Tag Archives: AVA

Får man avsluta en allmän visstidsanställning i förtid?

Hej!

Jag undrar om man får avsluta ett vikariat eller AVA i för tid? Om det står att det respektive part har en månads uppsägningstid är det fritt fram att säga upp det när som i så fall?
Jag har försökt läsa det till mig i lagen/forum men blir inte helt på det klara om vad som faktiskt gäller!

Mvh

Hej!

En allmän visstidsanställning tar i regel slut först då det överenskomna datumet passeras, men om det finns en klausul i anställningsavtalet som beskriver att parterna har en månads uppsägningstid så gäller detta. Det vill säga att om du är anställd fram till den siste oktober enligt avtalet, men att avtalet också anger en månads uppsägningstid för arbetstagare och arbetsgivare så kan du säga upp dig idag och få gå om en månad, d.v.s. den 7 september.

Står inget om en månads uppsägningstid i avtalet om tidsbegränsad anställning så är du bunden fram till slutdatumet om du inte kommer överens med din arbetsgivare om något annat. Man kan oftast diskutera med sin arbetsgivare också om det skulle föreligga speciella skäl för att man måste avsluta sin anställning tidigare. Arbetsgivaren behöver inte godkänna en uppsägning om detta inte finns i avtalet, men det är ju denne som bestämmer över verksamheten och de anställda.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Allmän visstidsanställning

Hej

Frågade min chef varför dom efter över ett års tid inte ville förlänga min allmänna visstidsanställning och fick detta svar, stämmer det?

Hej !

Din allmänna visstidsanställning upphör den x/x-14. Vi har tidigare meddelat att vi inte avser att förlänga den.
Någon ytterligare förklaring till varför vi inte avser att förlänga den har vi som arbetsgivare inte någon skyldighet att lämna.

Vi kommer att tillsända dig ett arbetsgivarintyg och ett tjänstgöringsintyg.

Hej

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad  före anställningens utgång. En förutsättningen för detta är att arbetstagaren när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de tre senaste åren.  I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill föra talan om anställningsavtalet giltighet och arbetstagarens företrädesrätt till återanställning. Du som har fått sådant besked har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållen lön och anställningsförmåner få besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka annat arbete.

Dvs  arbetsgivaren behöver inte motivera varför du inte blir erbjuden annan anställning. Du blir alltså inte uppsagd under själva anställningen, utan den gå bara  ut enligt ert avtal. Men jag tycker att du ska trycka på företrädesrätten till åter anställning om du uppnår kriterierna och att du får skälig ledighet med bibehållen lön för att söka nytt arbete.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren