Tag Archives: personliga skäl

Avskeda på grund av arbetsbrist?

Hej!

Jag har en situation som jag gärna vill ha hjälp med. Jag har förstått att man kan avskeda en person som är gravid.

Låt oss säga att en person som är gravid med beräknad födelse om en månad, som har 3 månaders uppsägningstid, blir avskedad med motivering arbetsbrist. Personen har en beviljad föräldraledighet som startar om en månad påskriven och inlämnad av företaget men är inte föräldraledig just nu när personen blir uppsagd. Vad gäller i den situationen?

Jag har läst i tidigare inlägg här att uppsägningstiden fryses under föräldraledigheten men regeln känns inte glasklar för mig ändå. Gäller den alltid när man går på föräldraledighet?

Vad händer om företaget sätter en uppsägningstid på 3 månader men vägrar att frysa uppsägningen när föräldraledigheten väl börjar? Företaget hänvisar fortfarande till tre månaders uppsägningstid utan att frysa uppsägningen när personen går på föräldraledighet.
Det är alltså två månader kvar på uppsägningstiden när föräldraledigheten väl börjar för att vara tydlig.

En annan fråga. Blir man automatiskt föräldraledig som mamma när barnet väl föds?

Tacksam för svar i en för mig svår fråga

Hej,

En uppsägning ska vara skriftlig och sakligt grundad och kan bero på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Utöver detta har du som arbetsgivare även en omplaceringsskyldighet att beakta i en uppsägningssituation. En uppsägning anses inte vara sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Utöver uppsägning har du även möjlighet att avskeda arbetstagare, för detta krävs att arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. Avskedande är alltså en grövre form och innefattar mycket allvarliga brott mot anställningsavtalet. För att ett avskedande skall aktualiseras krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Att en arbetstagare är gravid utgör varken grund för uppsägning eller avsked. Tvärtom kan ett sådant förfarande anses utgöra direkt könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen. I ett sådant fall räcker det att arbetstagaren lägger fram fakta ”som ger anledning att anta” att det är könsdiskriminering och därefter går bevisbördan över på dig. Enligt förarbetena föreligger samband om missgynnandet (uppsägningen/avskedandet) har samband med graviditeten.

Det är inte möjligt att avskeda en person på grund av arbetsbrist, du kan däremot säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Du måste då beakta omplaceringsskyldigheten och turordningsreglerna. Vid ett avskedande har inte arbetstagaren någon uppsägningstid utan en sådan gäller enbart vid uppsägning.

Om vi ponerar att arbetsbristuppsägningen är sakligt grundad med beaktande av ovanstående samt att arbetstagaren har tre månaders uppsägningstid så börjar uppsägningstiden löpa efter att denne blivit uppsagd fram till föräldraledighetens början. De resterande månaderna fryses under föräldraledigheten och börjar löpa igen när arbetstagaren återvänt. Följaktligen kommer arbetstagaren ha kvar två månaders uppsägningstid när föräldraledigheten är slut.

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Den obligatoriska barnledigheten är minst två veckor före och efter förlossningen. Följaktligen blir mamman automatiskt föräldraledig i samband med barnets födsel.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Hur säger jag upp någon pga. personliga skäl?

Hej!
Jag arbetar inom ett  företag och vi har problem med en anställd. Hon började med att arbetspröva på 75 % under en längre tid och blev erbjuden en anställning på 75%. Hon krävde att få heltid och gick då med på att utföra en arbetsuppgift som hon tidigare ej utfört. I detta fall hade jag inget att säga till om och ifrågasatte att arbetsgivaren gick med Problemen är att hon tar för långa fika- och lunchraster. Hon hittar alla möjliga ursäkter till att hon inte kan utföra de uppgifter hon gick med på att göra för att få heltid. Hon ifrågasätter varför vi ska utföra mer arbete åt en kund och tror att det är något jag hittat på för att vara polis. Hon har dåligt inflytande på övrig personal och jag skulle helst se till att hon inte var kvar hos oss. Är dessa saker skäl för uppsägning pga arbetsvägran?

Svar:

Hej,
för att det ska finnas saklig grund vid uppsägning pga. personliga skäl måste personen ha fått en chans till bättring. En viktig markering är att skriva en skriftlig varning och upplysa personen om vilka förändringar som måste ske. Att i samband med överlämning av varning även prata med personen om vilka skyldigheter hen har utifrån det anställningsavtal hen skrivit under. Sker inga förbättringar kan det finnas grund för uppsägning.

Du hittar mer information på vår hemsida kring varningar och erinran. Du är välkommen att återkomma för mer stöd, detta är då en tjänst vi tar betalt för.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Kollegan missköter sig gång på gång, vad gäller vid nystartsjobb?

Hej!

Jag jobbar som timvikarie på en mindre restaurang och har en fråga angående en annan tjej som jobbar på restaurangen.

Den här tjejen har nystartsjobb till sista december i år men arbetsvägrar och har gjort det ett antal gånger. Det handlar om att hon ibland sticker från jobbet för att hon blir sur, att hon uteblir utan att höra av sig, att hon skyller på trasig bil och att hon är för trött för att jobba. Hon har fått muntliga så väl som skriftliga varningar och verkar bara bli mer självisk dag för dag. Nu senast hade hon i telefonen med chefen kallat denna för diverse skällsord samt bett henne att dra dit hen kommer ifrån och hotat med att hon aldrig kommer att säga upp sig själv.

Nu till min fråga. Vad har vår chef för rättigheter? Restaurangen, matgästerna och vi andra som jobbar blir lidande då det blir brist på personal (stress). Får vår chef avskeda henne eller måste hennes kontrakt gå ut?

Tack på förhand!

Hej!

Oavsett om det är ett nystartsjobb eller inte så gäller reglerna i LAS för denna arbetstagare. Detta ger att om hon missköter sig på det sätt som du angett, så kan det finnas anledning till uppsägning på grund av personliga skäl.

En uppsägning av personliga skäl får inte göras utan saklig grund. Det krävs upprepad misskötsamhet för att lagkravet på saklig grund ska vara uppfyllt. Exempel på misskötsamhet är arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. Samarbetssvårigheter och brottslighet hör även till begreppet saklig grund.

Med tanke på att denna arbetstagare verkar ha misskött sig på flera av ovanstående grunder och även har blivit varnad av din chef, kan det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp henne.

Uppsägningen ska vara skriftlig. För att vara säker på att hon inte kan komma undan och säga att hon inte har fått uppsägningsbeskedet bör arbetsgivaren antingen överlämna pappret till arbetstagaren eller skicka ett rekommenderat brev.

Efter detta har arbetsgivare och arbetstagare 1 månads uppsägningstid då arbetstagaren måste jobba och eventuellt lära upp en ny kollega. Denna månad ska såklart arbetsgivaren också betala ut lön.

Avskedande (d.v.s. att hon får ”gå på dagen”) får endast ske om hon grovt åsidosatt sina åtaganden genom t.ex. uppsåtlig brottslig verksamhet av grövre karaktär, avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande eller grovt ohederligt beteende mot andra arbetstagare eller arbetsgivare. Detta är en sista utväg, och något som ni för allas bästa bör undvika.

Så, nej, ni behöver inte vänta på att hennes kontrakt går ut, men din chef måste kunna förklara både för din kollega och för Arbetsförmedlingen vad som har hänt och vad som föregått uppsägningen, för Arbetsförmedlingen kommer givetvis ringa och fråga då de är ”arrangörer” för nystartsjobbet. Det bästa är väl egentligen att förekomma detta samtal från Arbetsförmedlingen och själv kontakta den aktuelle arbetsförmedlaren som placerat arbetstagaren hos er och då se till att ha fakta (helst datum, tider och vad som sagts) att framföra till denne.

Arbetsgivaren måste också vara beredd på att ge arbetstagaren skriftlig information om omständigheterna för uppsägningen. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Inga fler tider trots jag tackat ja till schemalagda pass?

Hej. jag var iväg och träffade en chef tidigt i våras och blev erbjuden schema juli/augusti och tills dess så skulle jag få gå på timmar. Jag tackade ja och började arbeta samma dag. Efter två månader fick jag personliga problem med foten och telefonen så jag kunde inte ringa och säga att jag inte kunde komma på ett pass. Men skickade ett sms till honom. Efter en vecka så får jag ca 4 samtal men kan inte svara av personliga skäl. Och den 5:e dagen så får jag ett sms om att jag inte fått några tider något mer. Är det rätt att göra såhär som chef?

Svar:

Hej,

Gällande din fråga är det att ta ställning hur ditt anställningsavtal ser ut. Har inget annat avtalats gäller en anställning tills vidare och då är du berättigad uppsägningstid enligt LAS. Har du en provanställning (max sex månader) och inget annat avtalats kan arbetsgivaren på eget initiativ avbryta den även före prövotidens utgång. Har du och din arbetsgivare kommit överens om en tidsbegränsad anställning, vilket jag tolkar det som, gäller det fram till och med avtalat slutdatum på den tidsbegränsade anställningen. Utifrån det du skriver tolkar jag även att du inte kommit till arbetet på avtalad tid och arbetsgivaren kan därför se det som arbetsvägran och kan vara grund för avsked. I det fall får man gå på dagen oavsett anställningsform. Det finns inget enligt lag som säger att ett anställningsavtal  som träffas ska vara skriftligt, dock ska arbetsgivaren enligt LAS 6c § senast en månad efter arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till dig som arbetstagare om alla villkor som är av betydelse för anställningsavtalet (detta gäller inte i det fall anställningen är kortare än tre veckor). Det är  svårt att som enskild arbetstagare bevisa att ett muntligt avtal träffats i de fall oenighet kring avtalet uppstår. Därför är mitt tips till dig att i kommande anställningar alltid vara noga med att få detta skriftliga anställningsbevis och på så sätt slipper du komplikationer som detta. Är du ansluten till en fackförening kan du även kontakta de.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Uppsagd utan saklig grund

Hej!

Min son har arb som timanställd på ett litet larmföretag (där man ritar in larm i olika lokaler) i 11 mån. Fredag fick han tel-samtal av han som äger företaget att han inte ”behövde” komma på måndag…… ingen förklaring!

Nu undrar jag om det verkligen få gå till så här även om man är ”timanställd”? Kan man bara sägas upp utan vidare och inte få veta ngt innan?
Vad har han för rätt, kan han begära 1 mån uppsägn-lön trots allt?

Har även en fråga om han har rätt till semesterersättning på lönen trots att han är timanställd?

Hej,

Som grundregel finns det två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad.

Timanställning är alltså ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme. Utifrån vad du beskrivit ovan, utgår jag ifrån att din son är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid från den dag din son blivit meddelad om uppsägningen, enligt lagen om anställningsskydd 11 §. Det verkar dock som att det inte finns saklig grund för att säga upp din son. Saklig grund enligt LAS är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är din son fackligt ansluten ska han vända sig till dem för att få stöd.

På sin arbetade tid hos arbetsgivaren har din son rätt till 12 % semesterersättning, enligt semesterlagen 16 b §. Vid timbetalning från arbetsgivaren kan det vara så att denna procentandel betalas ut varje månad istället för att man tjänar in semesterdagar med semesterlön. Han har hur som helst rätt till semesterersättning med 12 % grundat på sin arbetade tid. Om arbetsgivaren istället tillämpat intjänad semester så har han rätt till samtlig intjänad semesterlön och ska då få detta som semesterersättning vid sin slutlön.

Om det skulle uppstå en tvist i ärendet är ni välkomna att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Omplacering; Vad gäller?

Hej!
Om man har en tillsvidareanställning sedan många år, där placeringen (avd) står angiven på anställningsbeviset – kan arbetsgivaren då begära att man skall byta arbetsplats hur som helst?

Jobbar inom offentlig sektor, och vi har kollektivavtal. Trivs där jag är.

Hej!
Utan mer information så är din fråga inte helt okomplicerad att besvara. Jag utgår från att det är en omplacering som är aktuell och för dem finns det riktlinjer. Vad som kan ses som en giltig omplacering måste avgöras i varje enskilt fall. Det ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera arbetstagare till exempelvis en annan avdelning, men först måste arbetsgivaren förhandla med facket. Är omplaceringen av personliga skäl eller arbetsbrist, finns det andra regler som träder in. Grunden till en omplacering är därmed viktig för att avgöra om den är giltig eller ej.

Är du ansluten till facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Saklig grund för uppsägning?

Hej!

Den 23:e april blev jag uppsagt från mitt jobb efter att en annan person som jag
hade nära vänskaplig relation med blev uppsagt. Deras motivation var att eftersom du
stod så nära denna person så finns det ingen möjlighet för dig att vara kvar nu när
denna person har slutat på företaget. De sa även att vi tycker att du har varit
jätteduktig och skött ditt jobb jättebra men tyvärr situationen är så att du inta
kan vara kvar här. Jag blev chockad så klart eftersom jag trodde absolut inte att
min vänskap med den här personen skulle resultera att jag mister jobbet när denna
person slutar jobba på företaget. Och så tycker jag att om arbetsgivaren inte
gillade vår vänskap då kunde de komma med en varning först och sedan uppsägning.
Vill bara säga att det har absolut inte påverkat på kvalitet på mitt arbete eftersom
jag har alltid skött mitt jobb galant som även arbetsgivaren tyckte och satsat
alltid 100 procent på mitt arbete.
Vill bara poängtera också att den personen är arbetslös idag och har inte öppnat ett
konkurrerande företag som skulle påverka negativt min gamla arbetsgivare.
Sen vill jag tilläga att jag hade vikariat fram till 31 juli och sedan skulle jag få
förlängning eller tillsvidareanställning. Så de har egentligen avbrutit mitt
vikariat.
Så nu är min fråga om de får ens överhuvudtaget göra så. Får de säga upp en människa
för att dennes arbetskamrat blev uppsagt. Jag kände mig sårad och kränkt. Vad har
jag får rättigheter i detta fall. jag har möte imorgon med jobbet tillsammans med
facket men jag känner inte att jag får tillräckligt med stöd från facket eftersom de
verkar vara väldigt osäkra i sin sak. Jag vill vara förberedd inför morgondagens
möte och vill kunna mina rättigheter.

Skulle vara jättetacksam för svar.

Svar:
Hej,

eftersom du har ditt möte imorgon kommer här ett kort snabbt svar. Då du är medlem i ett fackförbund ska du naturligtvis få stöd av dem i första hand. Enligt Lagen om aställningsskydd (LAS) måste det finnas saklig grund för uppsägning, arbetsbrist eller personliga skäl. Enligt samma lag löper ett vikariat tiden ut om det inte finns en uppsägningstid inskriven i anställningsavtalet. Mer än så vill jag inte gå in på ditt ärende. Utifrån det du skriver verkar uppsägningen handla om personliga skäl och då i form av illojalitet och konkurrerande verksamhet.

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Saklig grund och utköp

Hej,

Jag har tyvärr hamnat i en jobbig situation på min arbetsplats. Jag har en tillsvidareanställning. Mina senaste utvärderingar av min prestation har varit under genomsnitt och för några månader sedan uppmanade min chef mig att söka efter en annan arbetsgivare, samtidigt som jag arbetar kvar. Givetvis var detta en stor besvikelse att höra. Jag vill vara tydlig med att jag inte har misskött mig på något vis utan min arbetsgivare är helt enkelt inte nöjd med min prestation. Målet var att hitta ett nytt arbete inom några månader och jag har sedan en tid tillbaka aktivt sökt andra arbeten, problemet är att jag inte har hittat något annat arbete. Min chef har sagt till mig att jag måste göra allt föra att hitta ett annat arbete men samtidigt har jag flera arbetsuppgifter på min nuvarande arbetsplats som fyller arbetsveckan och tid för att söka nytt arbete blir på kvällar och helger. Jag förstår att det inte kan fortsätta, och att det kommer att komma ett tillfälle där företaget kanske kommer att köpa ut mig. Jag vet inte vad jag kan göra för att förbättra min situation samt vad har jag för rättigheter om det blir aktuellt för min arbetsgivare att köpa ut mig? Förutsatt att jag inte lyckas hitta ett annat jobb, vad har företaget för möjligheter och alternativ att göra sig av med mig samt vad har jag för
rättigheter?

Tack för svar!

Mvh

SVAR:

Hej,

Då du är tillsvidareanställd kan arbetsgivaren endast säga upp dig om det finns saklig grund. Antingen kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Då arbetsgivaren inte är nöjd med din prestation bör detta hänföras till personliga skäl. Då din arbetsgivare talar om att köpa ut dig bör det vara för att det inte finns saklig grund för att säga upp dig. Du har ingen skyldighet att gå med på att bli uppköpt utan kan stanna kvar på arbetet så länge det inte finns saklig grund för uppsägning. Om du däremot inte vill stanna kvar på din arbetsplats utan går med på att bli utköpt kan du försöka förhandla dig till ett antal månadslöner som ersättning. Är det svårt att finna ett annat arbete så kan du argumentera för att du vill ha en högre summa om du ska bli utköpt, eftersom du riskerar att bli arbetslös.

Det hela beror alltså på om du vill stanna kvar på din arbetsplats eller ej. Det kan även finnas en risk att din arbetsgivare säger upp dig och hänvisar till att det finns saklig grund, då kan du gå miste om utköpserbjudandet och får endast lön under din uppsägningstid. Om det finns saklig grund eller ej får avgöras utifrån din situation och de specifika omständigheterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kan man bli uppsagd utan giltig anledning?

Hej!
Vi är 5 stycken timanställda (tillsvidare) som har blivit uppsagda samtidigt därför att cheferna vill att vi ska ”kämpa för
våra jobb”. Våra tjänster annonseras ut om ett par dagar och då vill de att vi ska söka om våra gamla tjänster (dock kommer inte alla att få jobba kvar). Kan de bara säga upp oss utan giltig anledning?

SVAR:

Hej,

Nej man kan inte bli uppsagd från sin tillsvidareanställning utan giltig anledning. Enligt LAS krävs saklig grund för uppsägning. Saklig grund kan vara personliga skäl eller arbetsbrist. Om anledningen till uppsägningen rör er arbetstagare personligen är det personliga skäl. Om uppsägningen rör en omorganisation eller liknande är det arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren kunna påvisa ett skäl som är sakligt. Detta behöver inte arbetsgivaren visa om det föreligger arbetsbrist. Skyddet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är att arbetsgivaren måste iaktta turordningsreglerna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester och återbetalningsskyldighet

Hej
Jag är anställd fom 1 feb 2012. Vi har semesterrätt 25+5 dagar. Det betyder att man kännar in 2,5 semesterdagar/månad.Feb och mars förra året har jag kännat in 2,5+2,5=5 semester dagar. April 2012-mars 2013 har jag kännat in 30 semesterdagar. Det upparbetade året april 2012-mars 2013 har jag tagit ut 28 semesterdagar. Har jag kännat in dem eller skulle jag inte ha tagit ut alls semester första
året? Är det inte så att man kännar in 2,5 semesterdagar/månad som man kan också ta ut och få semester ersättning för? Min arbetsgivare säger att om jag skulle säga upp mig nu, skulle jag vara skyldig 28-5= 23 semesterdagar. Har jag inte redan kännat in dem under ett helt arbetsår?

Tack på förhand
Bästa hälsningar

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen måste man tjäna in sin semester innan man kan ta ut betald semester. Enligt semesterlagen löper intjänandeåret från den 1 april till den 31 mars påföljande år. Om du blev anställd i februari hade du ännu inte hunnit tjäna in tillräckligt med semesterdagar för att ta ut under sommaren. Om du då fick utbetalt 28 semesterdagar är cirka 4-5 utav dem dagar som du tjänat in medan de övriga dagarna cirka 23 dagar har du fått betalt trots att du inte hade tjänat in dem. Detta innebär att din arbetsgivare tillämpar förskottssemester, du får så att säga betald semester i förskott innan du har tjänat in den. Förskottssemester ska betalas tillbaka om arbetstagaren inom 5 år säger upp sig själv eller blir uppsagd på grund av personliga skäl. Om det har gått 5 år sedan förskottssemestern användes blir inte arbetstagaren återbetalningsskyldig. Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist blir du inte återbetalningsskyldig även om detta skulle ske inom 5 år.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren