Tag Archives: ändrade arbetstider

Kan arbetsgivaren ändra min arbetstid utan mitt medgivande?

I dag har jag en tjänst med veckoarbetstid 38,15 Arbetar endast kvällar 16-23 eller 13-23. Nu vill hävdar Ag att jag skall arbeta nätter ( 36,20). Detta klarar jag ej på grund av hälsoskäl. Vad kan jag göra? På vilka grunder kan Ag ”tvinga mig”?

SVAR

Står det inte i anställningsavtalet att du inte ska jobba efter klockan 23.00 så kan arbetsgivaren kräva att du ska arbeta de nya arbetspassen.
Om det däremot står i ditt anställningsavtal att du inte skall arbeta efter 23.00 så ska man först och främst försöka komma fram till en annan lösning.

Eftersom vi inte vet exakt vad det är för typ av hälsoskäl som hindrar dig från arbete så kan vi endast spekulera i att du i sådana fall måste ha ett intyg från en läkare att visa upp för din arbetsgivare att du inte kan arbeta dessa timmarna.
Finns det ett kollektivavtal ska du kontakta arbetsgivarorganisationen så att de är inblandade i processen.
Arbetsgivaren har också ett ansvar att se till att du får den rehabilitering som kan krävas för att du ska kunna utföra dessa arbetspass.

De olika lösningarna man annars kan titta på är bl.a. möjlighet till omplacering. Man kan göra en utredning om detta för att se om dina kvalifikationer räcker till för en annan typ av tjänst inom organisationen. Arbetsgivaren får då acceptera att det måste finnas tid för en viss upplärningsperiod. Den ska dock vara rimlig och dina kvalifikationer måste räcka till för den tilltänkta tjänsten. Gör det inte det så anses arbetsgivaren ändå ha uppfyllt sin skyldighet.

Arbetsgivaren har rätten att organisera sin verksamhet på det sätt som gör att den fungerar på bästa sätt och finns det ingen möjlighet för dig att arbeta på andra håll inom verksamheten så kan det finnas grund för uppsägning p.g.a arbetsbrist.

Finns det ett kollektivavtal så ska arbetstagaren förhandla med arbetstagarorganisationen om din uppsägning.

Hälsningar,
Daniela Alm

Vilka regler gäller vid flextid?

Hej!
På vår arbetsplats har vi en arbetsbelastning som går upp och ner. Ibland är det tokmycket och ibland nästan inget. Har vi rätt att be arbetstagaren att gå hem (och ta ut övertid/flextimmar som kompensation). Detta kanske vi inte kan informera om förrän samma dag det blir aktuellt. Arbetstagaren kanske hellre vill antingen ta ut övertiden/flexet i pengar eller också ta det vid en tidspunkt som hen själv väljer.
Vilka rättigheter har arbetsgivaren resp arbetstagaren i det här fallet?

Svar:
Hej,flextid är inte reglerat i svensk lag utan i kollektivavtal och/eller det enskilda anställningsavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på er arbetsplats bör ni alltså reglera detta i någon annan form av avtal eller policy. I ett flertal kollektivavtal finns reglerat om övertid får tas i pengar eller i tid samt under vilka förutsättningar. Det låter snävt att man som anställd samma dag ska få besked om uttag av ersättning.  Se om ni kan hitta det kollektivavtal som gäller inom er bransch (om ni inte har avtal redan).

Ni är välkomna att återkomma om ni behöver ytterligare hjälp. Vi kan erbjuda olika arbetsrättsliga tjänster om ni är i behov av mer kontinuerligt stöd.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Hur ska jag arbeta med sjukersättning?

Hej
Jag har 25% sjukersättning , får min arbetsgivare då göra schema så jag skall jobba 8 timmar en dag?

Svar:
Hej,
vad jag förstår av ditt mail är det inte möjligt för dig att arbeta en åtta timmars dag. Att din sjukersättning på 25 % ska fördelas så att du får möjlighet till kortare dagar. Detta är en överenskommelse som måste ske mellan dig, Försäkringskassan och arbetsgivaren. Vad säger ditt utlåtande från Försäkringskassan om din nedsättning av arbetsförmåga och vilka medicinska underlag finns som styr hur din arbetstid ska förläggas.

Du är välkommen att återkomma om vi missuppfattat din fråga i någon del.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Fullt betalt när företaget stänger i två veckor, kan man tvingas arbeta in dessa timmar senare?

Hej på vår sons arbetsplats vill de stänga 2 veckor i November, han får fullt betalt men får jobba lite mer efter det ( han jobbar 6 timmar per dag så det funkar) har arbetsgivaren rätt att ändra så om de säger till i god tid ? Med vänlig hälsning

Hej!

En grundläggande princip i arbetsrätten är arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet, och jag tycker att det verkar i sin ordning att tillfälligt stänga arbetsplatsen och arbetsbefria de anställda på det sätt som du beskriver. Jag vet såklart inte omständigheterna till varför arbetsgivaren väljer att stänga, då detta inte uppges i ditt mail så jag får ge dig ett mer generellt svar.

Det finns här två varianter, den ena är att det är arbetsledningsrätten som har företräde och det verkar vara det mest troliga.  Den primära arbetsskyldigheten ger arbetstagaren en skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som följer av det personliga avtalet även vad gäller tid och plats förutsatt att avtalet inte strider mot tvingande lag eller kollektivavtal. Det innebär att så länge din sons arbetstid då han återkommer inte överskjuter arbetstidslagen och arbetsmiljölagen eller gällande kollektivavtal, så kan arbetsgivaren göra som du skriver.

Den andra varianten är att det som arbetsgivaren gör när han låter din son gå fullbetald under två veckor möjligen kan vara att betrakta som permittering, och vad jag förstår så  finns i regel inget möjligt ”återkrav” från arbetsgivarens sida vid permittering att din son senare ska arbeta in de timmarna enligt LAS 21 §. Om det handlar om permittering eller inte beror på inom vilken sektor din son arbetar, vad som står i kollektivavtalet, vad som står i anställningsavtalet och vilken löneform han har. I vissa sektorer (oftast inom de klassiska ”arbetaryrkena”) och speciellt vid tim-/ackordsavlöning kan permittering vara aktuell. Så om det ska gå helt regelrätt tillväga enligt permitteringsreglerna så kan inte arbetsgivaren kräva att din son ska ”arbeta in” sin permittering vid ett senare tillfälle. Permittering gäller dock endast om arbetsgivaren kräver att ha arbetstagaren till sitt förfogande under permitteringstiden, d.v.s. att din son måste kunna hoppa in på kort varsel och jobba om det behövs under dessa dagar. Har arbetsgivaren i princip sagt: ”gör vad du vill under dessa två veckor, åk till Mallorca om du har lust!” så är det inte fråga om permittering utan om ovanstående stycke om arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, och i så fall är det så vitt jag förstår i sin ordning att göra på det viset.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

 

 

Behöver avtalen omförhandlas?

Företaget som jag jobbar för att annonserat att man ska säga upp den överenskommelsen som finns gällande 38-timmars arbetsveckor och istället gå över till de 40-timmars arbetsveckor som kollektivavtalet säger (alla vi som är anställda har i våra avtal skrivet att vi ska jobba 38 timmars veckor)
Min fråga är, kan företaget göra detta? Kommer det krävas att alla inviduella avtal omförhandlas eller kommer våra 4 fackklubbar förhandla fram ett ”packet”-avtal som alla får rätta sig efter?
Ersättning för den extra tiden kommer vi få, men vi vet inte om det blir mer ledighet eller mer lön i dagsläget.

SVAR:
Företaget har rätt att göra denna typ av förändringar, och om de dessutom gör det i samverkan med facket och anpassar sig till kollektivavtalet så kommer facket att helt backa upp företaget. Sannolikt gör man paket-överenskommelser och inga indiviuella lösningar

Hälsningar Camilla Ländin

Ändrade arbetstider!

Hej!

Jag jobbar dagtid nu och är fast anställd. Arbetstiden är 8-17. Nu har min arbetsgivare bestämt att jag måste jobba 12:00-20:30. Har arbetsgivaren rätt att ändra utan förhandlingar. Och vad har jag för rättigheter som arbetstagare.

Svar:

Hej!

Enligt lag är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Rättigheten att leda och fördela arbetet innefattar bland annat arbetstidens förläggning. Detta innebär att arbetsgivaren har rätt till att ändra dina arbetstider. Du kan se över ditt anställningsavtal och om det i detta skulle stå avtalat kring att endast arbeta dagtid så har du ingen skyldighet att arbeta dessa tider. Dina rättigheter som arbetstagare i detta fall är att du enligt ATL har rätt till att få reda på ditt arbetstidsschema två veckor i förväg.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider?

Hej,

Min arbetsgivare ändrar arbetstider från 7:30 – 16:00 till 07:00-15:30. Jag har inte möjlighet att börja 7:00 eftersom jag har en son som är 9 år gammal och jag lämnar honom på fritids när dem öppnar 6:30 och åker direkt till jobbet så jag är där prick 7:30. Nu säger arbetsgivare att det finns två möjligheter: ta ut föräldraledigheten (min son fylld 9 så har jag inte rätt till detta längre) eller minska sysselsättningsgrad, arbetsgivare vill alltså tvinga mig till deltid pga att jag är ensamstående mamma. Har de rätt att göra detta? Är det inte diskriminering och förhindrande till arbete för mig som förälder?

 

Svar:

Hej!

Enligt lag är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Rättigheten att leda och fördela arbetet innefattar bland annat arbetstidens förläggning. Arbetsgivarens skyldighet gällande arbetsschemat är att du som arbetstagare ska få ta del av det senast två veckor i förväg. Då du inte längre kan använda dig av föräldraledigheten så har du tyvärr heller ingen laglig rättighet att neka dessa arbetstider. Det jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din arbetsgivare och därigenom förklara din situation. Lycka till!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rättigheter vid föräldraledighet

Hej.

Det är så att jag har en dotter på 2 år och en son på 6 år. Därför arbetar jag 90% med 10% föräldrapenning för att hinna med dagis, simskola mm. Min fru
arbetspendlar och kommer hem sent på kvällen. Allt ansvar ligger på mig. Jag arbetar inom X och min arbetsgivare vill nu införa
schemalagd beredskap var 8e vecka för mig, dygnet runt 7dagar i taget. En beredskapsvecka genererar ca 5-6 utryckningar på ett par timmer styck (utöver mitt
dagtids jobb). Jag känner att jag inte hinner eller orkar detta. Min arbetsgivare hävdar att dom kan tvinga mig. Men jag har läst på er blogg och på flera stora
fackförbunds hemsidor att man skall var skyddad mot övertid när man är ledig enligt föräldrarledighetslagen, men nu säger mitt fackförbund att jag kan bli
beordrad när det ligger utanför tjänstledigheten alltså på nätter och helger. Att det bara är de 10%en som är skyddade.

Vad säger ni om detta?

Svar:
Hej,
Enligt Föräldraledighetslagen 14 §: ”Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.”

Enligt förarbetena till Föräldraledighetslagen är tanken att det ska föras en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att bådas intressen ska beaktas vid förläggning av föräldraledighet. I arbetstagarens intresse ligger även barnets intresse att ledigheten förläggs på ett sådant sätt att det gagnar barnet bäst.

Möjligheten att förlägga ledigheten på annat sätt än vad arbetstagaren har begärt ska endast ske i undantagsfall. Som exempel på ”olägenhet för arbetstagaren” anger förarbetena situationer där arbetstagaren inte kan erhålla nödvändig barntillsyn. Även här får varje enskilt fall avgöra vad som innebär en olägenhet.

Vad ”påtaglig störning” innebär för arbetsgivaren får avgöras i varje enskilt fall. Det är naturligt att bedömningen blir olika mellan exempelvis en mindre och en större arbetsplats, eftersom en stor arbetsplats oftast har större möjligheter att hitta flexibla lösningar.

Det kan också finnas andra skrivningar i ev. kollektivavtal på er arbetsplats när det gäller förläggning av föräldraledighet. Eftersom du är medlem i ett fackförbund anser jag att de bör hjälpa dig i en diskussion med arbetsgivaren. Om du kan hävda att det är en oangelägenhet för dig och dina barn att arbeta under beredskapstid bör ni kunna hitta en annan lösning för detta då det är en stor arbetsgivare.

Jag hoppas att ni kommer fram till en gemensam lösning.

Med vänlig häslning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Ändrad sysselsättningsgrad

Arbetar 65% som sjuksköterska på en privat stiftelse i Göteborg. Vi är fyra kollegor varav tre skall ändra sin tjänstgöringsgrad. I november 2013 bad chefen oss att lämna in schemaförslag, vilket vi gjorde omgående. Förslagen skulle tas hänsyn till när nytt schema lades. Vi har idag, 17/3, ännu inte fått något schema. Vi har alltså ännu inte börjat arbeta utefter vår nya tjänstgöringsgrad. Vi kan inte söka semestrar eftersom vi inte vet utefter vilka villkor vi söker. Själv arbetar jag även som timanställd i en annan stadsdel i Göteborg, men kan inte boka in några turer längre fram än 14 dagar, som ju är
den tidsmarginal arbetsgivaren har att starta nytt schema. Hur länge har en chef rätt att "hålla oss på halster"?

Svar:

Hej,
om jag förstår din fråga rätt så gäller era anställningsavtal med nuvarande sysselsättningsgrad tills arbetsgivaren väljer att säga upp det. Då gäller uppsägningstider enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Sen är det precis som du skriver enligt Arbetstidslagen att ni har rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Semester besked ska enligt Semesterlagen lämnas minst två månader innan förläggning av semester.

Försök prata med arbetsgivaren och hitta en lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Förändrad arbetstid

Hej

Arbetar som personligassistent.
Har haft ett grundschema, som fungerar.
Men efter arbetsgivaren ändrat utan att höra med mig,så har jag fått en lördag dag istället för en tisdag dag. Vilket ej fungerar för min och min familjs del.

Kan man göra så här bara?
Tacksam för svar.

Hej,

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda på helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där exempelvis några begränsningar till endast vardagsarbete i ditt anställningsavtal. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren