Varning, vad gäller?

Hej

Min arbetsgivare tilldelade mig en erinran i mars 2014 och den var skriftlig. Men ännu idag säger arbetsgivaren att erinran står kvar. Hon använder detta som ett hot upplever jag. Hur länge innan en skriftlig erinran blir preskriberad? Får arbetsgivaren göra så?

Hej

Varningar är inte ett enkelt begrepp som arbetstagare kan tillämpa hur som helst. Enligt svensk arbetsrätt ska vissa typer av varningar föregås av en medbestämmandeförhandling, det är därför viktigt att du som fackligt ansluten ser till att föra en diskussion om varför du har fått en varning, om hur den ska tillämpas? Är det en disciplinpåföljd? eller tillsägelse? Begreppen är väldigt närliggande och därför är det viktigt att arbetsgivaren verkligen gör sig besvär att förklara varningens innebörd och kallar till förhandling om den känner sig det minsta osäker.

Varningar har egentligen ingen bortre tidsgräns, utan syftar till att arbetstagaren måste vara uppmärksam på att ett icke förändrat beteende kan vara saklig grund för uppsägning av personliga förhållande. Du ska därför beakta och verkligen förstå att varningen är ett sätt för arbetsgivaren att få dig att ändra ett felaktigt beteende (påpeka en specifik situation) och att detta inte upprepas i framtiden för att du inte  ska bli uppsagd.

Tycker du att arbetsgivaren inte rättvis eller varit särskilt klargörande i sin bedömning be då facket om hjälp och be att arbetsgivaren klargör på vilket sätt de vill få till en förändring. Hot är inte ett bra sätt, utan konstruktiv kritik där du själv får svara för dina upplevelser är en bättre lösning, du kan dock inte förvänta dig att varningen ska preskriberas om det inte finns särskilda policys eller kollektivavtalsregler för detta.

Tänk även på att Lag om offentlig anställning (LOA) har regler om disciplinansvar 14 § (LOA) ”En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse”.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

One thought on “Varning, vad gäller?

  1. Gunnar says:

    Det var en skriftlig erinran inte en varning. De gjorde klart för mig att den inte hade en disciplinerande åtgärd och därför inte behövde en facklig representant. Mitt fackliga ombud sa till mig att sådana har en preskiberings tid på 2 månader.

Comments are closed.