Avsked

Fråga 1: Kan arbetsgivare avskeda person om denne finns i belastningsregistret?

Fråga 2: Skillnad om denna fanns i registret vid anställnings början eller om denne begår brott under tiden för anställning?

Fråga 3: När är det tillåtet att avskeda med omedelbar verkan?

Svar:

Hej!

Fråga 1: Avsked av arbetstagare får endast ske om arbetstagare grovt har har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren enligt LAS § 18. Alltså har arbetsgivaren ingen rätt att avskeda en arbetstagare endast av anledningen att denne finns med i brottsregistret.

Fråga 2: Som nämnt har arbetsgivaren ingen rättighet att avskeda en person enbart på grunden att denne finns med i brottsregistret. Om brottsligshet sker under tiden för anställning är anknuten till anställningen eller riktar sig mot arbetsgivaren kan det anses vara en saklig grund för uppsägning. Lagen säger följande:

Brottslig verksamhet – Stöld, förskingring, trolöshet mot huvudman, misshandel och hot är vanligtvis grund för uppsägning. Undantag är om det rör sig om en bagatellartad förseelse eller om den bedöms ursäktlig. Enbart en misstanke om brott är inte tillräcklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren begått brott utanför tjänsten ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla sitt jobb och arbetsgivarens intresse av att avbryta anställningen.

Fråga 3: Avsked sker med omedelbar verkan och innefattar alltså ingen uppsägningstid. Arbetsgivaren måste dock lämna besked minst en vecka i förväg enligt LAS § 30. Vid varje avsked får du alltså avskeda med omedelbar verkan om det finns saklig grund för avskedet. Saklig grund innebär alltså då du grovt åsidosatt dina ålägganden hos din arbetsgivare.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren