Etikettarkiv: sjukdom

Uppsägning av sjukskriven

Hej,
Jag har en arbetstagare som varit sjukskriven sedan 2011. Har denne samlat på sig semesterrätt under denna tiden eller är det max 180 dgr som är semestergrundande? Totalt eller per år?

Om han skulle bli uppsagd pga arbetsbrist under tiden han är sjukskriven. Skall lön betalas ut under uppsägningstiden? (Bolaget har sålts och ändrat verksamhetsinriktning under den tiden han varit sjukskriven, går dessutom med förlust, så kostnaderna ses över ordentligt).

Svar:
Hej,
Sjukdom är semesterlönegrundande upp till 180 kalenderdagar per år under ett helt intjänandeår. Från och med 1/1 2011 trädde nya semesterregler i Semesterlagen i kraft när det gäller långtidssjukskrivning.

Semesterlagen 17 § säger följande:

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.

Det innebär att återgång i arbetet som överstiger fjorton kalenderdagar i följd ger rätt till ny semesterlönegrundande period. Så har er anställde inte varit inne och arbetat fjorton dagar i följd har hen inte rätt till en ny semesterlönegrundade period.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Uppsägningen kan vara sakligt grundad om en arbetstagare exempelvis lider av en sjukdom som förhindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren inte har möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna eller erbjuda alternativa uppgifter.

När en anställd är sjukskriven har ni som arbetsgivare ett omfattande rehabiliteringsansvar. Ni är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att personen ska kunna återgå till sin anställning. Det står inte i ditt mail om vad som är gjort för den anställde men personen har varit sjukskriven under ett flertal år. Det står inte heller om personen fått sjukersättning vilket innebär att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att ni som arbetsgivare har ett säkert underlag, t.ex. ett läkarutlåtande, för att på saklig grund säga upp personen om det tidigare vidtagits rehabiliterande åtgärder.

Om personen inte kan gå in och arbeta under uppsägningstiden löper uppsägningstiden under sjukskrivningen. Personen har då inte rätt till lön utan får fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Du är annars välkommen att återkomma igen. Vi på Arbetsrättsjouren vill gärna ha feedback från er arbetsivare om hur ni upplever vår blogg och våra tjänser. Vänligen återkom med dina synpunkter om du har möjlighet.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsättsjouren

 

Hel eller halv karensdag?

Om arbetstagaren insjuknar en eller två timmar för ordinarie tid (8 timmars arbetsdag) och även är sjuk följande dag. Vad gäller? Motorbranchens Af/If Metall.

Svar:

Hej,

jag är inte säker på om jag förstår din fråga rätt. Om frågan är när karensdagen infaller så är praxis att en karensdag innebär en full arbetsdag, dvs motsvarande 8 timmar på heltid. Karensdag blir då dag två i ditt exempel. Men eftersom ni har kollektivavtal kan det finnas andra skrivningar där. Företag kan även avtala om en intern policy i frågan då det inte regleras i lag. Det kan alltså vara så att arbetstagaren får några timmars karens dagen för insjuknande och sedan 80% från dag två. Tyvärr kan jag inte ge tydligare svar än så, du måste undersöka ert kollektivavtal och ev. interna policys.

Mvh

Ulrika Blom Arbetsrättsjouren

Läkarintyg från dag ett?

Hej !
Min dotter jobbar inom hotell och restaurang.Hon fick ryggbesvär och var tvungen att ringa och sjukanmäla sig då säger hennes arbetsgivare att hon vill ha läkarintyg direkt annars skulle hennes lön för månaden inte betalas ut.Hon kontaktade vårdcentralen som sa till henne att dom inte skriver ut ett intyg första dagen.Hon återigen kontaktade sin arbetsgivare som sa då att antingen skickar du ett läkarintyg idag (fredag) eller så är du på jobbet imorgon så glömmer jag det här.Kommer du inte eller inte skickar intyg åberopar jag arbetsvägran och vägrar att betala ut din lön för augusti!
Få en arbetsgivare göra så här?

Svar:
Hej

Din arbetsgivare skall betala ut sjuklön för de första 14 kalenderdagarna i din sjukperiod (minus en karensdag). Från och med den sjunde kalenderdagen skall du som arbetstagare styrka din nedsatta arbetsförmåga med ett sjukintyg från läkare.
Reglerna om sjuklön kan du finna i Lag om sjuklön (1991:1047). Arbetsgivaren kan begära läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl enligt 10 a §. Dock gäller detta bara kommande sjukperioder inom ett år. 10 a § är en sådan lagregeln som man kan göra avvikelser från genom kollektivavtal. Annars gäller att arbetstagaren inte behöver betala ut sjuklön om arbetstagaren inte uppvisar ett läkarintyg från den sjunde kalenderdagen.

I din dotters fall verkar arbetsgivaren göra fel om inte det finns reglerat om läkarintyg från dag ett i ev. kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning under sjukskrivning

Jag har slutat min anställning, och ska få utbetalt min semesterersättning. Jag var sjukskriven med sjukpenning från FK under två månader. Hur räknas semesterersättningen ut för den perioden?

Hej

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Dvs semesterersättning  ska utgå från din arbetsgivare för de två månader du var sjukskriven.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Krävs läkarintyg vid sjukdom under semestern

Hej!

Behövs läkarintyg från 1:a dagen när jag blivit sjuk under semestern?

Med vänlig hälsning, Sandra

Svar:

Hej Sandra,

Detta kan variera mellan arbetsplatser. Arbetsgivare kan ha olika villkor angående om, när och hur läkarintyg krävs vid sjukdom under semestern. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i möjligt rådande kollektivavtal eller fråga din arbetsgivare. Enligt 15 § Semesterlagen gäller följande, om du blir sjuk under din semester har du rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar och ha kvar din rätt till semesterdagar. Detta gäller under förutsättning att du kontaktar din arbetsgivaren utan dröjsmål och begär att dina sjukdagar inte ska räknas som semester. Om arbetsgivaren kräver det ska du kunna styrka att du varit sjuk. Det måste inte nödvändigtvis vara genom ett läkarintyg.

Således kommer det inte vara negativt för dig att ha ett läkarintyg om en diskussion skulle uppkomma dock kan det bli negativt utfall om du inte har det.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

Sjuklön på röd dag

skukdom

lön

hej

frågan vi har hängavtal med byggnads vad gäller. killen blir sjuk den 28/april över den 1 maj som är röd, är vidare sjuk ett antal dagar efter, skall han ha sjuklön för den röda dagen eller helglön.

Svar:
Hej,

Den anställde har rätt till sjuklön för de dagar som han annars hade haft rätt till lön. Hade han varit frisk och fått lön för en röd dag har han rätt till sjuklön om han är sjuk under en röd dag.

Den anställda har enligt Sjuklönelagen en karensdag. Det innebär att ingen sjuklön betalas ut för den första sjukdagen. För dag 2-14 i sjukperioden är sjuklönen 80 procent av lön och andra anställningsförmåner som den anställda gått miste om på grund av sjukdomen. Med kollektivavtal kan sjuklönen vara högre. Du bör därför undersöka om det finns några skrivningar i ert hängavtal kring sjuklönereglerna.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägning vid sjukdom

Jag ställer frågan åt en kund som jag gör löner för. Vi har en anställd som under flera månader varit sjukskriven 25%. Nu har han fått beviljat sjukersättning istället för sjukskrivning.

Har han då fortfarande sin 100% anställning hos oss, eller kan vi göra om hans anställning till att omfatta 75% tjänstgöring?

Svar:
Hej,
En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Uppsägningen kan vara sakligt grundad om en arbetstagare exempelvis lider av en sjukdom som förhindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren inte har möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna eller erbjuda alternativa uppgifter.

Sjukersättning innebär att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att ni som arbetsgivare har ett säkert underlag, t.ex. ett läkarutlåtande, för att på saklig grund säga upp personen på 25 %.

I LAS finns även regler kring att en uppsägning ska meddelas skriftligt, se LAS 8 §.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Avsked på grund av sjukdom

Hej!
Jag ställer egentligen den här frågan åt en vän. Hon heltidsanställd och har nyligen sjukskrivits (mig veterligen på grund av ett dödsfall i en nära relation). Nu verkar det som att hon kommer att bli avskedad på grund av denna sjukskrivning. Jag har tyvärr inte så pass mycket övrig relevant information att delge, men jag hoppas ändå att jag åtminstone kan få råd om var hon bör vända sig med sitt predikament. Det låter liksom inte helt korrekt att hon får kicken på grund av att hon har sjukskrivit sig.

Svar:
Hej,
för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Sjukdom anses inte som saklig grund.  När dt gäller att avskeda en person måste en arbetstagare grovt ha misskött sina åtagande enligt anställningsavtalet.

När det gäller dödsfall i en nära relation kan ni även läsa mer här i ett av mina tidigare svar på vår blogg:

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/01/regler-vid-tjanstledighet.html

Ni är välkomna att återkomma om ni vill ha stöd från oss att driva ärendet gentemot arbetsgivaren. Då det finns tidsfrister att förhålla sig till är det bra om ni återkommer så snart ni kan. Är din vän medlem i ett fackförbund ska hon i första hand vända sig till dem.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Sjukintyg från dag 1?

Hej!
Jag är på semester i fjällen men har blivit sjuk.
Min arbetsgivare kräver ett läkarintyg från första dagen enligt policy.
Är det verkligen så?
Bästa hälsningar

Hej

I vanliga fall ska du styrka din sjukdomsnedsättning dag 7 i sjukdomsperioden enligt 8 § sjuklönelagen, med ett läkarintyg (intyget behöver inte närmare beskriva ditt sjukdomstillstånd).

Din arbetsgivare får om de har särskilda skäl även kräva ett sjukintyg tidigare enligt 10 a § sjuklönelagen.  Hurvida det föreligger särskilda skäl i ditt fall kan jag inte bedöma.

Till detta kan arbetsgivaren genom kollektivavtal förhandla fram att arbetstagare ska lämna sjukintyg tidigare än dag 7. Det du beskriver ”policy” kan vara gällande kollektivavtal,

men om det inte är framförhandlat i kollektivavtal har din arbetsgivare ingen laglig rätt att kräva intyg dag 1 även om det ses som en policy inom företaget.

Däremot är det korrekt att om du blir sjuk under semestern eller har en arbetsskada, som gör att du inte kunnat arbeta ska du utan dröjsmål meddela din arbetsgivare så att dina sjukdagar inte räknas som semesterdagar. enligt 15 § semesterlag.

De dagar du har kvar på semestern ska sedan läggas i ett sammanhang, tex med annan semester om du inte begär annat.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Veckovila vid sjukdom

Hej. Jag undrar om veckovila och dygnsvilan.Om jag är sjuk hela min vecka och sedan går till jobbet, har jag då rätt till min veckovila den veckan jag var sjuk och inte kunde jobba?

Om jag är sjuk någon eller några dagar på min arbetsvecka,kan jag då åberopa att jag skall ha min veckovila?

Hittar inga svar på detta. Visst ska sjukdom räknas som arbetad tid ?

Hej,

Sjukdom räknas inte per automatik som arbetad tid, lagen förskriver däremot att du ska erhålla likadana förmåner när du är sjuk som när du skulle ha varit i arbete.

Jag skulle vilja råda dig till att läsa i ert kollektivavtal, om ni har sådant, där detta brukar regleras mer ingående.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren