Förskottssemester

Hej!
I somras lånade jag två veckors semester av företaget eftersom jag var nyanställd och verkligen ville jobba här. Nu tänkte jag söka nytt jobb… Hur blir det med skulden då? Drar dom det på semestern som kommer, eller måste jag betala i pengar tillbaka till dom?

Hur är det när man lånar komp-timmar? Måste man betala tillbaka det också?

SVAR

Eftersom att du fått semester du inte tjänat in ännu så har arbetsgivaren en skuld på dig. Du är alltså egentligen skyldig arbetsgivaren att arbeta in den under det kommande året.

Antingen så kan arbetsgivaren kräva tillbaka de pengarna som betalats ut eller så kan man kvitta det på din lön, enligt kvittningslagen om ni båda är överens om det.

”2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.”

Du kan även kika på Semesterlagen:

”29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).”

Gällande komp timmarna så är detta inte något reglerat i lagen utan det är något som du och din arbetsgivare får komma överens om.

Hälsningar,

Daniela Alm