Är avsked en rimlig åtgärd?

Min sambo jobbar vid ett sjukhus och begick misstaget att under en veckas sjukskrivning arbeta ett pass vid ett en annan arbetsplats. Sjukskrivningen kom sig av den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljön men ursäktar ju inte den felaktiga handlingen. När detta uppdagades hade han samtal med chefen och erkände och bad om ursäkt.
Nu har VC beslutat att varsla honom om avsked pga denna enstaka händelse. Det finns inga andra anmärkningar. Han har nu blivit avstängd med lön medan förhandlingar pg med facket.

Min fråga är om detta är en rimlig konsekvens av en enstaka felaktig handling?

Följdfråga: Är det tillåtet att arbeta på annan arbetsplats när man är avstäng med lön?

Min sambo tillhör Kommunal med kollektivavtal AB 2014.

Hej,

Det svar som kan ges på frågan är att graden av misskötsamhet är beroende av vilken sorts verksamhet som din sambo arbetade extra hos under sjukskrivningen. Var det hos en arbetsgivare som inte kan anses konkurrera med din sambos arbetsplats så får handlingen inte anses vara lika allvarlig. Om det däremot var hos en konkurrerande arbetsgivare får handlingen anses vara av mer allvarlig natur. Generellt sett måste arbetstagaren ha en form av överenskommelse med arbetsgivaren för att få arbeta hos en annan arbetsgivare. Att din sambo arbetade hos en annan utan arbetsgivarens tillstånd under en så kort sjukskrivning torde ses som allvarligt.

Det följer en lojalitetsplikt av anställningsavtalet som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Denna innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Frågan om rimlighet får avgöras i det enskilda fallet. Avsked är ju en strängare form än uppsägning och kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Jag känner inte till alla omständigheter i detta ärende och det är därför svårt att fastslå rimligheten i arbetsgivarens agerande men utifrån det jag fått ta del av får din sambos agerande ses som allvarligt. Det som kan tänkas utgöra förmildrande omständigheter är att det bara var vid ett tillfälle och att det (eventuellt) inte var hos en konkurrerande arbetsgivare.

Rörande den andra frågan beror det på vad arbetsgivaren och din sambo kommit överens om när hen blev avstängd men generellt sett är det inte ok.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski