Då det redan finns ett slutdatum på anställningsavtalet? Det står även på avtalet en månads uppsägning åt vadera håll men det borde gälla om vi skulle sagt upp hen innan tiden gått ut.

Svar:

Hej!

En allmän visstidsanställning löper från ett visst datum till ett annat och innefattar ingen uppsägningstid. Står det i anställningsavtalet att det innefattar ömsesidig uppsägningstid på en månad bör detta vara gällande om avtalet ska sägas upp innan slutdatum. Vid en allmän visstidsanställning avslutas anställningen vid slutdatum, detta enligt LAS § 4 som beskriver ”En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §.”. Alltså har ingenting annat avtalats vid anställningens slutdatum så avslutas den automatiskt.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Säga upp sig innan anställningen har börjat?

Jag skriver anställningsavtal 141001 för en tjänst som börjar 150201. På den nya tjänsten är det 3 mån uppsägningstid. 
Om jag sedan ångrar mig och säger upp mig 141101, 3mån innan jag skulle börjat tjänsten, behöver jag då inte börja tjänsten?? 
El räknas uppsägningstiden fr.o.m. Då tjänsten börjar??

Hej!

Du kan avbryta ditt anställningsavtal innan din första arbetsdag och din uppsägningstid påbörjas i samband med din uppsägning.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren