Vi har betalat ut för mycket lön till våra anställda, hur ska vi göra för att korrigera utbetalningarna?

Hej,
Vi har råkat rulla ut ett felaktigt 3 månaders schema(apr-juni) till personal. Pga en felberäkning helt enkelt, har de anställda fått schema med för lite veckoarbetstid. Så de anställda har fått full månadslön fast arbetat mindre timmar än avtal. Detta märkte vi inte förrän i maj och meddelade personal. Vad gäller enligt lag? Kan vi på något sätt korrigera detta?
Vore väldigt tacksam för snabbt svar.

Hej!

Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna men undantagen när det gäller felaktiga löneutbetalningar är beroende på om huruvida arbetstagaren varit i god tro då denna mottagit utbetalningen samt om denne hunnit rätta sig efter denna. Detta kan utläsas från en dom i Högsta Domstolen, NJA 2001 s. 353.

Så den första fråga vi bör ställa oss är om arbetstagarna kan ha varit i god tro om att lönen faktiskt var korrekt. För att avgöra det måste man se till aspekter som hur mycket pengar det faktiskt rör sig om, och om det kan vara rimligt att arbetstagarna faktiskt trodde att de fått rätt lön. Detta beror bland annat på hur många timmar som ”saknas”.  Är det så att de har jobbat 50% av vad de normalt gör och ändå fått ut 100% lön, så är det troligt att de borde ha förstått att löneutbetalningen var felaktig, handlar det däremot om 80 eller 90% kan det vara troligt att de inte har reagerat på att lönen inte korrigerats efter detta. En annan avgörande faktor är hur lätt eller svårt det varit att förstå lönebeskedet som sådant. Är det så att dessa faktorer är rimliga: de borde ha förstått att en lägre sysselsättningsgrad skulle resultera i en lägre lön och denna är av betydande art och att de borde ha förstått när de såg lönebeskedet att detta var felaktigt, så kan Kvittningslagen och återbetalning av överstigande lön komma på tal. Är det dock så att ingen av arbetstagarna har reagerat på den högre utbetalningen och har rättat sig efter den, kommer det troligen bli svårt för er att kräva tillbaka löneutbetalningarna.

 

Kvittningslagen ska säkerställa arbetstagarens rätt till att kunna planera sin ekonomi samt att se till att arbetstagaren inte hamnar i en ekonomiskt svår situation på grund av arbetsgivarens felaktiga utbetalningar. Ni meddelade personalen om felutbetalningen i maj, vilket kan ses som att det det skett inom rimlig tid, vilket är en nyckelfaktor. Ju längre tiden går, desto svårare är det att begära tillbaka pengar från arbetstagarna.

I första hand ska kvittningen ske i samråd med de anställda, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen). Är detta inte möjligt, kan arbetsgivaren kvitta en klar och förfallen fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Detta betyder att ni då måste skriva fordran på respektive summa för respektive arbetstagare och i det fall fordringen inte betalas så får ni göra löneavdrag på arbetstagarnas löner, men inte förrän fordran är förfallen.

Att tänka på är att fordran vid kvittning inte får vara större än att arbetstagaren uppenbart kan försörja sig själv och sin familj. För att ta reda på vilken summa som är skyddad mot kvittning ska Kronofogden kontaktas i varje enskilt fall.

Det går alltså inte bara att dra av summan på nästa lön utan att arbetstagarna själva har godkänt detta.

Det kan också finnas särregleringar om detta i ert kollektivavtal, därför är det viktigt att ni först tar reda på vad som står i detta så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren