Etikettarkiv: uppsägning personliga skäl

Hur ”gammal” får en varning vara för att ligga till grund för en uppsägning?

Hej,
Om jag har en anställd som går på provanställning. Personen har fått två varningar. Min fråga är om vi kan använda dom tidigare varningarna om han blir fast anställd? Eller börjar det liksom om från början?

Hej!

I lagen om anställningsskydd 7 § står i fjärde stycket:

”Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.”

30 § LAS handlar i sin tur om varningar.

Detta ger att ni bara kan säga upp personen på grund av personliga skäl om varningen getts eller omständigheten som ligger till grund för uppsägningen (eller vetskapen om den) inträffat högst två månader innan ni säger upp denne. Det som hänt innan får inte ensamt ligga till grund för uppsägning. Det finns inget i lagen som antyder att anställningsformen har någon betydelse.

Frågan du som arbetsgivare kanske borde ställa dig i denna situation är dock om du verkligen bör tillsvidareanställa just den här personen om den fått två varningar under provanställningen?  Men det kan ju också vara så att du är en väldigt storsint arbetsgivare som vill ge denna person en chans till.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid arbetsbefrielse?

Jag är uppsagd av personlig skäl, men har inte fått reda på orsaken. Fackföreningen har begärt tvisteförhandlingar. Jag har fått besked om sex månaders uppsägningstid och är arbetsbefriad. Måste jag nu vara hemma? Kan jag söka nytt jobb (är lärare ), vikariera eller vad gör jag?

Svar:

Uppsägning p.g.a. personliga skäl är endast giltig om förseelserna är allvarliga och upprepats ett flertal gånger, trots att arbetsgivaren varnat eller på annat sätt gett arbetstagaren möjlighet till förbättring. Uppsägningen ska därmed inte komma som en överraskning för arbetstagaren. I ditt fall misstänker jag att det skett en felaktig uppsägning då du är ovetande om orsaken till uppsägningen.

Som arbetsbefriad är du fortfarande anställd med allt vad det innebär, och får lön varje månad, men utan att behöva utföra några arbetsuppgifter. Om det därför inte står något specifikt i detta avtal eller i kollektivavtal gällande sysselsättning under uppsägningen ser jag inget hinder för dig att fortsätta stanna hemma. Du måste dock undersöka vilken lojalitetsplikt du har mot din tidigare arbetsgivare för att ditt nya arbete inte ska klassas som konkurrerande verksamhet.

Det ska också poängteras att om det inte nämns något i ditt uppsägningsavtal om att din lön är avräkningsfri får din tidigare arbetsgivare göra avdrag för motsvarande din nya lön.

Jag skulle dock råda dig att först kontakta ditt fackförbund som hanterar din tvisteförhandling då de borde kunna svara på vad som gäller för just dig vid arbetsbefrielse.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren