Tag Archives: omplacering

Kan arbetsgivaren kräva sjukskrivning under omplaceringstiden?

Jag har varit sjukskriven från jobb p.g.a konflikt med min arbetsgivare. Nu har han bestämt att jag är suspenderad och ska under ett par månader förflyttas till annan arbetsplats, med samma arbetsuppgifter. Han vill att jag i väntan på ny placering ska vara sjukskriven. Jag tycker att han ska betala lön under tiden han hittar en ny arbetsplats till mig då det är hans beslut att flytta på mig. Måste jag sjukskriva mig och förlora pengar medan han letar nytt ställe för mig att vara på? Enda anledningen till sjuksjukskrivningen var p.g.a. vår konflikt.

Svar:

Hej!

Som jag uppfattar det är du nu frisk efter din sjukskrivning och kan återgå till ditt arbete igen. Din arbetsgivare vill dock att du stannar hemma utan lön och är sjukskriven tills en ny arbetsplats med samma arbetsuppgifter dyker upp.

Du och din arbetsgivare har säkerligen upprättat ett anställningsavtal för dig där t.e.x. bestämmelser gällande lön, arbetstid och anställningsform regleras. Dessa avtalsbestämmelser är bindande och kan inte ändras eller åsidosättas av arbetsgivaren utan anledning. I detta fall verkar arbetsgivarens anledning vara att denne inte vill arbeta med dig p.g.a. er tidigare konflikt.

En arbetsgivares känslor åsidosätter inte ett giltigt anställningsavtal. Om du är medlem i något fackförbund skulle jag råda dig att ta kontakt med dem för att få hjälp med att förhandla med din arbetsgivare om vad som bör gälla under din omplaceringstid. Du har nämligen rätt till lön om du har förmåga att arbeta.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Uppsägning och omplacering

Arbetar kväll och natt som joursjuksköterska i kommunen, har aktiv tjänst 16-01.30, beredskap i hemmet 01.30 -08. Nu ska man starta nytt boende och vill ha sjuksköterska i aktiv tjänst hela natten. Man tänker då lägga ut natten på ett bemanningsföretag, så våra tjänster ska försvinna. det man tänker erbjuda mig och kollegorna är dagtjänster, vet ännu ej sysselsättningsgrad o dyl. Om jag tackar nej till dagtjänst kan man då säga upp mig?

svar:

Arbetsgivaren är skyldig att omplacera en arbetstagare vid varsel/ uppsägning om möjligt. Detta innebär dock inte i vilken mån som helst. Enligt lagen.nu står: Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i §7 LAS 2 stycket, innefattar att arbetsgivaren ska försöka bereda annat arbete hos sig, men även andra typer av åtgärder, t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Däremot sträcker sig inte skyldigheten utanför arbetsgivarens egna verksamhet eller till att inrätta en ny befattning.

När man bedömer omplaceringsskyldighetens omfång tittar man på företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Vid tolkning av lagen kan det hända att du blir uppsagd om du ej går med på det förslag till omplacering som arbetsgivaren erbjuder. Dock i många fall förhandlar facket med arbetsgivaren (troligt i detta fall då det rör sig om en kommunal verksamhet) om andra alternativ för att undvika uppsägning. Är det en kommunal verksamhet borde det finnas annat nattjobb som joursköterska? Det kan eventuellt finnas arbete för dig hos bemanningsföretaget, att du/ ni får jobba kvar som nattpersonal fast ni konsulteras ut under bemanningsföretaget? Det finns några alternativ, prata med din arbetsgivare eller facket om möjligheter vid omplacering.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Finns det turordningsregler vid omplacering?

Hej,

Jag är undersköterska och arbetar inom hemtjänsten. Nyligen har ledningen infört krav på körkort vilket flera av nattpersonalen saknade och därför skulle vi bli omplacerade.

Även om jag har jobbat längre än de andra blev jag inte erbjuden en nattjänst som blev tillgänglig. Tjänsten gick till en kollega som har arbetat betydligt mindre än mig. Däremot har chefen erbjudit mig två veckors ledighet samt körkortskostnader vilket jag bestämd avvisade. Senare ville de placera mig på en dagtjänst.

Min fråga är om jag har företräde till den nattjänst som nyligen blev tillsatt och inte hade något krav på körkort då jag har arbetat längre än min kollega? Är ledningen inte skyldig att hitta en nattjänst åt mig, precis som de gjorde för min kollega med kortare arbetslivserfarenhet?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren ska försöka bereda arbete hos sig men det kan även förekomma andra åtgärder såsom att lära upp en arbetstagare att sköta nya arbetsuppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Din arbetsgivare verkar velat placera dig på en nattjänst med krav på körkort men när du sedan tackade nej till att införskaffa körkort var du inte längre aktuell för tjänsten. Arbetsgivaren kan ha tolkat det som att du inte var intresserad av en nattjänst. Jag skulle därför råda dig att prata med din arbetsgivare om dina önskemål.

Det finns heller ingen turordning vid omplacering av arbetstagare, enligt AD 2009:50. Det är alltså upp till arbetsgivaren att fördela de lediga arbetena mellan arbetstagarna.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Kan arbetstagare begära omplacering? när arbetsmiljön inte är tillfredställande

Hejsan !

Jag jobbar inom kommunen  och är fastanställd. Jag har mått mycket dåligt på min arbetsplats då jag jobbar mycket helger och långa dagar. Det är ostrukturerat på arbetsplatsen och har fått gått ner i arbetstid för att orka. Min fråga är nu har jag möjlighet att få kräva omplacering, så att jag kan få jobba på annat ställe i kommunen. Eller är det bara arbetsgivaren som kan begära det ?

Med vänlig hälsning

Hej

I första hand ska din göra en anmälan till ditt lokala skyddsombud att du mår dåligt av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsmiljölagen är först och främst en förebyggande lag, som beskrivs ovan och därför är det extra viktigt att  du anmäler din ohälsa till skyddsombudet.

Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att skydda arbetstagare som utsätts tex för mobbning och kränkande särbehandling, i dessa föreskrifter ska arbetsgivare verka för att lösa problematiken på arbetsplatsen, och även skydda arbetstagare genom tex omplacering.  Dvs det är fullt möjligt att du kan bli omplacerad om du känner att det är den bästa lösningen. Men det blir så fall en förhandling mellan dig, ditt skyddsombud (alt facket) och din arbetsgivare.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Omplacering – vilka rättigheter har jag?

Jag jobbar på ett demensboende. När jag kommer tillbaka efter mamma ledigheten säger de att de kan placera en varsomhelst i X kommun. Förr var det en vikarie som gick för en tills man kom tillbaka på avdelningen. Det känns verkligen oroligt att gå på mamma ledigheten. Har jag inga rättigheter?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en grundläggande rättighet att leda och fördela arbetet. Arbetstagarens arbetsskyldighet samt arbetsgivarens omplaceringsrätt hör nära ihop. Enligt 29/29-principen som uppkom genom en AD-dom 1929 bestämdes följande:

”Arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som
står i naturligt samband med dennes verksamhet och som kan anses falla inom
arbetarens allmänna yrkeskvalifikationer.”

Arbetsgivaren har alltså rätt att omplacera dig som arbetstagare inom företaget så länge de nya arbetsuppgifterna ligger inom ramen för dina kvalifikationer, och för de arbetsuppgifter som du skrivit under på ditt anställningsavtal. Om du tackar nej till tjänsten som erbjuds med betoning på att det måste anses vara ett rimligt erbjudande, kan det ses ses som arbetsvägran vilket i sin tur kan vara grund för uppsägning. Ett rimligt erbjudande ska alltså som nämnt ligga inom dina kvalifikationer och kompetenser som arbetstagare, men även falla inom ramen för de arbetsuppgifter du skrivit på i ditt anställningsavtal.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Förändrat antal semesterdagar?

När jag anställdes så hade vi 37.5 arbetsvecka (heltid) samt ledig klämdagar och sluta kl.13 dag före röd dag. Man tog bort det men istället fick jag 3 extra semesterdagar 28 totalt. Nu har jag till viss del blivit omplacerad pga omorganisation och då ska jag bli av med dessa 3 dagar. Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Hej,

Din arbetsgivare kan inte förhandla ner ett rådande anställningsavtal så länge ni kommit överens om detta skriftligt. Om de 3 semesterdagarna ligger som en bonus eller förmån kan detta dock förhandlas bort men det finns specifika regler för detta. Om du blir omplacerad fast har samma arbetsgivare och samma anställningskontrakt ska de 3 semesterdagarna fortfarande gälla för din del då detta är något du förhandlat till dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Avtal om avgångspension?

Hej,

Jag är 63 år och fick i januari uppsägning med förslag om avgångspension. Man hävdar arbetsbrist. Företaget har tagit ca 2 månader på sig att skriftligen presentera avtalsförslaget. Jag kommenterade förslaget en vecka senare. Efter detta säger en kollega upp sig. Företaget gör nu helt om och erbjuder mig att bli omplacerad till kollegans tjänst med min nuvarande lön. Det är dock en lägre kvalificerad tjänst. Om jag inte tackar ja, blir jag uppsagd på 12 månader med anställningsplikt. Har företaget rätt att agera så här? Jag hade föredragit avgångspension.

Hej,

Tyvärr så får jag meddela att rättsligt så har din arbetsgivare rätt att göra på detta sätt då ni de facto inte skrivit under ett avtal, utan endast har öppnat upp för en diskussion, gällande en eventuell avgångspension. Jag hoppas att löser sig till det bästa för dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Omplacering

Hej
Jag har blivit uppsagd från min tjänst som chef för en avdelning av en
statlig myndighet. Avdelningen ska läggas ner så jag är uppsagd p.g.a.
arbetsbrist. Jag är 64 år. Därför var jag helt nöjd med att andra uppsagda
blev erbjudna vakanta tjänster som egentligen skulle passa också mig. Jag
blev erbjuden en assistenttjänst (med bibehållen lön) 70 mil från där jag
nu bor och arbetar. Mina kollegor avstod dock från sina erbjudanden och när
uppsägningarna kom fanns en tjänst 30 mil härifrån som bättre passade mina
kvalifikationer. Jag erbjöds inte denna utan sas upp med hänvisning till
att jag redan fått ett skäligt erbjudande som jag tackat nej till och att
jag dessutom inte uppfyllde kravspecifikationen för tjänsten. Härvid
åsyftas en formulering i utlysningen att sökande ska ha utbildning med
inriktning mot viss forskning. Jag kan inte sägas ha denna inriktning i min
utbildning. Jag har doktorsexamen och har läst forskarkurs i ämnet som
efterfrågas men skrivit avhandling med annan inriktning. Jag har däremot
kvalifikationer för tjänsten eftersom jag skrivit vetenskapliga artiklar
inom ämnet och i min tjänst arbetat med uppgifter av sådant slag (skrivit
två böcker och lett arbetet inom min avdelning där sådant arbete utförs).
Jag tycker att arbetsgivaren åsidosätter kravet i LAS 7 §, 2 st där det
stadgas att uppsägningen inte är saklig om det är skäligt att erbjuda annan
tjänst. Jag har tillräckliga, rentav goda kvalifikationer för den lediga
tjänsten. Visserligen har jag fått ett erbjudande, skäligt kanske eftersom
jag erbjöds behålla min lön, men vid uppsägningstillfället fanns en annan
och bättre lämpad tjänst som ag valde att inte erbjuda mig, trots att ag
väl har en omfattande utredningsskyldighet och krav på sig att pröva alla
möjligheter att bereda en arbetstagare fortsatt anställning. Jag förmodar
att det inte är så enligt lagen som ag försöker göra gällande, nämligen att
ett omplaceringserbjudande skulle befria ag från ytterligare ansträngning.

Hej

Jag vill börja med att förklara att eftersom du verkar anställd inom statlig förvaltning omfattas du inte bara av LAS, utan även av LOA (lagen om offentlig anställning).

Du har  ett starkare skydd i med att LOA även omfattar omplaceringsrätt för arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare ( se 32 § LOA). Vilket normalt inte LAS gör.

Omplaceringsskyldigheten ligger i att arbetsgivaren skall göra en noggrann undersökning i omplaceringsfrågan och anstränga sig för att ta till vara de möjligheter som finns att ordna en omplacering.  Men omplaceringsskyldighten är dock begränsad till arbeten som är lediga och du som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för.

Det du beskriver är så klart en prövning av hurvida den tjänsten som ligger 30 mil bort är lämplig med dina kvalifikationer. Detta är ingen enkelt process och jag kan inte så här på rak arm säga att du inte är kvalificerad med den bakgrund du angivit. Men det viktiga här är hurvida din arbetsgivare vågar ta risken att säga nej till dig.

Vad gäller själva kriteriet för tillräckliga kvalifikationer är det omgivet av ett par centrala begrepp som kan vara bra för dig att ta med när du argumenterar för att du har rätt till tjänsten.

Du ska anses ha de allmänna kvalifikationerna för tjänsten.

Arbetsgivaren måste acceptera en viss upplärningstid (inte mer än 6 mån, din arbetsgivare behöver alltså inte omskola dig för tjänsten).

Arbetsgivaren har själv rätt att bestämma kvalifikationskraven för tjänsten (Dvs du som arbetstagare kan inte trycka på och ändra kvalifikationskraven).

Arbetsgivaren skall göra en ordentlig utredning av arbetstagarens kvalifikationer (vid omplacering).

Arbetsgivaren har bevis börda för att visa upp att du som arbetstagare inte har de rätta kvalifikationerna (detta innebär i ditt fall att om du tar detta vidare till domstol är det upp till arbetsgivaren att bevisa att du inte är tillräckligt kvalificerad för tjänsten).

Eftersom du är anställd av en myndighet, kan domstolen finna det mer lämpligt att du uppfyller kvalifikationskraven än om du varit privat anställd. Dvs domstolen kommer att vara nogranna med att myndighetens arbete kan fortskrida utan avbrott.

Tänk på att alltid avvakta med att tacka ja eller nej till den andra tjänster tills dess att du och din arbetsgivare kommit överens. I annat fall kan din arbetsgivare hävda att han/hon har fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Stort lycka till och vill du ha mer juridisk hjälp så återkom

MVH Tobias Bergin

 

 

 

Omplacering efter sjukskrivning?

Jag har varit sjukskriven. sen återgick jag till mitt arbete som undervisande lärare en vecka på heltid , men det kunde jag inte fortsätta pga. sjukdomen. Då började jag arbeta 50% . Eftersom jag inte kunde undervisa , fick jag då arbetsanpassning och jobbade som resurs lärare i tre månader. Nu säger arbetsgivare att de inte vill ha mig längre i arbetet som resurs lärare utan de vill att jag undervisar som vanlig lärare på 50% , vilket jag kan inte. Deras motivering är skolan vill inte betala en lärarlön, medan jag arbetar som resurslärare (skillnaden jag har inte lektioner nu) Har arbetsgivaren rätt? kan de flytta på mig från skolan för att jag kan inte undervisa enligt läkarintyget. Om de flytta på mig till annat arbete kommer jag behålla mitt nuvarande lön oavsett lönenivån på det nya arbetsplatsen?

Hej,

Grundprincipen som alltid gäller är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. De har, som jag förstår det, försökt anpassa arbetet utefter din personliga situation och nu är denna anpassning inte längre möjlig ur ekonomiskt avseende. Om de skulle omplacera dig till en annan tjänst inom organisationen så omprövas din lön i förhållande till de nya arbetsgifterna. Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldigheter är långtgående och innebär bland annat att anpassa arbetet, så som de gjort, och att eftersöka omplaceringsmöjligheter inom organisationen.

Jag råder dig att kontakta ditt lokala fackombud för stöd i frågan, då arbetsgivaren troligt har öppnat en förhandling i frågan om omplacering med dem.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Omplacerad till dagarbete men vill arbeta natt?

Hej!

Jag arbetar natt som undersköterska, nu ska jag omplaceras med fler. Jag omplaceras till dag/kvälls pass vilket företaget tycker är skäligt min fråga: har jag någon företrädes rätt till en natt tjänst? hur gör jag- vill bara jobba natt.

Hej,

Vid en omplacering bör din arbetsgivare förhandla med dig om detta och då kan du framföra att du vill arbeta natt, i ett förhandlingsskede skulle du även kunna förhandla dig till en skrivelse, om att du ska ha företrädesrätt till nattarbete, utifall det skulle uppstå en ledig tjänst. Jag kan inte se att du, lagligt sett, skulle ha företrädesrätt automatiskt till en sådan tjänst. Arbetsgivaren bör beakta din önskan men är tyvärr inte tvungen att svara för den. Omplaceringen sker troligast pga att arbetsgivaren inte kan erbjuda er arbete under de nuvarande formerna och har därför fått omplacera er, detta för att kunna ha er kvar i tjänst och inte behöva säga upp er pga arbetsbrist.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren