Ska arbetsgivaren förse oss med skyddsutrustning?

Hej. Jag jobbar på företag X på lagret.
Min fråga gäller arbetsmiljö på lagret. Vi kör handtruckar (ej maskindrivna) dagligen, men vi får Inga skyddsskor samt att vi jobbar utomhus långa dagar och har väldigt kallt på lagret men vi får Inga arbetskläder, vi är tvugna att jobba I våra privata kläder.

Vi har Inga:
– underställ
– hanskar
– mössor
– jackor
– stålhettade skor.

Då vi har väldigt kallt I detta land (ca 6 månader om året så blir det väldigt påfrestande att jobba I kylan. Samt att vi klättrar på våra stallage ca 6 meter upp utan någon säkerhet, vi har en stor stege men den är väldigt svår att jobba med då vårat lager är så pass litet och trångt.

Vi undrar vilka regler och lagar som gäller angående detta?

Har arbetsgivaren rätt att tillförse oss med utrustning?

Jag har jobbat här I 4 år och aldrig fått någon utrsustning under min tid här!!!

Svar:

Hej!

Arbetsmiljölagen är en ramlag som beskriver hur arbetgivaren ska arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö. Denna lag är inte så specifik eller definierad utan kan vara öppen för tolkningar.

Arbetsgivaren ska enligt AML kap. 3 § 2 systematiskt leda och planera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I kap. 2 § 4 beskrivs att ”Betryggande åtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande”. I AML kap. 2 § 7 står det ”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.” Denna lag innebär alltså att om det är fara mot ohälsa eller olycksfall ska personlig skyddsutrustning användas. I dessa fall har arbetsgivaren en skyldighet att att tillhandahålla arbetstagarna denna utrustning. Det är svårt att göra en bedömning kring om arbetsgivaren är skyldig att tillförse er med denna utrustning, dock så kan det rekommenderas att föra detta på tal med din arbetsgivare.

Det är även så att på varje arbetsplats med över fem anställda ska det enligt AML kap 6 § 2 finnas ett skyddsombud. Detta skyddsombud ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Finns ingen sådan organisation ska detta utses av arbetstagarna. Detta skyddsombud ska finnas till för att bland annat kunna se till de förbättringar som skulle kunna utföras i syfte att förbättra arbetsmiljön på företaget.

En dialog med din arbetsgivare bör som nämnt föras kring denna situation. Får du inget gensvar därifrån råder jag dig i ditt fall att ta kontakt med eventuell facklig organisation för mer stöd i frågan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren