Etikettarkiv: mertid

Vilket övertidsersättning har jag rätt till?

Hej!
Jag är tillsvidareanställd i kommunen 75%, vård och omsorg och har hök avtal. Jag undrar om övertid. Då jag arbetat 200 h i månaden. Vad har jag rätt till för övertidsersättning då? Är det sant att allt över 165h i månaden ska vara kvalificerad övertid?

Svar:

Hej!

Arbetstidslagen säger följande:

7 §  Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § och jourtid enligt 6 §. Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet.

Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid. Lag (2000:766).

10 § Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Bestämmelserna om beräkning av övertid i 7 § andra stycket ska tillämpas även vid beräkning av mertid.

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 9 §.

Det står närmre reglerat i gällande kollektivavtal vad som gäller för just dig. Detta är dock vad lagen säger. Lagen reglerar inte rätt till mertidsersättning eller övertidsersättning, utan reglerar endast i vilken utsträckning som övertid och mertid får tas ut. Det som ska klassas som övertid , eller mertid då i ditt fall, är de timmar som överstiger den ordinarie arbetstiden. Vad du har rätt till för ersättning regleras inte i lag utan i gällande kollektivavtal. Mitt råd till dig är att se över kollektivavtalet för närmre beskrivning kring vad som gäller för just dig. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Mertid vid föräldraledighet?

Vad gäller för övertid när man är föräldraledig? Jag är föräldraledig 50% från min heltidstjänst. Min arbetsgivare har hävdat att jag endast får mertid eftersom jag inte arbetar 40 h/. Gäller inte övertid all tid överskridande den ordinarie arbetstiden, förutsatt att man i grunden har en heltidsanställning?

Hej

Enligt 10 § arbetstidslagen är mertid sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiget arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Dvs även om ditt anställningsavtal i grunden anger en 100% tjänst så är du nu anställd på 50% under en begränsad tid då du är föräldraledig och på så¨sätt borde har du rätt till mertid på det du arbetar över dina 50%.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätten till högre anställningsgrad

Hej !

Jag är en kommunanställd som är fast anställd på 75% söker upp till en heltid.
Under tiden har jag även stått som Tim anställd för att få upp min lön per
månad. Har i dag fått reda på att jag bara får jobba upp till 50 Tim per månad
och bara 200 timmar per år har alltså ingen möjlighet att ens komma i närheten
av en heltidslön på ett år är detta möjligt?

Hej

Anledningen till att du inte kan arbeta hur många extra timmar som helst beror med största sannolikhet på att din arbetsgivaren följer arbetstidslagen om mertid för deltidsanställda. Enligt 10, 10 a § arbetstidslagen får allmän mertid bara tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare och klanderår, extra mertid kan sedan kompleteras till din allmänna mertiden men innebär en begränsning till 50 timmar ( extra mertid och allmänn mertid) per kalendermånad.
Lagen finns för att personal inte kan arbeta hur mycket extra som helst. Detta är ett skydd för dig som arbetstagare och är viktigt för att du i framtiden ska kunna få en heltidstjänst.
Desto fler extra timmar som du och andra arbetar, desto mindre är chansen att din arbetsgivare behöver ge dig en högre anställningsgrad. Istället borde ni inte arbeta så mycket extra timmar och istället ge plats för en högre anställningsgrad eller fler tjänster. Du ska därför be ditt fackförbund att de trycker på för att få till en inskränkning i lagstiftningen genom ett kollektivavtal som gör att arbetsgivaren inte kan utnyttja mertid i denna usträckningen och istället ge er som delstidanställda högre sysselsättninggrad. Det skapar dessutom en betydligt bättre arbetsmiljö på långsikt. Har ni redan kollektivavtal som omfattar arbetstid, se över vilka regler som gäller. Kanske är det redan så att det finns inskränkningar i det gällande avtalet.

Du ska även anmäla att du är intresserad av en tjänst med högre anställningsgrad hos din arbetsgivare enligt 25 a § LAS. Du har på så sätt företrädesrätt till en högre anställningsgrad framför nyanställningar. Tänk på att företrädesrätten till en högre anställningsgrad omfattas av vissa ramar, tex måste du kanske uppnå vissa kvalifikationer för en högre tjänstgöring och att företrädesrätten bara gäller på din driftsenhet. Har ni så mycket mertid som du beskriver borde facket dessutom vara intresserade av att ge dig högre anställningsgrad.

Lycka till

Mvh Tobias Bergin

Övertid lika med nytt anställningsavtal?

Hej!

Jag har en liten fråga angående att jobba övertid, om man har ett viss kontrakt på t.ex 3-4 timmar, men ändå jobbar varje dag mer än de timmarna? Och har massor med övertid på en månad, borde man inte på något sätt då kunna kräva längre kontrakt från arbetsplatsen?

Hej,

Om du kontinuerligt arbetar mer än de timmar du har skrivit avtal om borde du kunna förhandla med din arbetsgivare angående ett avtal som är mer representativt för din arbetsomfattning. Arbetsgivaren tjänar dessutom på att inte behöva betala ut övertidsersättning för de timmar du arbetar utöver din ordinarie arbetstid. För att du ska ha rätt till övertidsersättning ska övertiden vara beordrad av din arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Övertids- eller mertidsersättning?

Hej!
Om man är timanställd och jobbar mer än 40 timmar någon vecka har man inte rätt till att få övertid då. Min arbetsgivare säger att man får bara mertid.

Hej!

Det finns inget i lag som reglerar rätt till mertids- eller övertidsersättning. Om din arbetsplats lyder under kollektivavtal, så kan det finnas regleringar i detta för olika typer av ersättning. Alternativt kan ersättning utgå om man har avtalat det specifikt med sin arbetsgivare, och att det då finns reglerat i anställningsavtalet. Om ni samarbetar med facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Rätt till mertids- och övertidsersättning

Hej!
Jag är deltidsanställd på 50% men jobbar för tillfället mycket mer (ca 90%)
Jag har fått första lönen nu men det mycket mer i lön än vad jag räknat med
och mitt lönebesked kommer jag inte kunna kolla upp förrän om några dagar. Jag
undrar om man får något slags övertidstillägg även om man är deltidsanställd?
Eller kan de ha missat att betala in skatt? (har dock lämnat in skattsedel) Jag har
fått ca 30% mer i lön… Är anställd inom kommun.

Svar:
Hej,
det du har fått är antagligen mertidsersättning enligt kollektivavtal. Det finns ingen lag som säger att du har rätt till övertids- eller mertidsersättning. Men du kan få rätt till ersättning antingen genom kollektivavtal eller om du själv har avtalat om det med din arbetsgivare i ditt enskilda anställningsavtal.

En viktig förutsättning för rätten att få ersättning för övertid är att den beordrats i förväg eller att din chef godkänner arbetet som övertidsarbete i efterhand. Prata med din arbetsgivare hur just ert kollektivavtal reglerar arbetstiden och olika ersättningar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Regler för mertid

Hej
Jag jobbar inom handels och är anställd på 5 timmar /dag. Om jag går ut och
jobbar extra t.ex. om någon är sjuk eller vi har arbetsplats träff el.liknande
ska jag ha övertidslön för den eller de timmarna då?
Tacksam för svar

Svar:
Hej,
jag tolkar det som att du är deltidsanställd. Det du beskriver brukar kallas mertid . Mertid är all arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden för en anställd som är deltidsanställd.

Bestämmelser om mertid finns i Arbetstidslagen och kompletterande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal och anställningsavtal. Mertid får enligt Arbetstidslagen  högst tas ut med 200 timmar per kalenderår och arbetstagare när det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid. En arbetsgivare är enligt Arbetstidslagen skyldig att föra anteckningar om mertid för varje enskild arbetstagare och dessa anteckningar brukar föras i en övertidsjournal där även jourtid och övertid antecknas.

Ersättningen för mertid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och ersätts normalt per timme. Mertid kan också ersättas genom att den anställde får kompensationsledighet vid en annan tidpunkt med normal lön. Du bör alltså fråga din arbetsgivare vilken ersättning som du har rätt till. Antingen om det står i ditt anställningsavtal och/eller i ev. kollektivavtal på arbetsplatsen.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren