Etikettarkiv: studieledighetslagen

Vikariat och tjänstledigt för studier

Hej! En anställd som har haft vikariat under ca 4 år är nu utan arbete då den ordinarie personalen är tillbaka. Nu finns det ev fast tjänst ledig på samma arbetsplats men den anställde som har vikarierat ska nu börja studera. Om personen får en fast tjänst nu måste hon då varit anställd på den tjänsten i 6 månader för att får rätt till tjänstledighet pga studier eller får hon tillgodoräkna sig vikariet som anställningstid för studieledighet?

Hej

En arbetstagare som har haft ett och samma vikariat under fyra år, borde enligt mig vara tillsvidareanställd. Det är inte lagligt att ha personal på ett och samma vikariat under så lång tid se (5 § Lag om anställningsskydd).
Vad gäller lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är kriterierna enligt (3 § Studieledighetslagen) att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna (infriat då arbetstagare varit i tjänst i ca 4 år) eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (infriat). Dvs oberoende anställningsform har arbetstagaren rätten att vara ledig. Hon behöver alltså inte vara tillsvidareanställd för att ta del av rättigheten. Arbetstagare som har åtnjutit ledighet, skall när hon återgå i arbete vara tillförsäkrad samma eller likvärdig anställning (9 § Studieledighetslagen).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Arbete under studieldigheten

Jag började denna höst på högskolan och beviljades då 6 månaders tjänstledigt. Nu när jag ska förlänga tjänsteledigheten så har min arbetsgivare skrivit ett avtal som de vill att jag ska skriva under. Det innehåller en mssa villkor vika jag undrar om de har rätt att ställa?

-Att jag fullföljer mina studier på 180 poäng
-ledig utan lön
-inte semestergrundande ledighet
-inga försäkringar betalas in
-ingen pensionsinbetalning
-ingen rätt till arbeta då jag är ledig på lov från skolan om inte verksamheten
behöver det.

Detta känns ok för mig, men det som bekymrar mig är att de också har uttryckt
sig så här:

“X beviljas tjänstledigt för studier till arbetsterapeut 180p från och med den 1/1 2014 till och med 30/6 2016.

Sofia har uttryckt önskemål om att ha möjlihget att ta annat arbete under studietiden vilket Y inte beviljar.”

Jag har diskuterat det här med dem och chefen säger att han har arbetsgivaransvaret för mig. Vad innebär det? Får inget vettigt svar av honom. Jag måste ju kunna försörja mig under sommaren!

Ska kanske tillägga att de försökte först tvinga mig att säga upp mig genom att inte bevilja ledighet, så jag fick upplysa om att jag har rätt till ledighet för studier enligt lag.

Så min fråga är finne det något lag regel som ger arbetsgivare rätten att säga att jag inte får jobba någon annan stans då jag har sommarlov? Vi har inget kollektivavtal.

Svar:

Hej,
I Studeledighetslagen finns ingen uttrycklig regel som direkt behandlar din fråga.  Det jag har kunnat utläsa av andra skrivningar är att det måste göras en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren kring frågan.

Om du tillfälligt vill kunna återgå i arbete hos din nuvarande arbetsgivare under tex ferier – utan att riskera att arbetsgivaren utnyttjar sin möjlighet att skjuta upp ledigheten för nästa studieperiod kan det vara lämpligt att formulera ledighetsansökan så att den avser flera på varandra följande studieterminer.

I samband med att längre studieledighet beviljas bör frågan om vad som ska gälla under ferier diskuteras. Det är viktigt att ledigheten preciseras i detta hänseende mot bakgrund av bla företagets arbetsplanering, arbetstagarens egna önskemål och eventuell vikaries situation. Om tjänstledigheten beviljas särskilt för varje studietermin, har arbetstagaren rätt till arbete under ferieuppehåll under förutsättning att hen säger till inom föreskriven tid. Om tjänstledigheten däremot beviljas tex för ett kalenderår har arbetstagaren inte rätt att arbeta under ferier som infaller under denna period.

Om du vill återinträda i arbete under ferier ska detta anges redan i ledighetsansökan. Om detta har gjorts kan arbetsgivaren inte vägra återinträde. Om saken inte berörts i ledighetsansökan har den anställde inte rätt att kräva att få arbeta under ferierna.

Du har inte heller per automatik rätt att arbeta hos någon annan arbetsgivare under din studieledighet. Det gäller även loven, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat. Men jag håller med dig att du måste kunna försörja dig under sommaruppehållen. Jag skulle försöka hävda att du antingen har möjlighet till arbete hos din nuvarande arbetsgivare (gör en ansökan med flera på varandra följande studieterminer) eller annat arbete som inte konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så. Jag hoppas du hittar en lösning tillsammans med arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsättsjouren

 

Vad gäller vid studieledighet?

Hej!
Jag har planer på att studera nästa höst, studierna är på heltid, distans. Jag har en tillsvidareanställning och har haft det i strax över 3 år och jag är med i facket. Tanken är att arbeta och studera samtidigt och jag skulle därför vilja ta
tjänstledigt 25-30% för att hinna med att plugga vid sidan av.  Jag har förstått att arbetsgivaren kan skjuta upp min ansökan 6 månader, borde jag lämna in ansökan 6 månader innan kursstart för att vara säker? Hur gör jag om jag inte kommer in på utbildningen, hur stor framförhållning måste jag ha för att avblåsa tjänstledigheten? Kan man ta tjänstledigt på bara en del av tjänsten och inte på heltid?

Svar:
Hej,
ja, det är bra att lämna in din ansökan i god tid eftersom arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp ansökan (En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan skjuta upp en begärd ledighet i sex månader.). Det är viktigt att göra en skriftlig information till arbetsgivaren där du t.ex. skriver ””Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Tillsammans med omfattningen och de aktuella datumen för utbildningen.

Du har rätt att bryta studieledigheten och återgå i tjänst med fjorton dagars varsel, eller om ledigheten varat längre än ett år, med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.

Du kan läsa mer om studieledighet på vår hemsida om du söker på ”studieledighet” (http://arbetsrattsjouren.nu).

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Avbryta studieledighet

Är tjänstledig för studier. Vill under sommaren avbryta min tjänstledighet för att återgå i tjänst. Arbetsgivaren menar dock att de ej kan erbjuda mig anställning under sommaren på grund utav arbetsbrist.

Var inne och läste Lag (1974:981) där formuleringen lyder att den som avbryter sina studier har rätt att återgå i tjänst. Jag tänker förvisso fortsätta att studera efter sommaren men perioden mellan terminerna bör väl rimligtvis inte räknas som att jag studerar
då jag faktiskt inte är antagen till ht förrän antagningsbeskeden kommer?

Finns det något som kan övertrumfa denna lag, såsom kollektivavtal eller motsvarande eller vad gäller, kan arbetsgivaren ställa dessa krav?

SVAR:

Hej,

Det stämmer att du har rätt att återgå till din tjänst när du avbryter din studieledighet. Din arbetsgivare ska låta dig återgå till arbete och föreligger arbetsbrist får arbetsgivaren säga upp personal utifrån turordningsreglerna. Din arbetsgivare kan vänta med att låta dig återgå till arbetet i 1 månad om du varit ledig i mer än 1 år. Om du väljer att avbryta din studieledighet måste du ansöka på nytt om ledighet och då aktualiseras åter de regler om rätt att ta studieledigt.

Genom kollektivavtal kan avvikelser göras från lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Man måste således undersöka kollektivavtalet för att se hur tjänstledighet för studier är reglerat, för att du ska få en heltäckande bild om vad som gäller för just dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Skyldigheter vid tjänstledighet?

Hej!
Jag är statligt anställd och tänkte söka tjänstledighet på deltid för studier. Jag undrar vilka skyldigheter jag har att utföra jour och beredskap under perioden för min deltids tjänstledighet.

SVAR:

Hej,

Din rätt till tjänstledighet för studier finns reglerat i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan även finnas reglering i kollektivavtalet som berör dina skyldigheter vid din tjänstledighet. Din specifika fråga finns tyvärr inte reglerad i lagen utan det bör finnas reglerad i kollektivavtalet. Man bör göra en avvägning utifrån dina studier för att se om det är skäligt att du kan ha jour samt beredskap.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren