Tag Archives: skadestånd

Kan jag få en månads uppsägningstid när kollektivavtalet och arbetsgivaren säger annat?

Jag har varit anställd under ett par år och har nu sagt upp mig. Jag vill ha en månads uppsägningstid ngt annat har inte diskuterats. Min arbetsgivare säger att jag är bunden av kollektivavtalet till 3 månader. Jag har läst igenom både kollektivavtalet och LAS och har förstått det så att jag har rättighet till 3 månader men arbetsgivaren har inte rätt att tvinga mig att stanna kvar längre än en månad om det är vad jag önskar.

Tacksam för svar

Svar: Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det det som gäller. Regler och villkor i LAS (lagen om anställningsskydd) kan ändras genom kollektivavtal. Finns det kollektivavtal gäller inte längre reglerna i LAS. Har arbetsgivaren och facket kommit överens om att det ska vara 3 månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida så är det 3 månader som gäller, även om lagen säger något annat. När kollektivavtalet upprättades godkände både arbetsgivaren och facket villkoren. Facket har alltså godkänt de villkoren för sina medlemmar.

Arbetsgivaren betalar ut lön mot att du arbetar. Väljer du att inte dyka upp de sista två månaderna kan det ses som arbetsvägran som leder till att du inte har rätt att få ut lön för den perioden men det kan även leda till avsked. Leder din arbetsvägran till att företaget inte kan rulla på som tidigare utan skadas av din frånvaro kan du bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada du orsakat på företaget.

Det går att göra överenskommelser som frångår det lagen eller kollektivavtalet säger. Du och din arbetsgivare kan komma överens om att det bara är en månads uppsägningstid för dig. Men kommer ni inte överens så är det de redan utsatta reglerna som gäller. I detta fall är det kollektivavtalet och inte lagen som är gällande.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket i det här då de har koll på vad kollektivavtalet säger och kanske vad syftet var med den regeln när det upprättades.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

 

Kan jag avbryta min uppsägningstid?

Hejsan.
Jag arbetar som sjuksköterska inomett landsting. Ska säga upp mig. Undrar vad som händer om jag bryter mot uppsägningstiden – hur stort skadestånd osv jag blir skyldig att betala.

Hej,

Om du inte beaktar uppsägningstiden gentemot din arbetsgivare riskerar du att bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS. Det kan röra sig om både ekonomiskt samt allmänt skadestånd. Hur stort skadeståndet kan bli är svårt att avgöra, det beror på hur lång uppsägningstid du har osv. Uppsägningstid är möjligt att reglera genom avtal, om ni har kollektivavtal råder jag dig att se vad som regleras där rörande uppsägningstid. En annan aspekt som är viktig att tänka på, om du funderar på att avbryta uppsägningstiden, är att du riskerar dina goda referenser från arbetsgivaren.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna avsluta min provanställning i förtid?

Hej,

Jag påbörjade en provanställning där för 5 månader sedan. Under sommaren blev jag sjukskriven i en månad p.g.a bipolär sjukdom. Jag fick givetvis läkarintyg som de fick ta del av och jag berättade om min sjukdom för chef och kollegor. Efter en månads heltidssjukskrivning kom jag tillbaka på 75%, d.v.s min läkare skrev ett nytt intyg på 25 % sjukskrivning.
I förra veckan får jag ett samtal av min chef ( jag var hemma med sjukt barn ) om att hen var på väg hem till mig med HR-chefen. Jag blev överrumplad och förvånad och släppte såklart in dom i mitt hem. Då säger min chef att de har beslutat att avbryta min provanställning p.g.a misskötsel i arbetet. Jag tog illa vid mig och sa att detta berodde på min sjukdom och att det har varit svårt att prestera efter att jag kommit tillbaka.
De sa att avslutningen av provanställningen inte hade med min sjukdom att göra.. men det tror jag inte ett dugg på! En arbetsplats har väl också rehabiliteringsskyldighet?
De har skickat in en blankett där min chef har skrivit att de inte kan göra nånting för att anpassa mitt jobb till min sjukdom. Det förvånade mig, det fanns mycket man kunde göra! Jag känner mig kränkt i mitt hem, diskriminerad och dessutom fråntagen mina rättigheter. Jag fick gå på dagen, med betalt provanställningen ut, men jag fick aldrig ta farväl av kollegor m.m vilket känns jättekonstigt! Kan jag göra något för att få rätt ?

Svar:
Hej,

Enl. LAS 6§ får en provanställning avbrytas även innan prövotidens utgång om inte annat har avtalats. Din arbetsgivare behöver därmed inte ha någon saklig grund för uppsägning utan kan säga upp dig utan någon särskild anledning, dock får skälet inte vara något som kan anses diskriminerande enl. Diskrimineringslagen. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det även finnas skrivningar där kring provanställning.

Är du medlem i något fackförbund så har ni tillsammans rätt till överläggning med arbetsgivaren gällande själva beslutet att avsluta provanställningen. Mycket mer än så kan man dessvärre inte göra.

Är du med i facket råder jag dig att ta kontakt med dem och be om vägledning. Du är välkommen att återkomma till oss men för att ge ytterligare stöd är det en tjänst vi tar betalt för. Vår timkostnad är 995 kr. Vi undersöker då ditt ärende djupare och ser vilka domar som tidigare dömts i liknande ärenden.

Mvh,
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Självrisk för anställda med företagsbil?

Hej,
Jag har en fråga.

Jag och min man driver ett litet städbolag och utför tjänster till privatkunder
och företag. vi har all material i företagsbilen som anställda har tillgång till
under arbetstid. Vi har pratat om att införa att anställa ska debiteras
självrisken vid vagnskada som är 3000 kr, om denne självklart orsakar skadan,
resterande belopp ( momsbeloppet) står företaget för. Även ansvarssjälvrisken
på Max 3000 vid eventuell ersättning av försäkringsbolaget. Annars betalar vi
20% av pbb upp till 10 000 000kr.

Finns det någon lag som säger att vi absolut inte får göra detta eller kan vi
avtala självrisken med våra anställda??

Vi är inte anslutna till något kollektivavtal.

Svar:
Hej,
Skadeståndslagen säger att den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta sakskada som arbetsagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, så kallad vårdslöshet. Enligt 4 kap 1 § Skadeståndslagen ansvarar arbetstagare för skada han vållar i tjänsten endast om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl innebär en hög tröskel och hänsyn tas till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter.

Skadeståndslagen är dock inte direkt tillämplig i de fall annat avtalats. Det innebär att ett arbetsgivare kan avtala med dess anställda om att självrisk skall utgå vid skada vållad av dess anställda. Eftersom avtalsfrihet råder kan i princip valfritt belopp bestämmas. Ett oskäligt högt belopp kan dock i en eventuell process inför domstol komma att jämkas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Muntlig uppsägning av provanställning. Kan jag begära skadestånd?

Hej kära experter,
Jag har varit anställd som tillsvidare under prövotid. Sammanlagt 5 månader var jag anställd. Nu blev jag uppsagd för en månad sen 🙁
Men väldigt mycket är märkligt med uppsägningen. Jag blev uppsagd muntligt och blev hänvisad att det gäller ingen uppsägningstid. Så jag fick gå hem samma dag. Efter lite forskande visade det sig inte stämma. 14 dagars uppsägningstid gällde och jag har fått lön för dem dagarna. När jag fått min lön har dem mixtrat och lekt för att kunna dra så mycket pengar ifrån mig i form av privat körning av bil och en massa hitte på. Som tur har jag kontrollerat och sagt ifrån. Så jag har en otroligt dåligt känsla om hur detta skötts.
När jag nämnt detta för vänner så har dem frågat om jag fått en skriftlig uppsägning innehållandes datum för anställningens upphörande, uppsägningsgrund, fullföljdshänvisning med mera.
Nu 1,5 månad efter att jag blev hemskickad så har jag inte hört något från dem alls. Varken fått något via posten eller mejl.
Nu när jag läser på internet så hänvisar flera till LAS. Att muntlig uppsägning är giltig men skall upprättas skriftlig också annars är uppsägningen ogiltig. Även att tilldelas information om anledning och hur jag går tillväga för att strida beslutet osv.

Sättet dem har skött det på har skadat mig något oerhört för att inte prata om den ekonomiska skadan.
-Vad är det som gäller?
-Hur går jag tillväga, jag som inte är fackligt ansluten?
-Om jag är berättigad skadestånd, vad bör jag kräva? Några månaders lön?

Uppskattar ert svar och tack på förhand.

MVH

Svar:
Hej!

Enligt LAS 8§ så ska en uppsägning vara skriftlig. Med andra ord låter det som din arbetsgivare bland anant brutit mot denna paragraf.

Vad gäller skadestånd så är det en process man måste driva dvs. inget du per automatik är berättigad. Eftersom du inte är med i facket så får du driva processen på egen hand eller t ex med hjälp av Arbetsrättsjouren. Skadeståndsanspråket ska drivas enlgt §§38-39 i LAS och ska grundas i den skada som uppkommer pga. brottet. En sädant anspråk ska föras fram inom 4 månader från brottet.

Att du sagts upp utan grund är inget kostigt eftersom det rör sig av en provanställning vilken inte behöver vara sakligt grundad.

För att vi ska kunna uppskatta möjligheterna att driva detta vidare och vad man kan begära i skadestånd så behöver vi titta djupare in i ditt ärende. Summorna minskar vanligen med hur länge man varit anställd dvs. kort anställningstid lägre ersättning. Men detta beror också på om man kan hitta mer som arbetsgivaren har brutit mot samt hur stor kränkning du har blivit utsatt för. Dessutom brukar det oftast landa i en förlikning så motpartens samarbetsvilja spelar också in.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Arbetshjälpmedel

Hej!

Jag arbetar i ett privat företag som utför hemtjänstinsatser. Stockholm stad har infört ett nytt ersättningssystem och det är obligatoriskt för företagen att rapportera utförd tid genom ”smartphones”. Vi som arbetar på fältet har fått kvittera ut telefoner. Varje telefon är knuten till ett schema och följaktligen delar flera personer på varje telefon. Vi har alltså inte fullständig kontroll över telefonen hela tiden.

När vi kvitterade ut telefonen skrevs ett avtal gällande arbetsmobil. I avtalet står det att den som tappar bort mobilen eller vållar skada är skyldig att ersätta med en ny mobil som dras på lönen om man är fast anställd eller så kan en faktura skickas hem om man är vikarie. Här friskriver sig alltså arbetsgivaren från sitt s k principalansvar. Tilläggas bör att de som använder mobilerna många gånger använder dem under stress och tar fram mobilen kanske 20-30 gånger per arbetspass. Jag har läst att det krävs synnerliga skäl för att arbetstagaren skall bli ersättningsskyldig även om denne varit vållande. Dessutom så är förutsättningarna vid avtalets upprättande inte jämställda. Arbetstagaren är ju i underläge mot sin arbetsgivare. Jag tycker att avtalet om arbetsmobilen är vilseledande och pressar arbetstagarna att ta ett ansvar som inte är rimligt.

– Kan vi arbetstagare kräva att avtalet ogiltigförklaras och/ eller skrivs om?

– Vid en eventuell tvist i skadeståndsfrågan talar ju ovanstående för att arbetstagaren skulle vinna.

– Kan arbetsgivaren skriva bort sitt principalansvar på det här sättet?

– De flesta som skrivit på är inte medvetna om ovanstående och vågar förmodligen inte annat än att skriva under.

Hej,

Jag kan inte finna någon lagtext som stödjer eller motsäger det du ovan nämnt. Skadeståndslagen är inte strikt i sin ordning vilket försvårar ett kvalitativt svar. Jag råder dig kontakta ditt fackombud för vidare information om eventuella upphandlingar eller frågetecken gällande bärandet i utkvitteringsavtalet ni undertecknat.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Ogiltig uppsägning?

Hej,

I början av oktober 2013 gick företaget, som jag jobbade på, ut med ett varsel. 70 st tjänstemän på huvudkontoret skulle sägas upp. Min närmsta chef gjorde de sig av med ganska snabbt. Det skedde på ett mycket fult sätt, men han valde att svälja det och gå vidare. Innan avskedet hade min närmsta chef hunnit räkna igenom sin personal och kommit fram till att jag och en
kollega satt relativt säkert med hänsyn till anställningsdatum.

I torsdags fick jag och min kollega trots detta skriva under våra uppsägningar. Det lustiga är att det finns personer som blivit anställda mer än ett år efter mig har fått stanna i den nya organisationen. Jag har läst om LAS och jag uppfyller samtliga kriterier för att inte bli uppsagd och nu vill jag få en annan syn på detta. Jag är inte med i facket, men som jag förstod gäller LAS oavsett.
– jag fick anställning den oktober 2010
– jag är äldre än många av dem som fick stanna och som dessutom hade kortare
anställningstid.
– jag har spetskompetens i och med att jag pratar och skriver svenska, tyska och
engelska.
– jag har dokumenterad utbildning inom it, marknad och projektledning.

När ledningen förhandlade och tillsatte nya organisationen ifrågasattes inte om jag var utbildad eller inte och man har inte heller ifrågasatt mina arbetsuppgifter eller min kompetens. När jag började på företaget blev jag anställd pga mina tyskakunskaper. Kundtjänst mot Tyskland var ett vitt papper och alla mallar, standardsvar och etablerade kontakter mot tyska marknaden är utformade av mig personligen. Successivt har jag blivit involverad i fler och fler projekt. Jag har genomfört och slutfört dem och har aldrig fått höra annat än att det har varit bra. I och med att man har fortsatt att skicka mötesinbjudningar samt velat ha mig
med kan jag inte se något annat skäl än att man har sett mig som kompetent.  Högsta ledningen däremot, har aldrig intresserat sig för oss längst ner i huset. Vi har varit en isolerad och bortglömd liten grupp och jag har nog mest varit en
skugga som har svept förbi.  Nya organisation innebär en enda stor support. IT-chefen som är kompis med
ledningen har utformat en support och lämnat tomma luckor till ledningen, som skulle tillsättas. Min nuvarande plats på utgående logistik och butikssupport kommer att gå till en som varit anställd längre än jag. Det köper jag! Vad jag
däremot inte köper är att personer med samma kompetens som jag, med lägre ålder och kortare anställningstid har blivit erbjudna en tjänst i den nya organisationen. Till detta hör att IT-chefens hela personal har fått stanna trots
att ett par har varit kortare tid på företaget än jag. Dessutom har en person med tyskakunskaper, som blev anställd 1,5 år efter mig fått stanna. Jag har vänt och vridit på detta och är nog ganska säker på att jag är totalt överkörd. Hur gör man nu? Jag vill inte tillbaka till företaget, eftersom det jag beskriver genomsyrar hela rörelsen. Man smusslar, döljer och lyser med sin
frånvaro angående allt vad information innebär. Det jag beskriver gäller inte bara mig, men det kanske bara är jag som vill veta om det har gått rätt till…

Svar:
Hej,
nej, det verkar inte ha gått rätt till. Det framgår inte av ditt mail om det finns kollektivavtal på företaget och om det skett förhandlingar med fackförbund. Den möjlighet som finns för arbetsgivare (bundna av kollektivavtal) och fackförbund är att enas om en avtalsturlista som sätter turordningsreglerna enligt LAS 22 § ur spel.

Det finns en möjlighet att via LAS kräva skadestånd: 41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Då du skrivit under uppsägningsbeskedet får man i så fall undersöka giltigheten i detta.

Om du vill undersöka din rätt till skadestånd kan vi erbjuda upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Återkom med dina kontaktuppgifter så ringer Klas upp dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Avgågsvederlag och skadestånd

Jag har en fråga angående rimligt avgångsvederlag.

Den objektiva faktan skulle kunna sammanfattas så här.

Har under de senaste fem åren mer eller mindre arbetat för en arbetsgivare.  Förrra hösten sökte jag ett vikariat på ca 6 månader, och hade förtur till tjänsten. Chefen som skulle anställa mig var osäker på om jag skulle klara av arbetsuppgiften, så jag fick förespeglat (muntligt sagt) att jag skulle först göra en månads provanställning. Efter provanställningen fick jag
forsätta, och fick därefter förlängt anställning ytterligare ca 6 månader.

Nu i höst sökte jag åter en tjänst (samma tjänst som sist, pgra ordinarie  tagit tjänstledigt). Pga förtursrätt skulle jag fått tjänsten. Men nu var det en ny chef, och chefen uttryckte sina tvivel om att jag skulle klara av arbetet, och tillsammans helles chef och med tillförordnad personalchef utövade de påtryckning mot mig att jag skulle avstå att ta tjänsten, och att
jag skulle avstå från min förtursrätt.

Nu har jag efter en hel del funderingar ändå kunnat accepera att jag  eventuellt kan avstå från min förtursrätt. Tyvärr är jag ju ingen förhandlingsexpert, och jag väntade ganska länge på att arbetsgivaren skulle komma med ett förslag. Till slut damp det ner ett brev där ett färdigskrivet avtal fanns med som jag bara kunde skriva på. I detta avtal skulle jag få 3 månadslöner (där jag, efter eget önskemål får prakticera på en annan arbetsplats), samt en ytterligare månadslön, totalt 4 månadadslöner
motsvarande en 40% tjänst.

Den senast sökta anställningen, den som jag avstod från att ta, var en  40%tjänst. Den senaste tjänste jag själv hade inna dess var en 50%-tjänst. Tidigare har jag haft allt mellan 50-100% tjänster under de senaste 5 åren.

Så min fråga är då kan erbjudandet vara rimligt? Har haft kontakt med  arbetgivare och uttryckt mitt missnöje, och angett några argument. I största allmänhet beror det kanske på hur stor kränkning handlandet kan åsamka mig. Min ekonomiska förluts är ju till att börja med den avstådda tjänsten (40%-4månader och semesterersättning), och eftersom jag i så fall skulle bli ”inlasad” på grund av 2 år inom 5 år, så förlorar jag ju betydligt mer på det hela rent ekonomiskt anser jag.

Kan jag få någon slags hint om vad som skulle kunna vara rimligt utifrån  ovanstående? Så jag inte helt famlar i blindo. Har försökt fråga vad arbetsgivaren har för argument för just 3+1 månadslöner, men det svar jag fick var att det ligger inom kutymens ramar, alltså inga objektiva argument utifrån min egen situation.

 

Svar:
Hej,
Först och främst är avgångsvederlag en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. Det är mycket viktigt att komma ihåg att avgångsvederlag alltid är frivilligt. Företaget har ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag och den anställde behöver inte acceptera en uppsägning som inte har saklig grund.

Företrädesrätten till återanställning gäller om du har tillräckliga kvalifikationer. Om du haft en liknande tjänst innan bör det gälla som vägledning för att du även ska vara kvalificerad för den  nya tjänsten. Men normalt sätt avgör arbetsgivaren vilka kompetenskrav som gäller. I Lagen om anställningsskydd (25 §) finns reglerat att du som abetstagare kan begära skadestånd om arbetsgivaren inte följt företrädesrätten. I LAS 38-39 §§ finns reglerat villkoren för olika skadestånd. När det gäller brott mot företrädesrätt kan det gälla både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Jag kan tyvärr inte inom ramen för vår kostnadsfria rådgivning ge dig mer fakta än så. För att uttala mig om rimligheten i din arbetsgivares förslag behöver jag undersöka saken vidare t.ex. via domar etc. Jag råder dig att själv göra en värdering av förslaget, fundera kring vad du anser förlusten vara samt läsa paragraferna i LAS. Se bara till att du behåller företrädesrätten och inte förlorar den pga. att du inte tar den uppkomna tjänsten. Är du medlem i ett fackförbund ska du ta kontakt med dem.

Lycka till, hoppas ni hittar en bra lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till återanställning och skadestånd

Hejsan

Min sambo blev uppsagd pga arbetsbrist så jag tänkte höra mig lite för vad som egentligen gäller med detta, Han blev uppsagd i Oktober 2012 och enligt vad som stod på lappen så har man återanställningsskydd inom 9 månader, Nu har vi fått reda på i omvägar att detta företag har plockat in ny arbetskraft vilket dom haft i flera månader, Har min sambo något att säga till om angående det ?

Mvh Linda

Svar:
Hej!

Du har rätt i att återanställningsrätten vanligtvis sträcker sig 9 månader from uppsägningsdagen. Om företaget har nyanställt personal på tjänster vilka din sambo är kvalificerad för så borde han ha återanställts enligt reglerna i 25 § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det visar sig att företaget brutit mot återanställningsrätten i LAS så kan man kräva företaget på skadestånd för brott mot LAS.

Vänligen hör av er igen om detta är något ni vill att vi tittar vidare på.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vad händer om man bryter mot avtalet och inte arbetar uppsägningstiden ut?

Hej.

Jag har nyligen slutat arbeta i ett små företag. Chefen godkände detta men ville att jag skulle arbeta min uppsägningstid på en månad. Men då dem behandlade mig dåligt slutade jag med omedelbar verkan. Min fråga är nu har jag gjort mig skyldig till något felaktigt, kan de stämma mig med framgång och hur blir det med min semestereesättning då jag slutade innan jag tog semester. Tacksam för ett
tydligt och motiverande svar

SVAR:

Hej,

Du har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Det kan finnas en rätt för dig att sluta omedelbart men då krävs att arbetsgivaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot dig. Utan att veta omständigheterna kan man inte ge ett svar på om de behandlingar som du utsattes för gav dig rätt att inte arbeta under den tid som ni avtalat. Rent generellt är det ett ganska högt krav och principen avtal skall hållas är viktig.

Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott, genom att inte arbeta uppsägningstiden kan din arbetsgivare hålla inne din innestående lön. Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott är det mest troligt att företaget håller inne din lön då du blir skadeståndsskyldig enligt LAS. Dock ska arbetsgivaren kunna påvisa att de gjort en förlust genom att du inte höll ert avtal. En stämning bör inte vara aktuellt då det är en kostsam och tidskrävande process. Du har rätt till din semesterersättning och den ska betalas ut senaste en månad från dess att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren