Uppsägningstid enligt Lag.

Hej! Jag ska säga upp mig. På mitt anställningsavtal står det att jag har uppsägningstid enligt lag. Företaget där jag jobbar hade inte kollektivavtal när jag anställdes, men har det sedan några år. Gäller det som står i mitt anställningsavtal fortfarande? Jag har nytt jobb klart och vill helst komma loss så fort som möjligt.

Hej

Du ska följa det som står i det gällande kollektivavtalet, eftersom 11 § LAS som anger uppsägningstid enligt lag kan kringgås genom 2 § LAS

”Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§”.

Enligt samma paragraf har också arbetsgivaren möjlighet att tillämpa kollektivavtalet på dig även om du inte är med i den kollektivavtalsbärande organisationen dvs facket.

”En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

Du ska således följa reglerna om uppsägningstid enligt kollektivavtalet.

Vad gäller om du måste följa kollektivavtalet även om det uppkommit efteråt?

Ni ska följa Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst.

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

Även om du inte är medlem i organisationen har arbetsgivaren rätten att tillämpa avtalet på dig enligt 2 § LAS, se ovan.

Ni bör därför följa uppsägningsreglerna som följer av det gällande kollektivavtalet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren