”Arbetsrättsjouren är en oberoende aktör och utgår alltid från lagen när vi ger rådgivning och svar inom arbetsrätten. Vi kan inte hållas ansvariga för hur informationen används och tolkas av våra besökare eller tredje part.”

Gick uppsägningen rätt till?

Hej,
Min fru är 48 år och har sedan drygt 2 år arbetat som butikschef. Hon är ej fackansluten. Nu vill hennes arbetsgivare säga upp henne med motiveringen att hennes tjänst upphör pga. arbetsbrist (vi tror att det är personligt). Flera medarbetare har anställts efter henne.

Frågan är således:
Kan man sägas upp utan att erbjudas ny tjänst när man inte är sist in?
Vad har man för uppsägnings tid enligt lag (ersättnings möjligheter)?
Vad har man som arbetstagare för rättigheter i ett sådant här fall?

Svar: För uppsägning krävs saklig grund och saklig grund kan antingen vara arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren anger att uppsägningen beror på arbetsbrist kan detta endast ifrågasättas i särskilda skäl då arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det är alltså svårt att angripa en uppsägning på grund av arbetsbrist om man inte kan visa att uppsägningen baseras på så kallad fingerad arbetsbrist, att arbetsgivaren använder arbetsbrist som en ursäkt för att säga upp en arbetstagare. Har fler personer blivit uppsagda talar detta för att arbetsbrist föreligger.

När arbetsgivaren säger upp personal på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna i LAS. Där stadgas principen sist in först ut, alltså man ska först säga upp de personer som har kortast anställningstid hos arbetsgivaren. Det finns två undantag från turordningsreglerna, antingen om arbetsgivaren har kommit överens med facket om en avtalsturlista (gäller även om din fru inte är fackligt organiserad) eller om arbetsgivaren maximalt har 10 anställda så får arbetsgivaren undanta två personer. Detta innebär att om din fru var nummer 3 på listan över kortast anställningstid och arbetsgivaren valde att undanta de två personerna som hade kortast anställningstid blev din fru först att sägas upp. Finns varken en avtalsturlista eller om arbetsgivaren har fler än 10 anställda (eller inte undantagit två personer som har kortare anställning än din fru) så har arbetsgivaren brutit mot LAS regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Blir man uppsagd på grund av arbetsbrist har man företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren om man arbetat hos arbetsgivaren i minst 12 månader och har tillräcklig kompetens. Detta innebär att om uppsägningen av din fru var korrekt har hon under 9 månader från det att anställningen upphörde rätt till återanställning hos arbetsgivaren.

Är din fru uppsagd utan saklig grund (ex fingerad arbetsbrist) kan man ogiltigförklara uppsägningen. Det är en kort preskriptionstid då man måste meddela arbetsgivaren senast två veckor efter det att uppsägningen skedde. Om uppsägningen är sakligt grundad men strider mot turordningsreglerna kan inte uppsägningen förklaras ogiltig men man kan kräva skadestånd.

Din fru har rätt till lagstadgad uppsägningstid och lön under den här tiden. Enligt LAS har man rätt till två månaders uppsägningstid om man arbetat hos arbetsgivaren i minst 2 år.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Kan vi ändra uppsägningstiden?

Hej,
Jag har ett anställningsavtal där min uppsägningstid, utifall jag säger upp mig själv, är 6 månader. Uppsägningstiden har jag då jag fick en mindre övergångssumma för att åta mig anställningen. Nu har ett riktigt drömjobb dykt upp och frågan är om jag på något sätt kan krypa ur min långa uppsägningstid eller om det är sex månader som gäller. Den långa uppsägningstiden, på min nuvarande anställning, gäller i två år för att därefter förkortas till mer normala tre månader. Men det handlar ju i grund och botten om att företaget vill binda upp mig så länge som möjligt. Gäller ett sådant avtal framför lagen och innebär det att jag har 6 månaders uppsägningstid? Jag kan tänka mig att återbetala övergångssumman för att komma loss tidigare än efter 6 månader för om jag inte kommer loss tidigare är jag rädd att detta nya jobb går mig förbi. Företaget jag är anställd hos har kollektivavtal.

Svar: Vid en tillsvidareanställning gäller, enligt lag om anställningsskydd (LAS), en månads uppsägningstid om inte något annat avtalats. Huvudprincipen är att en arbetsgivare inte får komma överens om något i ett avtal som är sämre än vad lagen säger, med förbehåll för sådant arbetstagaren har fördel av. I ditt fall så har du fått en mer fördelaktig uppsägningstid än vad lagen säger, vilket kan bli svårt att komma ifrån.

I ett anställningsavtal är uppsägningstid exempel på sådant som arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om, men avtalet är inte giltigt om uppsägningstiden är sämre än vad lagen säger. I de fallen gäller lagen.

Det är viktigt att du undersöker det kollektivavtal ditt företag lyder under när det gäller dessa frågor. Kollektivavtal har många gånger regler som får frångå lagen. Risken med att bryta uppsägningstider kan vara skadestånd, varför det är viktigt att ha koll på vad som gäller för ditt avtal.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Tvingad att arbeta jour?

Hej,
Kan man bli tvingad att arbeta jour? Som det är just nu på min arbetsplats så blir vi tvingade att ha jour 1 gång i månaden utan att ha något som helst att säga till om. Tycker det låter väldigt märkligt.

Svar: Din skyldighet att jobba jourtid ska finnas reglerat i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal på arbetsplatsen. På många arbetsplatser är jourarbete vanligt och en del av det vanliga schemat, det är inga konstigheter. Om du har accepterat det när du skrev på ditt avtal så är du skyldig att arbeta annars kan det kallas arbetsvägran och vara skäl för avsked.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Ändrade arbetsuppgifter. Vad gäller?

Hej,
Jag arbetar sedan 10 år som tjänsteman på ett privat företag inom byggsektorn. Min tjänst är delad mellan ekonomi och kundmottagning. Jag började min anställning på 75% men gick efter ett par år upp till 80% som jag arbetat på sedan dess. Nu har jag fått besked att jag ska arbeta 100% pga. att en kollega som arbetar heltid i kundmottagningen blivit uppsagd. Mina arbetsuppgifter ska också fördelas om så att det blir i princip bara kundmottagning. Får arbetsgivaren ändra på både arbetstid och arbetsuppgifter på det här sättet?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att omorganisera arbetet. När till exempel en tjänst tas bort kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifter och anställningsgrad. Om du inte vill acceptera de nya villkoren så kan du bli uppsagd, då det uppstår en arbetsbrist på din nuvarande tjänst (den förändras och finns inte kvar i samma form som innan). Om du är med i facket ska de vara med och förhandla kring detta. I annat fall får du själv ta diskussionen med arbetsgivaren och försöka komma överens om de nya villkoren. Behöver du hjälp får du återkomma.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Brott mot lojalitetsplikten

Hej,
Jag sa upp min anställning förra veckan efter jag har skrivit på ett nytt anställningsavtal hos en konkurrerande arbetsgivare. Detta innebär att min nuvarande arbetsgivare har placerat mig i karantän under uppsägningstiden (3 månader) som enligt arbetsgivaren innebär följande:

* Jag får inte kontakta min nya arbetsgivare under karenstiden, vid eventuella kontakter i form av detaljer runt min nya anställning så skall dessa först godkännas av min nuvarande arbetsgivare.
* Jag får inte kontakta eller träffa de leverantörer som jag har haft kontakt med under min nuvarande anställning.
* Jag är inte arbetsbefriad utan skall vara kontaktbar under karenstiden för eventuella frågor eller möten på arbetsplatsen.

De frågor jag har är, kan min nuvarande arbetsgivare lagligt hindra mig att kontakta min nya arbetsgivare och leverantörer? Enligt min uppfattning så är det väl inga hinder för mig att både kontakta och träffa min nya arbetsgivare och leverantörer så länge det inte är under arbetstid? Eventuella kontakter med ny arbetsgivare eller leverantör får givetvis inte innehålla någon information som kan skada min nuvarande arbetsgivare.

Svar: Under hela din uppsägningstid har du fortfarande en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare vilket innebär att du skall sätta hans intresse först. Detta gäller även utanför arbetstid. Du som arbetstagare får inte agera på ett sådant sätt att du kan skada din arbetsgivare. När det gäller brott mot lojalitetskravet kan flera påföljder komma att riktas mot dig som arbetstagare förutom uppsägning eller avskedande. Man kan bli skadeståndsskyldig för en mängd brott avseende illojalitet både under som efter anställningen. Innehåller ditt anställningsavtal en konkurrensklausul kan skadestånd eller viten i vissa fall utkrävas med stöd av en sådan klausul för lojalitetsbrott i form av illojal konkurrens viss tid efter det att anställningen har upphört.

Just lojalitetsplikten är viktig i sammanhanget och det är den som skall styra ditt agerande. Din nya arbetsgivare borde ha förståelse för detta då det visar på integritet och moral vilket innebär att du också i framtiden kommer agera liknande om du lämnar din nästa arbetsgivare.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Brott mot LAS

Hej,
Om man blir uppsagd från sitt arbete utan att arbetsgivaren talar om det i god tid, har man inte rätt till ersättning under uppsägningstiden? Personen har varit anställd tillsvidare sedan 7 år tillbaka. Om arbetsgivaren erbjuder omplacering eller mindre timmar än man hade tidigare måste man acceptera detta. Personerna i fråga är inte medlemmar i facket. Hur går man tillväga om man har hamnat i tvist med arbetsgivaren? Jag har undersökt ärendet och kommit fram till att arbetsgivaren måste betala ersättning. Arbetsgivarens förslag är man ska gå till a-kassa och få ersättning därifrån. Enligt LAS så har arbetsgivaren brutit lagen i flera punkter.

Svar: Arbetsgivaren måste följa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal vid uppsägning av personal. Vad jag förstår av ditt mejl har personen blivit uppsagd pga. arbetsbrist? Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet men måste ta hänsyn till de regler som finns i LAS när det gäller uppsägning t.ex. omplaceringsutredning, saklig grund, turordning och regler under uppsägningstiden.

Som tillsvidareanställd sedan sju år har personen enligt LAS rätt till fyra månaders uppsägningstid. Personen har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal kring vad som ska gälla. Om personen blivit uppsagd och sedan blivit anställd på helt andra villkor måste ett nytt anställningsavtal upprättas.

Det låter som om ärendet behöver undersökas vidare för att kunna driva ärendet gentemot arbetsgivaren.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Får man lägga till månader på provanställningen?

Hej,
Jag har en provanställning som går ut den 1 februari. Jag har frågat ett antal gånger om det blir fortsättning men har inte fått något svar. Chefen har lovat att jag skulle få en månad till om jag kunde sköta mina arbetstider bättre. Vet inte var chefen har fått det ifrån att jag inte gör det. Jag anser att jag sköter det på minuten. Mitt fack säger att man inte kan förlänga provanställning men chefen har inte sagt åt mig att jag inte får den utlovade månaden. Mina frågor är då. Är chefen skyldig att hålla det så kallade muntliga avtalet och ge mig en tillsvidare anställning då? Hur länge kan en arbetsgivare vänta med att ge besked om det blir en fortsättning eller inte?

Svar: Har du ett kollektivavtal som du är bunden till? I annat fall gäller reglerna i LAS, lagen om anställningsskydd, som säger att en provanställning får som längst pågå under 6 månader. Senast två veckor innan provanställningen går ut skall arbetsgivaren meddela om avsikten är att du skall få fortsätta eller inte. Om 6 månader har passerat och din arbetsgivare inte har meddelat något besked så har anställningen övergått i en tillsvidareanställning. Då krävs det saklig grund för att säga upp dig.

Vänligen Arbetsrättsjouren

 

Företaget ska stänga på grund av renovering. Har man rätt till lön?

Hej,
Min mamma är timanställd på en krog utan kollektivavtal och har jobbat där i över 5 år. Nu har krogen bestämt sig för att stänga under 6 veckor pga. renovering. Kan de göra detta utan att betala henne? Hur ska hon klara sig under dessa 6 veckor ekonomiskt?

Svar: Man får se vad som står i anställningsavtalet. Då din mamma har arbetat där i 5 år så bör hon vara tillsvidareanställd. Om din mamma har en garanterad sysselsättningsgrad så måste arbetsgivaren ge henne arbete i den utsträckningen och då även lön. Skulle det inte finns arbete att göra så får hon i sådana fall vara hemma men ändå få lön. Svaret på din fråga är således helt beroende på vad som framkommer i din mammas anställningsavtal.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till semesterersättning

Hej,
Jag har en fråga om semesterersättning. Jag arbetade för en ideell förening som receptionist i ett år. Jag fick ingen semesterersättning varken i månadslönen eller när jag slutade. Jag slutade där för ett år sedan och gick därifrån utan att veta att jag borde fått semesterersättning. Nu är min fråga, har jag fortfarande rätt, ett år senare, att hämta ut min semesterersättning? Hur går jag tillväga för att få den?

Svar: Enligt Semesterlagens 33 § ska en arbetstagare som vill begära semesterlön, semesterersättning eller skadestånd väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller.

Vad vi förstår av ditt mail har det gått ett år sedan din uppsägning, därför bör du kunna kräva pengarna tillbaka av din arbetsgivare. Är du medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig till dem. Om du inte är med i facket kan du mejla till de ansvariga inom föreningen och meddela vad det är som gäller och hoppas att de inser sitt misstag.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Min chef kan inte ge mig betald semester i kontraktet?

Hej,
Arbetar inom restaurangbranschen som chef för ett café. Vi har inget kollektivavtal men efter mångt och mycket kom vi överens om fast lön och ett nytt kontrakt. Jag har jobbar heltid sedan 3 månader tillbaka och i mitt kontrakt står det nu att jag jobbar 100% motsvarande en heltid/40 h i veckan. So far so Good.

Idag när vi skrev nytt kontrakt så sa min chef att han tyvärr inte kan erbjuda mig semesterersättning eller betald semester. Han skrev även bara kontrakt för ett år. Jag har läst att man måste arbeta ett år innan man har rätt till betald semester, är det så att han tänker att han ska skriva ännu ett nytt kontrakt efter detta året så att han slipper betala någon semester åt mig alls? Vad har jag för rättigheter? Förstår ingenting. Är det inte så att alla ska ha rätt till 5 veckors betald semester/år? Och om jag började mitt jobb för 3 månader sedan då till nästa sommar i så fall ska ha rätt att ta betald semester? Står detta i lagen eller ingår det enbart i kollektivavtal? För det har vi ju som sagt inte.

Svar: Det låter inte som om din arbetsgivare har full koll på arbetsrätten, vare sig när det gäller anställningsform eller hantering av semester. Om din anställning endast skrivs för ett år så bör det vara en allmän visstidsanställning som du har. Vi råder dig att se över detta så du vet vad det är som gäller.

När det gäller semester så måste man ha koll på de olika delarna. Alla har rätt till minst 25 semesterdagar. För att få betalda semesterdagar så tjänas dessa in under anställningstiden från dag 1 i anställningen. Du tjänar in semesterlön år 1 (intjänandeår) för att sedan kunna ta ut betald semester år 2 (semesterår). Med semesterersättning menas arbetstagarens innestående semesterlön när anställningen avslutas. Ersättningen beräknas som vanlig semesterlön och ska utbetalas utan oskäligt dröjsmål, senast en månad efter det att anställningen avslutats. Så betald semester eller semesterersättning när du slutar är inget som din arbetsgivare kan frångå. Skulle han göra det bryter han mot semesterlagen och kan därmed bli skadeståndsskyldig. 

Du bör ta ett möte med din arbetsgivare för att gå igenom allting igen om du vill känna dig trygg i din anställning.

Vänligen Arbetsrättsjouren