Tag Archives: uppsägning

Uppsägning av provanställd

Jag är provanställd, jag och andra personal har upplevt trakasserier, utpressning, hot och mobbning från en annan fast anställd. Jag har försökt att påtala brister på jobbet men nu har chefen straffat mig genom att upphöra min provanställning. Jag har fått ett papper från chefen där det står ” från dagens datum X får besked om att hennes provanställning vid X- arbetsplats upphör” .

Undrar för det första om chefen har rätt att avskeda mig utan att jag blir hörd på något sätt? Och för det andra, har avskedsbrevet någon betydelse med tanke på att varken mitt personnummer stämmer eller att något datum nämns?

Tack på förhand

Svar:

Hej!

Om du har en tidsbegränsad provanställning och inget annat avtalats får provanställningen avbrytas före prövotidens utgång. Arbetsgivaren kan då säga upp en provanställd utan skäl. Detta gäller även en provanställning som inte är tidsbegränsad. Om det finns ett kollektivavtal på er arbetsplats kan det finnas andra bestämmelser om provanställning än ovan nämnda. Skulle därför råda dig att se över detta i första hand.

När det gäller avskedsbrevet är det av vikt att du kontaktar arbetsgivaren igen och ber om ett korrekt avskedsbrev. Detta kan nämligen behövas vid exempelvis din rätt till A-kassa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning och omplacering

Arbetar kväll och natt som joursjuksköterska i kommunen, har aktiv tjänst 16-01.30, beredskap i hemmet 01.30 -08. Nu ska man starta nytt boende och vill ha sjuksköterska i aktiv tjänst hela natten. Man tänker då lägga ut natten på ett bemanningsföretag, så våra tjänster ska försvinna. det man tänker erbjuda mig och kollegorna är dagtjänster, vet ännu ej sysselsättningsgrad o dyl. Om jag tackar nej till dagtjänst kan man då säga upp mig?

svar:

Arbetsgivaren är skyldig att omplacera en arbetstagare vid varsel/ uppsägning om möjligt. Detta innebär dock inte i vilken mån som helst. Enligt lagen.nu står: Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i §7 LAS 2 stycket, innefattar att arbetsgivaren ska försöka bereda annat arbete hos sig, men även andra typer av åtgärder, t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Däremot sträcker sig inte skyldigheten utanför arbetsgivarens egna verksamhet eller till att inrätta en ny befattning.

När man bedömer omplaceringsskyldighetens omfång tittar man på företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Vid tolkning av lagen kan det hända att du blir uppsagd om du ej går med på det förslag till omplacering som arbetsgivaren erbjuder. Dock i många fall förhandlar facket med arbetsgivaren (troligt i detta fall då det rör sig om en kommunal verksamhet) om andra alternativ för att undvika uppsägning. Är det en kommunal verksamhet borde det finnas annat nattjobb som joursköterska? Det kan eventuellt finnas arbete för dig hos bemanningsföretaget, att du/ ni får jobba kvar som nattpersonal fast ni konsulteras ut under bemanningsföretaget? Det finns några alternativ, prata med din arbetsgivare eller facket om möjligheter vid omplacering.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid provanställning

Hej!
Jag är provanställd och sa upp mig från mitt jobb förra veckan då jag inte trivs och då jag fått erbjudande om ett annat jobb. Vad jag har förstått så har jag som provanställd ingen uppsägningstid men jag sa till min arbetsgivare att jag hade tänkt mig 14 dagar. Jag fick svaret OK, och meddelade mitt nya jobb att jag kunde börja 14 dagar senare.

Ett par dagar senare vill chefen ha ett samtal med mig där hon berättar om hur besviken hon är på mig för att jag säger upp mig så hastigt och att hon tycker det är hänsynslöst av mig att endast lämna 14 dagars uppsägningstid. Nu hävdar hon att man brukar ha 1 mån och hon tycker att jag har bedragit henne. Grejen är att om hon hade nämnt att hon ville ha 1 mån uppsägning den dagen jag sa upp mig så hade det inte varit några problem, men nu har jag ju meddelat mitt nya jobb om när jag kan börja. Kan min chef ha rätt i att jag skulle varit kvar en månad?  Det känns som att hon bara försöker få mig att må väldigt dåligt och dumförklara mig.

Svar:

Hej,

Du har helt rätt i det du skriver. Vid en uppsägning av provanställning har arbetstagaren rätt att gå på dagen.  Däremot när det kommer till en uppsägning från arbetsgivarens sida  så ska det meddelas två veckor innan.

Vad framgår i anställningsavtalet? Nämns det någon uppsägningstid? Nämligen i vissa fall kan det finnas ett kollektivavtal som säger annorlunda. Ni har kommit överens om en uppsägningstid på 14 dagar och då  behöver du bara jobba där dessa två veckor. Arbetsgivaren har ingen rätt att åberopa dig en månads uppsägningstid även om det är ”standard” på företaget. Detta gäller för de som är tillsvidareanställda.

Med vänlig hälsning

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Ändrade anställningsavtal

Hej.

Jag har en tillsvidare anställd som jag på grund av minskad orderingång måste säga upp. Han har varit anställd sedan 2013-10 . Det är så att vi kan erbjuda killen (som vi är jätte nöjda med)att jobba på timmar ca 10-15 tim/vecka men vi vet inte om man får göra så eller hur man bäst går tillväga ? Han kanske inte vill gå ner i tid men det får vi höra med honom.

Svar:

Enligt principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet som har sitt ursprung i Saltsjöbadavtalet, innebär detta att du som arbetsgivare får lov rent lagligt att bestämma vad som är bäst för ditt företag. Detta förutsätter dock att denne anställde är sist in i företaget på denna tjänsten annars får ni ej säga upp honom/ eller minska arbetstid från hans anställning för då bryter ni mot turordningsregeln i LAS. Ni kan antingen skriva ett nytt anställningsavtal tillsvidare på 10-15 h eller ändra avtalet. Det finns ofta klausuler i ett avtal som exempelvis innehåller information om ändringar i avtalet. Om en sådan klausul finns innebär detta att båda parter måste vara överens om ändringen i avtalet och att detta görs skriftligen.  Detta innebär dock inte att ni avslutar hans tillsvidareanställning eller säger upp honom.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Återkallande av uppsägning

Hej

Tjänstemän på min arbetsplats (statlig myndighet) påstår att jag är bunden av min egen uppsägning, men inte av mitt återtagande av uppsägningen. Med vilken lag och vilket lagrum ska arbetsgivaren bevisa sitt påstående att min återtagna uppsägning inte gäller? Kan två personer som är anställda i samma juridiska person vara avtalspartners och skriva avtal, i det här fallet ett uppsägningsavtal, med varandra i tjänsten? I vilken lag och vilket lagrum framgår i så fall det?

Svar:

Hej,

När det gäller uppsägning av en anställning så är den oftast bindande men det finns undantag. En uppsägning är giltig både om den sker muntligt och skriftligt. I 7§ avtalslagen står följande:

Anbud eller svar, som återkallas, vare ej gällande, där återkallelsen kommer den, till vilken anbudet eller svaret är riktat, till handa innan han tager del av detta eller samtidigt därmed.

Genom olika AD domar kan man se vad Arbetsdomstolen anser är rätt och fel gällande återkallande av uppsägning. Arbetstagaren kan tex yrka på att uppsägningen ej skett i ett bra tillstånd, att hen blivit provocerad att säga upp sig eller liknande. Då kan AD döma att uppsägningen ej är giltig och en återanställning kan komma att ske. Om inte AG då godtar återkallandet av uppsägningen kan detta strida mot ”god sed på arbetsmarknaden”. Om en uppsägning återtas efter en kortare stund bör arbetsgivaren normalt acceptera återtagandet. Men om en uppsägning skett enligt de föreskrifter som står i lagrummen enligt Las och Avtalslagen är en uppsägning alltid bindande.

Följande AD domar lyfter frågor som du kan finna svar ifrån:

AD 2011:71, AD 2012:30, AD 2006:114, Ad 1985:84.

Se även liknande svar i följande länk: http://arbetsrattsjouren.nu/2013/06/aterkalla-en-uppsagning.html

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

När får arbetsgivaren säga upp en anställd med lönebidrag?

Hej!

Jag är anställd med lönebidrag sedan ca 1 år tillbaka. Har ett dokumenterat alkoholmissbruk samt en ADHD diagnos. Har nu fått sparken p.g.a. många gånger inte dykt upp eller sjukskrivit mig när jag återfallit i missbruket. Frågan är, har arbetsgivaren rätt att bara låta mig gå nu? Har aldrig varit full på jobbet utan bara haft frånvaro ett par dagar då och då. Jag har inte fått någon skriftlig varning heller, utan bara tack och hej. Vad är mina rättigheter?

Svar:

Hej!

Trots att arbetsgivaren får lönebidrag från Arbetsförmedlingen ska denna ändå följa lagen om anställningsskydd vid uppsägning.

Enligt LAS måste uppsägningen vara sakligt grundad vilket den inte är om arbetsgivaren inte undersökt möjligheten att åberopa annat arbete för arbetstagaren inom verksamheten. Om uppsägningen beror på arbetstagaren personligen, te.x. alkoholmissbruk, får den inte grundas endast på förhållanden som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse lämnats eller två månader före tidpunkten vid uppsägningen. Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare om denne känt till omständigheterna i mer än två månader om tidsöverdraget berott på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen  eller uppsägningen, eller om det finns synnerliga skäl för att två månader passerat. I ditt fall har arbetsgivaren känt till ditt alkoholmissbruk sedan ett år tillbaka då du anställdes.

Arbetsgivare måste också varna arbetstagaren innan en uppsägning kan komma på tal.

Det kan dock finnas andra bestämmelser än dessa ovan i både giltigt kollektivavtal samt i ditt individuella anställningsavtal. Skulle därför råda dig att se över dessa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Kan jag bli uppsagd om arbetsgivaren inte får ekonomiskt stöd?

Det så här att jag har rätt till nystartjobb, när jag hade blivit anställd så fick min arbetsgivare ekonomisk stöd av arbetsförmedlingen men nu säger arbetsförmedlingen att du inte har rätt till nystartjobb längre.
Nu jag har blivit anställd på ett annat företag, nu ber arbetgivaren mig att hämta nystartjobb pappret så att han få ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Jag har redan skrivit kontrakt med arbetsgivaren hur länge jag komma jobba men jag är fortfarande orolig över att arbetsgivaren kan säga upp mig på grund av att han inte kommer få någon ekonomisk stöd från Arbetsförmedlingen.  Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av att han inte kommer få ekonomisk stöd från Arbetsförmedlingen ?

SVAR:
Arbetsgivaren kan inte säga upp dig enbart med hänvisning till att du inte får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Det här borde arbetsgivaren tagit reda på innan hen erbjöd dig jobbet.
Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägningstid vad gäller?

Hej! Jobbade som konsult i ett företag och har nu sagt upp mej pga kritik för mitt jobb. I avtalet står att det är 2 månders uppsägningstid av båda. Nu vägrar företaget låta mej jobba de 2 månaderna och tycker att jag ska gå på en gång. Hade räknat med detta uppsägningstid och det blir inkomstbortfall för mej. Kan de göra såhär? Kontraktbrott?
Tack på förhand!

 

Hej

Arbetsgivaren har rätt att låta dig gå hemma under uppsägningstiden, de kan däremot inte låta bli att betala ut din lön och dina förmåner.

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden enligt LAS:

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Även om paragrafen är utformad såsom att skydda dig som arbetstagare när du blir uppsagd, alltså den motsatta situationen mot din ska alltid uppsägningstiden iakttas. Dvs Arbetsgivaren kan inte från skjuta sig ansvaret pga att du har sagt upp dig utan avtalet ska följas, vill inte arbetsgivaren att du ska arbeta under uppsägningstiden ska arbetstagaren ändå betala ut din lön och din förmåner precis som vanligt.

Tänk dock på att arbetsgivaren har rätt att räkna av sådan lön och sådana förmåner om du  börjar arbeta på en annan anställning under uppsägningstiden.

13 § (LAS) Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Uppsagd under föräldraledigheten – vad gäller?

Hej!

Min arbetsgivare har valt att avsluta min tillsvidare anställning 6 månader in på min mammaledighet, vad har jag för rättigheter? Jag hade tänkt att komma tillbaka i januari 2015 men nu säger dom alltså att dom inte behöver mer timanställda. Hur går jag till väga? Det känns helt klart som diskriminering.

Svar:

Hej!

Alla uppsägningar ska ha saklig grund. Saklig grund innefattar antingen personliga skäl eller arbetsbrist. I ditt fall låter det som att din uppsägning har skett på grund av arbetsbrist då du nämner att arbetsgivarens anledning till uppsägningen var att de inte behöver fler timanställda. Arbetsbrist är alltå en saklig grund för uppsägning. Anser du fortfarande att du har blivit diskriminerad finns möjligheten för dig att kontakta ditt fackliga ombud så kan de hjälpa dig närmre med det. Är du inte fackligt ansluten kan du kontakta DO, Diskmineringsombudsmannen för mer hjälp.

Då du blir uppsagd under föräldraledighet så börjar inte uppsägningstiden gälla förrän du har återgått i arbetet. Det går att beskriva det som att uppsägningstiden ”fryses”. Vid uppsägning under föräldraledighet har du alltså rätten att komma tillbaka efter föräldraledigheten och arbeta din uppsägningstid. Detta enligt LAS § 11.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av min synskada?

Kan jag uppsagd pga. min synnedsättning när jag har anställd pga denna?

Svar:
Hej!

Som du beskriver det förstår jag det som att blivit uppsagd på grund av att du har en synnedsättning som arbetsgivaren känner till sedan innan. Arbetsgivaren får inte enligt § 1 Diskrimineringslagen diskriminera arbetstagare enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna. I § 5 i samma lag beskrivs de sju diskrimineringsgrunderna, där funktionshinder är beskriven som en av dessa grunder. Ett funktionshinder såsom synskada har arbetsgivaren inte någon rätt att säga upp dig för då detta går emot diskrimineringslagen. Har din arbetgivare sagt upp dig på dena grund råder jag dig till att ta kontakt med din fackliga organisation så kan de hjälpa dig med detta. Är du inte fackligt bunden kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO, som kan hjälpa dig att gå vidare med detta om du känner att din arbetsgivare har diskriminerat dig genom uppsägning på ogiltiga grunder.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren