Etikettarkiv: timanställd

Anställningsvillkor

Hej
Sedan 2 år tillbaka började jag jobba på tim hos ett företag. Jag skrev aldrig på nåt papper utan bara jobbar efter ett schema.
Hur länge kan man jobba så är min fråga.
När jag frågar dom ang anställning så kommer företaget med olika anledningar till att jag inte kan få det.
Jag jobbar på heltid och vet inte vad jag har för rättigheter om jag kan kräva nåt av arbetsgivaren?

Hej

Arbetsgivare som inte följer kollektivavtal ska följa lag om anställningsskydd, så om arbetsgivaren har ett gällande kollektivavtal (fråga arbetsgivaren) så kan reglerna vara annorlunda.

I annat fall ska följande ALLTID följas, det gäller samtliga arbetsgivare i Sverige.

Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas. i följande former

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

DVS TIMANSTÄLLNING ÄR INTE KORREKT ANSTÄLLNINGSFORM ENLIGT LAG

Det innebär att har du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat så har du en tillsvidareanställning.

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftlig, så länge båda parter är överens om förutsättningarna för anställningen. Däremot ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

När jag läser din fråga, verkar det som att du därför redan har en tillsvidareanställning då arbetsgivaren inte har följt lag om anställningsskydd och du kan därför inte sägas upp på andra villkor än de som gäller för en tillsvidareanställning (saklig grund). Din arbetsgivare behöver klargöra anställningsvillkoren enligt ovan och ta seriöst på hur de följer lagen om anställningsskydd eller inte. Kom dock ihåg att det kan finnas andra regler i ett gällande kollektivavtal.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

När övergår anställningen till tillsvidareanställning?

Min son har jobbat som timvikarie samt haft vissa korttidsvikariat på samma företag i ca 5 år. De flesta månaderna blir det hur mycket jobb som helst men vissa månader bara några få timmar så att lönen inte ens räcker till hyran. Är det rätt av arbetsgivaren att göra så här, har de ingen skyldighet att efter så lång tid ge honom en anställning? Han jobbar inom handels.

 

Svar:

 

Hej!

 

En allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som visstidsanställd under minst två av de senaste fem åren, eller under vikariat under mer än två år under en femårsperiod, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). När tvåårs-gränsen passerat övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutom LAS reglerar även kollektivavtalet vad som gäller för visstidsanställda. Rekommendation är alltså att se över gällande kollektivavtal för mer information. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa anställningsavtalet och vad som däri står avtalat. Så många timmar som din son är anställd på och som står avtalat i anställningsavtalet har han rätt till att få arbeta och även få ut lön för.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätten till sjuklön, timanställd.

Hej,

Är timanställd på ett mindre företag och jobbar där varje onsdag och torsdag. Denna veckan var jag sjuk o jag undrar om jag har rätt till sjukersättning från företaget eller är det försäkringskassan jag ska vända mig till? Jag har jobbat på företaget sedan augusti.

Hej

Först och främst kan du inte ha en timanställning om det inte finns angivet i ett gällande kollektivavtal, timanställning är inte en lagriktig  anställningsform. Be därför att din arbetsgivare klargör vilken typ av anställning du har.

Sedan har du rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen, tänk dock på att den första dagen i sjukperioden är karensdag.

3 § Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till ITP som timanställd?

Hej!
Får följande meddelande när jag ska kolla min ITP.

Du kan tyvärr inte använda PTK Rådgivningstjänst!
Du har inte ITP och kan därför inte använda rådgivningstjänsten. Fråga din arbetsgivare om din tjänstepension eller logga in på minpension.se för att få en överblick.

Är en arbetsgivare med kollektivavtal skyldig att betala in ITP om man är timanställd och ej medlem i facket?  Så verkar nämligen in te ha skett för min del!

Svar:
Hej,
du måste läsa vad det står i ert kollektivavtal. Om det finns några undantag när det gäller inbetalning av ITP för timanställda. Sedan är timanställning ingen anställningsform enligt lag men det kan finnas skrivningar i  kollektivavtalet även kring detta. Att vara fackligt ansluten eller ej brukar inte vara ett skäl utan kollektivavtalets regler gäller för alla på arbetsplatsen.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Tillsvidareanställning efter ett visst antal timmar?

Hej

Hur många timmar måste jag ha innan jag blir inlasad ? jag jobbar som timanställd åt ett statligt bolag.

Hej

Timanställning är en felaktig anställningsform, den finns inte enligt lag. Däremot kan arbetsgivaren sluta kollektivavtal med en kollektivavtalsbärande fackorganistion och på så sätt skapa utrymme för en ”timanställning” då kollektivavtal gäller före svensk arbetsrätt. En tidsbegränsad anställning innebär att du i huvudsak ska ha arbetat i sammanlagt två år under fem år för att de ska övergå till en visstidsanställning.

Det kan verka enkelt, men tyvärr fungerar detta sällan så enkelt rent praktiskt. Din arbetsgivaren kan nämligen kombinera olika typer av visstidsanställningar för exakt samma arbete och på så sätt skjuta på den fasta anställningen upp till 4-5 år. Det är tyvärr den bistra verkligheten. Dessutom har du som du uppger arbetat som timanställd (ok om det finns ett kollektivavtal) då räknar din arbetsgivare dina arbetstimmar och dagar, så att du egentligen måste ha kommit upp i 365 dagar för att detta ska räknas som ett helt arbetsår. Det innebär således att du ska ha jobbat sammanlagt över 700 dagar under en femårsperiod för att tjänsten ska gå över till en tillsvidareanställning. Det innebär rent krasst, att helger, semesterdagar osv inte räknas in i den sammanlagda arbetstiden. Dvs du kan alltså arbeta i betydligt fler år än vad du skulle gjort om du haft en annan visstidsanställning (där helger och semesterledighet räknas in) utan att få en tillsvidareanställning.

Det mest betänkliga är att du arbetar inom en statlig myndighet som ska föregå med gott exempel på arbetsmarknaden…

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vem har företräde till extra pass, deltidsanställda eller timanställda?

Hej!

Jag undrar om arbetsgivaren har rätt att ta in timmisar fast det finns personal som har sagt att de vill ta extra pass. Tänker på deltidsanställda som vill arbeta upp till 100%.

Svar:
Hej!

Värt att notera är att timanställning inte en godkänd anställningsform. Godkända anställningsformer är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) tillsvidare anställning och tidsbegränsad anställning (anställning bestämd under en viss tid, vikariat etc.). Att arbeta timmar är en avlöningsform, således att lön utbetalas för de timmar som arbetas och att personen blir nyanställd vid varje arbetspass. Det vill säga att arbetsgivaren kan göra avvikelser från LAS och anställa i timmar. En förutsättning är dock att arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Vad gäller de personer som vill utöka sin sysselsättningsgrad till 100% måste de meddela detta till arbetsgivaren. Enligt 25 a §  i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i. Men för att företrädesrätten ska gälla krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt.

Arbetsgivaren ska alltså först erbjuda de som är deltidsanställda fler timmar innan denne nyanställer. Förutsatt att arbetstagaren/arbetstagarna har lämnat önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Undantag från företrädesrätten kan finnas om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

 

Timanställd

Hej jag undrar om det finns en lag om turordningen på timanställda. Om man varit
där längre än en annan timanställd får man förtur på timmar då?

Hej,

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) gäller då det är frågan om en uppsägning. Denna regel har alltså inget samröre med antalet timmar du som timanställd får arbeta. Antalet timmar du har rätt till regleras i ditt anställningsavtal och om du skulle vara visstidsanställd är det upp till arbetsgivaren att leda och fördela arbetet.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Sjuklön

Hej!

Vilka regler gäller för sjukersättning vid en timanställning? Har en anställd som jobbat några timmar och sen varit sjukskriven några timmar dagligen i 2 veckor. Han har jobbat trots en sjukskrivning på heltid vilket vi inte visste om (heltidssjukskrivningen alltså).

Hej,

Det är otydligt för mig i vilken omfattning denna problematik fortgått och även vilken anställningsform arbetstagaren innehar enligt frågan ovan då lagen endast talar om två anställningsformer dvs. visstidsanställning och tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform enligt LAS, utan endast en ersättningsform då arbetstagaren får betalt per arbetad timme. Med detta menas att en ”timanställning” kan vara både en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.

Sjuklönelagen kräver att den sjuke gör en sjukanmälan till arbetsgivaren. Den sjuke har inte rätt till sjuklön innan sjukanmälan har gjorts (8 § sjuklönelagen).

Om arbetstagaren ifråga är visstidsanställd har denne rätt att få sjuklön, undantaget första sjukdagen, de dagar då denne skulle ha arbetat hos er.

När arbetstagaren varit sjuk i sju kalenderdagar från sjukanmälningsdagen, är du som arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön, om arbetstagaren kan styrka sjukdom genom sjukintyg på den åttonde kalenderdagen. Du som arbetsgivare kan även begära ett läkarintyg från din sjukfrånvarande arbetstagare om du kan påvisa särskilda skäl för detta.

Jag vill även förtydliga att ett sjukintyg från en läkare endast är rekommendationer från denne. Om arbetstagaren arbetat trots sjukintyg är detta en bedömning gjord utav arbetstagaren utifrån dennes situation med andra ord behöver inte ett sjukintyg per automatik innebära att arbetstagaren är arbetsnedsatt.

Jag rekommenderar att du som arbetsgivare talar med försäkringskassan, de kan ge ytterligare specialiserade råd angående detta ärende.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rätt till lön som timanställd

Hej.
Jag är timanställd inom hotell och restaurang.Jag är schemalagd under nyårsafton men
fick höra att evenemanget kanske uteblir och därför blir det kanske inget jobb.
Detta vet vi kanske dock först några dagar innan nyårsafton, min arbetsgivare säger
att dom inte kan betala ut lön om så blir fallet, och dom har inte gjort det
tidigare.Jag undrar vilka mina rättigheter som timanställd med schema är. Har jag
rätt till någon form av ersättning?arbetsplatsen är anslutna till kollektiv avtal
hrf

Svar:
Hej,
det säkraste för din del är att se vad som står i kollektivavtalet. Vanligtvis brukar grundregeln vara att förändring av arbetstidsschema ska fastställas senast två veckor före tjänstgöringsperiodens början. Ett schema är ett ömsesidigt löfte om att man från den anställdes sida lovat att arbeta och från arbetsgivarens sida ett löfte om att ge arbete de timmar schemat omfattar. Arbetsgivaren kan då inte stryka timmar som är schemalagda utan att ersättning betalas ut. Men du måste undersöka vad just ert kollektivavtal säger.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Mobbning på jobbet

Hej!
Jag har en vän som är timanställd på ett företag. För ett tag sen bröt hon med en av sina bästa vänner. Sedan hon bröt med bästa vännen har biträdande chefen(bästa vännens sambo) gett sig fan på att göra livet surt för henne. De framkommer mobbning och de sitter i personalrummet & pratar skit om henne med medarbetare och även utomstående. Den här biträdande chefen är fortfarande på 6 månaders kontrakt innan han får tillsvidare.
Vad skall hon göra? Varit i kontakt med facket men de är inte så jätte hjälpsamma. Även chefen på arbetsplatsen har meddelat att eftersom hon är timanställd och den biträdande chefen inte vill att hon ska få nå mer timmar så har de gått ihop och sagt att hon inte får nå mer timmar tillsvidare.

Tack på förhand!

Svar:
Hej!

Det låter inte som rolig situation för din vän. Rekommendationen är att återigen vända sig till facket och kräva hjälp eftersom hon trots allt är medlem där.
Arbetsrättsjouren kan också bistå i denna typ av ärenden om det inte löser sig via facket. Däremot är det inte en tjänst som faller inom vår kostnadsfria rådgivning utan då tar vi fram ett förslag på upplägg tillsmmans med er.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren