Tag Archives: AML

Kan arbetstagare begära omplacering? när arbetsmiljön inte är tillfredställande

Hejsan !

Jag jobbar inom kommunen  och är fastanställd. Jag har mått mycket dåligt på min arbetsplats då jag jobbar mycket helger och långa dagar. Det är ostrukturerat på arbetsplatsen och har fått gått ner i arbetstid för att orka. Min fråga är nu har jag möjlighet att få kräva omplacering, så att jag kan få jobba på annat ställe i kommunen. Eller är det bara arbetsgivaren som kan begära det ?

Med vänlig hälsning

Hej

I första hand ska din göra en anmälan till ditt lokala skyddsombud att du mår dåligt av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsmiljölagen är först och främst en förebyggande lag, som beskrivs ovan och därför är det extra viktigt att  du anmäler din ohälsa till skyddsombudet.

Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att skydda arbetstagare som utsätts tex för mobbning och kränkande särbehandling, i dessa föreskrifter ska arbetsgivare verka för att lösa problematiken på arbetsplatsen, och även skydda arbetstagare genom tex omplacering.  Dvs det är fullt möjligt att du kan bli omplacerad om du känner att det är den bästa lösningen. Men det blir så fall en förhandling mellan dig, ditt skyddsombud (alt facket) och din arbetsgivare.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till ersättning vid ändring i schemat?

Hej!

Jag arbetar som visstidsanställd ledsagare åt en kund som ofta inställer schemalagda arbetsdagar med väldigt kort varsel – på morgonen samma dag jag skulle arbeta.

Jag får ersättning vid max två inställda tillfällen per månad, och då med enbart en timlön per tillfälle. Jag undrar om eventuell kompensation vid sådana plötsliga ändringar i planeringen är helt upp till arbetsgivaren eller om man som arbetstagare har några rättigheter här?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Som arbetstagare har du enligt AML § 12 rätt till att få veta din planerade arbetstid två veckor i förväg. Detta besked får dock lämnas senare beroende på verksamhetens art eller om oförutsägbara händelser ger anledning till senare besked. I lagen är det alltså inte så tydligt definierat, utan brukar vara närmre reglerat i kollektivavtal. Jag råder dig till att se över gällande kollektivavtal för att se vilka regler som är gällande på din arbetsplats.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö, arbetstid, arbetsuppgifter

Jobbar på ett företag sedan snart 2 år tillbaka. Har haft 4 veckors rullande arbetsschema, och vet att det varit så i ca 4 år. Samma schema, rättvist fördelat på 4 st heltidsansällda, rättvis fördelning av kvällar, helgpass och dagpass.

Efter en stor omorganisation i ledande befattning har företaget en helt ny och hård pengapolicy och många besparingar har gjorts på väldigt kort tid. Det har avskedats folk, många har blivit illa behandlade, och schemaändringar har gjorts så att några, på andra avdelningar, helt har fått jobba kvällspass.

Nu har vi på vår avdelning, som bestod av 4 heltid, fått nya direktiv. Från att det som sagt varit rättvist fördelat, så har det tagits in 1 person på 80%, och en person som jobbar 50%. Dvs 50% plus den 80%-procentiga tjänstens kvällar och helger kommer fördelas ut på 2 st 100%-iga anställda. Däribland jag. De har också tagit bort ca 50% av våra arbetsavgifter och givit det som 100 sysselsättning åt den 80%-iga tjänsten.

Kan man ”bara” göra så?
Kan man ändra ett schema så drastiskt.
Finns det ingen hänsyn att ta till att man har ett liv utanför arbetet, barn och familj etc.
Eller är detta en förhandlingsfråga, och i så fall, hur går man tillväga.

Hej,

Förändringar kan komma på olika sätt och i olika form och det är svårt för mig att få en helhetsbild utifrån texten ovan. Dock så kan jag utläsa några nyckelfrågor;

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda kvällar och helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där några begränsningar i antalet kväll- och helgpass osv. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Jag skulle rekommendera att ni samtalar med arbetsgivaren kring ert dilemma, påpekar vinsten med varierande arbetsuppgifter och varierande arbetstider. Ni skulle kunna hänvisa till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen vid en eventuell diskussion där det står att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget arbete. Även att möjlighet skall ges till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren