Tag Archives: mbl

Uppsägningstid enligt Lag.

Hej! Jag ska säga upp mig. På mitt anställningsavtal står det att jag har uppsägningstid enligt lag. Företaget där jag jobbar hade inte kollektivavtal när jag anställdes, men har det sedan några år. Gäller det som står i mitt anställningsavtal fortfarande? Jag har nytt jobb klart och vill helst komma loss så fort som möjligt.

Hej

Du ska följa det som står i det gällande kollektivavtalet, eftersom 11 § LAS som anger uppsägningstid enligt lag kan kringgås genom 2 § LAS

”Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§”.

Enligt samma paragraf har också arbetsgivaren möjlighet att tillämpa kollektivavtalet på dig även om du inte är med i den kollektivavtalsbärande organisationen dvs facket.

”En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

Du ska således följa reglerna om uppsägningstid enligt kollektivavtalet.

Vad gäller om du måste följa kollektivavtalet även om det uppkommit efteråt?

Ni ska följa Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst.

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

Även om du inte är medlem i organisationen har arbetsgivaren rätten att tillämpa avtalet på dig enligt 2 § LAS, se ovan.

Ni bör därför följa uppsägningsreglerna som följer av det gällande kollektivavtalet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Avtala bort kollektivavtal

Min fru anställdes av ett bemanningsföretag för några år sedan. Vid
anställningen angavs att företaget omfattades av kollektivavtal.

Nu får hon besked om att kollektivavtalet avtalats bort. Hon har inte fått besked
om detta och inte godkänt det.

Är det inte att betrakta som förändrade arbetsvillkor? Kan man förändra detta
under pågående anställning?

Hur måste arbetsgivaren i sådana fall meddela arbetstagaren?

Hej

Det verkar inte särsklit bra att hennes arbetsgivare som är bemanningsföretag avtalat bort kollektivavtalet, en stor fråga inom svensk arbetsrätt handlar om hur svenska arbetstagares anställningsskydd ska kunna säkras när bemanningsföretag tar över fler och fler anställningar. Att företaget avtalar bort kollektivavtalet bör med största sannolikhet innebära att arbetstagarna får försämrade anställningsvillkor. Vilket gör att ni/hon bör ställa er frågan  hurvida denna arbetsgivare tar ansvar för sina arbetstagare?

Arbetsgivare har enligt 19  och 19 a § MBL, skyldighet att fortlöpande underrätta motparten om verksamhetens utveckling. Detta gäller både om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. I ert fall tycker jag att det är viktigt då denna information verkligen påverkar arbetstagarna och verksamhetens utveckling. Det finns egentligen tre ledord att gå efter vad gäller informationsskyldigheten från arbetsgivaren

Utveckling av verksamhetens produkter och ekonomin, samt riktlinjerna för personalpolitiken.

Till detta kommer regler enligt 29  och 30  § MBL som handlar om hur kollektivavtal kan sägas upp och att det skall ske skriftligen (men det gäller framförallt de som varit involverade i själva avtalsförhandlingarna).

Kontakta gärna hennes fackförbund och be att de undersöker om bemanningsföretaget har uppfyllt sin informationsskyldighet!

MVH Tobias  Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Lön när arbetsplats är stängd?

Hej!

Jag jobbar i en liten närlivsbutik. Har en fast anställning. På grund
av vattenskada i fastigheten ska nu butiken hållas stängd i mellan 3-5
månader. Hur fungerar det med lön osv? Vad har jag för rättigheter?
Med vänlig hälsning

Hej

Detta är i grunden inte en enkelt problematik för varken dig eller din arbetsgivare. Din arbetsgivaren bör förhandla med er som anställda enligt MBL (lagen om medbestämmande) 11- 14 §.

Detta har en så pass stor inverkan verksamheten att det vore orimiligt att inte förhandla innan något beslut tas- Är du med i facket be dem om hjälp i frågan så att ni får klarhet i hur detta skall lösas,

även om ni inte har lokala ombud kan du vända dig till din centrala fackliga organisation.

Börja där och be din arbetsgivare förklara hur han/hon tänker. Återkom om det skulle bli tal om uppsägning osv, i så fall ska du se till att ha förträdesrätt vid uppsägning.

Förträdesrätt innebär att du som arbetstagare  har rätt att bli erbjuden arbete  inom en liknande position 9 mån efter din uppsägningstid. Det innebär att om din arbetsgivare tvingas säga upp all personal

pga att de inte  har ekonomi att behålla er under stängningstiden, har du förtur att få tillbaka till ditt arbete när de öppnar igen.

Förtursrätten regleras i 25 § anställningsskyddslagen (LAS).

Lycka till hoppas det löser sig!

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren