Tag Archives: ogiltig uppsägning

Påtvingad obetald tjänstledighet vid sjukdom- får arbetsgivaren göra så här?

Fråga: Har efter en tids sjukdom (sjukskriven 3månader 2013) blivit erbjuden längre arbetstid, accepterat och arbetat mindre under en längre tid. Har även ställt upp och gått till en företagshälsa på regelbundna kontroller och samtal.

Har nu blivit erbjuden tjänstledighet i 6månader obetald av min arbetsgivare. Har svårt att förstå hur jag skulle kunna klara mig utan inkomst under ett halvt år?

Kan min arbetsgivare verkligen erbjuda mig ledigt från mitt arbete utan att erbjuda ersättning?

Svar: Hej!

Tjänstledigt är något som du som arbetstagare ber om att få för t.ex. studier, för att prova ett annat arbete eller för att starta egen firma, för föräldraskap, för kompensationsledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller vid enskild angelägenhet.Detta är alltså anledningar som du kan ange och få beviljad tjänstledighet för. Arbetsgivaren får inte tvinga dig till obetald ”tjänstledighet”, då denna från din sida är ofrivillig. Frivillighet från din sida är nyckelordet.

Är det ett tvång från arbetsgivarens sida så är det fråga om permittering, och under permittering har du rätt till lön, men du står också till arbetsgivarens förfogande under tiden enligt LAS 21 §. Dock kan annat vara avtalat i kollektivavtal, så kolla upp vad som står i detta.

I två domar från 2011 och 2012 har Arbetsdomstolen (högsta instansen för arbetsrättsliga tvister, där domarna är vägledande för hur aktörerna på arbetsmarknaden ska bete sig mot varandra) reagerat starkt på mycket liknande ”uppgörelser” och har menat att det egentligen handlat om ogiltiga uppsägningar. I stället för att tvinga dig till tjänstledighet har du rätt till rehab-insatser, inklusive omplacering inom företaget (omplaceringsskyldighet). Skulle båda vara verkningslösa måste företaget säga upp dig enligt reglerna i LAS, och då har du rätt till betald uppsägningstid m.m. Att be dig ansöka om tjänstledigt på det här viset gör också att du under denna tid inte har rätt till a-kassa, vilket fråntar dig möjligheten att få en inkomst därifrån också.

Skulle du redan, mot förmodan, gått med på denna uppgörelse, kan detta angripas rättsligt enligt avtalslagens regler och kan ogiltigförklaras på grund av att du vilseletts av din arbetsgivare.

Arbetsgivare får inte göra sig av med anställda p.g.a. att de är sjuka, om det inte handlar  om att du misskött dig grovt eller har tackat nej till rehab-insatserna (och det verkar du ju inte ha gjort).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Formalia vid uppsägning

Hej

Sonen har blivit uppsagd pga arbetsbrist men inga papper skrivna! Inga intyg utfärdade och knappt ett enda lönebesked på ca 6 månader. ( lunchrestaurang)Arbetsgivaren tar in nya/ andra som får jobba efteråt ? Aldrig lönen i tid? Vill ha papprena!vad ska vi göra?

Hej

Enligt lag om anställningsskydd gäller följande:

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde.

Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lag om anställningsskydd skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Dvs ni ska skynda er om ni yrkar på skadestånd, det verkar i detta fallet som att arbetsgivaren har begått flertalet fel enligt lag om anställningsskydd. Ta genast kontakt med din sons fackförbund så att de kan driva frågan vidare, i annat fall får ni själva göra det  eller ta hjälp av en fristående jurist (vilket vi gärna förmedlar).

Återkom därför gärna.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ogiltig uppsägning

Min chef har tvinga mig under press att skriva under uppsägning och det gillar
direckt förresetn jag har varit ensam uttan någon från facket och jag vill stopp
uppsägning snälla hur tack

Svar:
Hej,
om din arbetsgivare vill säga upp dig måste det finnas saklig grund. Arbetsgivaren måste även följa övriga regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) när det gäller t.ex. turordningsregler och uppsägningstid. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen ska du skriva ett brev om detta till arbetsgivaren. Enligt LAS så ska en uppsägning ogiltigförklaras inom 2 veckor från uppsägningstillfället. I princip räcker det att du skriver att arbetsgivarens uppsägningsbesked är felaktigt och att du vill ha frågan om beslutets giltighet rättsligt prövad. Samt att du skriver datum på brevet och överlämnar det till arbetsgivaren. Bra är naturligtvis om arbetsgivaren skriver under att hen mottagit underrättelsen (men det är inte nödvändigt).

När det gäller att driva ärende om skadestånd för felaktig uppsägning måste ett sådant anspråk föras fram inom 4 månader från brottet.

Arbetsrättsjouren kan tillsammans med vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå hjälpa dig att driva ärendet gentemot arbetsgivaren. Vi erbjuder inledningsvis upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Vill du att Klas återkommer till dig på det telefonnummer du angett? Ni kan då diskutera möjligheterna att driva ditt ärende vidare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Ogiltigt avsked?

Hejsan

Min sambo Fick en uppsägning den 8 Augusti och har 2 månaders uppsägningstid
Nu den 25 Augusti fick han inte ut sin lön och kunde därför inte ta sig den långa sträckan till jobbet där han utgår ifrån med lastbil eftersom han inte hade en droppe bensin i bilen, Han talade om detta för sina arbetsgivare att det inte var möjligt för honom att ta sig dit och hon svara med att han var löjlig och att det inte var någon ursäkt, Han talade om att det inte är acceptabelt att behöva vänta 2 dagar extra att få ut lönen, när det står klart och tydligt att lönen ska vara honom till handa i avställningsavtalet senast den 25:e
Vi har dessutom barn att mätta ska vi då vänta en hel helg på att ge dom mat, Sedan ringde hans andra arbetsgivare till sambon och sa att han kunde skicka in passerkortet till företaget där han hämtar lastbilen  med andra ord sa dom upp honom med omedelbar verkan, Nu undrar jag om de har rätt att göra så när det är dom själva som har satt honom i den situationen och har dom rätt att bryta uppsägnings avtalet som är kvar för att slippa betala ut lön under uppsägningstiden

Mvh Linda

Svar:
Hej Linda!

Utifrån vad du berättar så tolkar jag händelsen kring din sambo som ett ogiltigt avsked. Det grundar jag i att han blev hemskickad på dagen utan fortsatt ersättning trots sin rätt på två månaders uppsägningstid samt att det inte låter som saklig grund för ett avsked. Dessutom så låter det som om företaget har brutit mot hans anställningsavtal genom att inte betala ut lönen i rätt tid.

Med andra ord så är min tolkning att företaget, på flera punkter, har brutit mot Lagen om anställningsskydd. Hör gärna av er igen så kan vi diskutera hur vi eventuellt skulle kunna hjälpa er vidare.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Omplacerad och degraderad

Mitt arbete är inom kultursektorn. En fingertoppskänsla för det som är aktuellt är viktig för verksamheten – hur sätter man värde på den konstnärliga kompetensen?
Min arbetsgivare omorganiserar inom den avdelning som jag tillhör. Tidigare har det funnits en chef med 3 resultatansvariga under sig och jag som chef för min enhet. Den andra chefen har slutat och en ny är anställd. Jag har nu fått besked att jag ska ha en annan tjänstebenämning samt lägre lön. Den uppdragsbeskrivning som jag har fått innebär att jag gör samma jobb som tidigare men ”har inte ansvar för personal, budget eller verksamhet”.  Jag kommer att de facto gör de uppgifterna jag gjort de senaste 10 åren utan titel eller lön. De föreslagna tjänstebenämningarna är krystade (finns knappast inom mitt yrkesområde) och kan lätt tolkas som om jag har misskött mina uppgifter (budget, personal, verksamhet), vilket inte är fallet. Hur ska jag agera?

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att göra omorganisationer och i samband med det förändra tjänster. Men man har inte rätt att omplacera dig till en tjänst som är att betrakta som en degradering, detta är i så fall att betrakta som en ogiltig uppsägning.Om du helt fråntas dina chefsbefogenheter är det i princip ett avsked.

Du bör påpeka detta för din arbetsgivare och förhoppningsvis kan ni komma fram till en kompromiss. Annars är du välkommen att kontakta oss igen så ska försöka hjälpa dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren