Tag Archives: anställningsform

Kan min chef ändra min anställningsform?

Hej,
Jag är fast anställd och är gravid i vecka 14. Fick höra att min chef vill ändra min anställning från fast till timanställd och om jag förstår rätt så kan han säga upp mig när som helst då. Jobbet är fysiskt ansträngande. Är det lagligt att göra så?

Svar: Timanställning är inte en anställningsform utan en modell för att betala lön. Det din chef antagligen vill göra är att ge dig en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning som du har idag. Som tillsvidareanställd har du minst 1 månad uppsägningstid enligt lagen. Om du har en tidsbegränsad anställning kan den i teorin inte sägas upp alls, utan löper tiden ut, t.ex. 170915-180131. Men även i en tidsbegränsad anställning lägger man ibland in uppsägningstid. Skillnaden är att vid en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange saklig grund, oftast arbetsbrist, för att kunna säga upp dig. En tidsbegränsad anställning avslutas automatiskt.
Din chef kan inte ändra din anställningsform utan att du och/eller facket accepterar det. Det låter som att det bästa för dig är att behålla din nuvarande anställningsform.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsgivaren betalar inte ut min lön

Hej

Jag har ett problem med min arbetsgivare. Jag har uppsagt ett behovanställning pga trakasseri. Arbetsgivaren vill inte betala mig för de timmar som jag har arbetat. Har han rätt till det? Arbetsgivare påstår att jag bryter mot lagen och det bara han som har rätt till att uppsäga anställning. I avtalet står i övriga information” För det uppsägningen ej sker inom avtalat tid så gäller det LAS 38 paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller enligt OSL och Brb 20:3 paragraf.

Arbetstagare förpliktas till lokalitet gentemot arbetsgivaren. Arbetstagare förpliktas att ej åta sig eller bedriva verksamheten som kan inverka menligt på arbetet hos arbetsgivare.

 

I rubriken övriga förmåner står’ Arbetsgivaren har rätt att meddela förbud mot bisysslor som har skadad arbetsgivarens anseende.

Har arbetsgivare rätt att inte betala mig för de timmar som jag har arbetat?

 

Svar:

 

Hej!

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Är du anställd i en visstidsanställning kan det vara som din arbetsgivare säger att du inte kan säga upp din anställning. Mer om det kan du läsa under denna länk:

 

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/09/uppsagningstid-for-min-anstallning.html

 

Har du sagt upp dig på ogiltiga grunder finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Det innebär dock inte att hen har rätt att dra av pengar från din lön. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt. Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Mitt råd till dig är att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i våra kostnadsfria service. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägningstid för min anställning?

Jag är anställd som personlig assistent för en privat samordnare.
Min fråga gäller anställningsform kontra uppsägning. Om jag citerar mitt anställningskontrakt:
Tidsbegränsad anställning (inga datum ifyllda)
Timanställning from 14 07 01 (inget slutdatum)
Arbetstid: Heltid 34-38 tim/vecka, sem ers betalas ut varje månad.
Uppsägningstid enligt vid var tid gällande kollektivavtal (Kollektivavtal Kommunal AB-P)
Så frågor:

1. Under det kollektivavtalet finns inga timanställningar – för så tolkar jag min anställning. Vad anser ni?
2. Vilken uppsägningstid gäller?
3. Hur säger man bäst upp sig, och vad är man skyldig att uppge som anledning?

Svar:

Hej!

1. Timanställning är ingen anställningsform som finns reglerad i lagen, utan har enligt sedvana på arbetsmarknaden i praktiken kommit att tillåtas. Står det alltså tidsbegränsad anställning i ditt anställningsavtal så är det den anställningsformen du är anställd under.

2. Då din anställning går under visstidsanställning får du se över om det står någonting om eventuell uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Står det ingenting i detta kan du se över kollektivavtal och vad det står kring uppsägningstiden för visstidsanställning i detta. Finns det inte reglerat i kollektivavtal följer uppsägningsreglerna LAS. På Unionens hemsida kan du läsa följande kring uppsägning från visstidsanställning:

”En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum. Men det förekommer att det finns blandformer, varav man kan se två typfall.

 

I det ena fallet står det till exempel att ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”. Anställningen är egentligen en tillsvidareanställning, men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att vikariatet är uppsägningsbart.

I det andra fallet kan det stå att man ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. I det fallet är det mer tydligt att det är en visstidsanställning, men att den upphör, när den man vikarierar för kommer tillbaka.

 

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka). Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.”

 

 

 

3. Uppsägning sker på bästa sätt genom att du sätter dig och har en muntlig dialog med din arbetsgivare och förklarar sakligt med honom varför du valt att säga upp dig från den nuvarande arbetsplatsen. Du har egentligen ingen skyldighet att uppge anledning för uppsägning till din arbetsgivare, mitt råd till dig är dock att vara saklig och ärlig kring varför du väljer att säga upp dig. Detta för att få ett så bra avslut som möjligt på din nuvarande arbetsplats.

Avslut av timanställning

Hej! Vad gäller om jag har en timanställning med schemalagda timmar (på ett ställe) men skulle behöva bryta avtalet för att jag istället fått erbjudande om tillsvidareanställning (på ett annat företag)?

Svar:

Hej,
Först av allt bör du se över ditt anställningsavtal rörande vilken anställningsform du är anställd i. Timanställning är inte en godkänd anställningsform. Du kan enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) antingen vara tidsbegränsat anställd (anställning bestämd över en viss tid, vikariat etc.) eller tillsvidareanställd. Att arbeta timmar är en avlöningsform. Det vill säga att du får lön för de timmar du arbetar och du blir anställd vid varje enskilt arbetspass. Det innebär vidare att du inte är tvungen att tacka ja till nya arbetspass, och att uppsägningstid i sådana fall inte förekommer.

Om du är tillsvidareanställd gäller en uppsägningstid på minst en månad, den kan vara längre beroende på hur länge du varit anställd på företaget. Se Lagen om anställningsskydd (LAS) 11 §.

Om du är tidsbegränsat anställd och det står i ditt avtal att du är anställd fram till och med en viss tid är du skyldig att arbeta kvar den tiden. Om det inte finns en reglerad tid så har du en månads uppsägningstid. Undantaget är om det står något specifikt om detta i ditt anställningsavtal eller möjligt rådande kollektivavtal för arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis bör du se över ditt anställningsavtal och möjligt rådande kollektiv avtal och sedan kan du agera utifrån det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Uppsagd utan saklig grund

Hej!

Min son har arb som timanställd på ett litet larmföretag (där man ritar in larm i olika lokaler) i 11 mån. Fredag fick han tel-samtal av han som äger företaget att han inte ”behövde” komma på måndag…… ingen förklaring!

Nu undrar jag om det verkligen få gå till så här även om man är ”timanställd”? Kan man bara sägas upp utan vidare och inte få veta ngt innan?
Vad har han för rätt, kan han begära 1 mån uppsägn-lön trots allt?

Har även en fråga om han har rätt till semesterersättning på lönen trots att han är timanställd?

Hej,

Som grundregel finns det två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad.

Timanställning är alltså ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme. Utifrån vad du beskrivit ovan, utgår jag ifrån att din son är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid från den dag din son blivit meddelad om uppsägningen, enligt lagen om anställningsskydd 11 §. Det verkar dock som att det inte finns saklig grund för att säga upp din son. Saklig grund enligt LAS är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är din son fackligt ansluten ska han vända sig till dem för att få stöd.

På sin arbetade tid hos arbetsgivaren har din son rätt till 12 % semesterersättning, enligt semesterlagen 16 b §. Vid timbetalning från arbetsgivaren kan det vara så att denna procentandel betalas ut varje månad istället för att man tjänar in semesterdagar med semesterlön. Han har hur som helst rätt till semesterersättning med 12 % grundat på sin arbetade tid. Om arbetsgivaren istället tillämpat intjänad semester så har han rätt till samtlig intjänad semesterlön och ska då få detta som semesterersättning vid sin slutlön.

Om det skulle uppstå en tvist i ärendet är ni välkomna att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Delägare och utbildning

Hej,
Jag har ärvt ett delägarskap i ett företag men är inte anställd. Jag har en plan att vidareutbilda mig för att framöver kunna gå in i företaget och ta över ansvaret för ekonomin i företaget. Min fråga är, kan jag som delägare/styrelsemedlem få hela eller viss del av min utbildning betald av företaget? En annan fråga jag har är vilken rätt har jag att gå in och ta över en tjänst som en icke delägare sitter på idag,? Beror det på vilken typ av anställningsform hon har idag? Tacksam för svar då jag sökt på internet men inte hittat något på detta ämne.

Hej,

Eftersom detta inte enbart berör det arbetsrättsliga området utan även avtalsrätt, skulle jag vilja förmedla kontakt mellan dig och vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå. Av vår samarbetspartner kan du få upp till 30 minuters kostnadsfri personlig rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Återkom i sådant fall med kontaktuppgifter så kopplar jag ihop er.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren