Etikettarkiv: lag om anställingsskydd

Uppsägningstid enligt Lag.

Hej! Jag ska säga upp mig. På mitt anställningsavtal står det att jag har uppsägningstid enligt lag. Företaget där jag jobbar hade inte kollektivavtal när jag anställdes, men har det sedan några år. Gäller det som står i mitt anställningsavtal fortfarande? Jag har nytt jobb klart och vill helst komma loss så fort som möjligt.

Hej

Du ska följa det som står i det gällande kollektivavtalet, eftersom 11 § LAS som anger uppsägningstid enligt lag kan kringgås genom 2 § LAS

”Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§”.

Enligt samma paragraf har också arbetsgivaren möjlighet att tillämpa kollektivavtalet på dig även om du inte är med i den kollektivavtalsbärande organisationen dvs facket.

”En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

Du ska således följa reglerna om uppsägningstid enligt kollektivavtalet.

Vad gäller om du måste följa kollektivavtalet även om det uppkommit efteråt?

Ni ska följa Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst.

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

Även om du inte är medlem i organisationen har arbetsgivaren rätten att tillämpa avtalet på dig enligt 2 § LAS, se ovan.

Ni bör därför följa uppsägningsreglerna som följer av det gällande kollektivavtalet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Omplacering, hur får det gå till?

Hej Jag jobbar inom kommunen som vårdbiträde, har arbetsgivaren rätt att omplacera mig till ett annat arbetsplats pga att en annan vårdbiträde är sjuk och vill jobba på mitt pas och jag måste flyttas till hennes arbetsplats och jobba på hennes pas hon har jobbat innan dag och natt pas och jag har jobbat bara dag pas och nu vill chefen oplacera mig till hennes arbetsplats och henne till min arbetsplats, jag har fått nyligen fast anställning och hon är också fastanställd, vilka rättigheter finns kan jag tacka nej till omplaceringen, har jobbat i två år som vikarie för en annan person och hon slutade och jag fick hennes tjänst och nu vill chefen flytta mig. Hej Som regel ska du utgå från vad det står i ditt gällande anställningsavtal och det gällande kollektivavtal som med största sannolikhet finns på din arbetsplats. Därför är du medlem i facket ska du oavsett vad som framgår i mitt svar till dig ta kontakt med dem. Facket ska skydda dig i dessa situationer och reda ut omständigheter som kan kännas osäkra. Är du inte med i facket? då hamnar du i en betydligt tuffare situation. Då måste du själv förhandla med din arbetsgivare, alternativt ta hjälp av en arbetsrättsjurist eller någon annan sakkunnig inom arbetsrätt. Vad gäller omplacering av tillsvidare anställda gäller precis som jag beskrivit ovan de regler som tillämpas i ditt gällande anställningsavtal och kollektivavtal. Till detta finns det tre kriterier som är viktiga att tänka på Vilka konsekvenser har din omplacering påverkat Din yrkesskicklighet/erfarenhet? Din lön och dina förmåner? Din arbetstid? Efter ovanstående förutsättningar, verkar din yrkesskicklighet bestå, dvs dina arbetsuppgifter förändras inte nämnvärt till det sämre? Din lön och din andra förmåner påverkas med största sannolikhet på något sätt tex får du OB tillägg eller annan kompensation genom kollektivavtalet som gör att du kanske inte förlorar något på att byta arbetsplats. Dina arbetstider förändras dock, och här tycker jag att din arbetsgivare är ute på hal is. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du har en tjänst med relativt fasta arbetstider dagtid, kan inte arbetsgivaren utgå från att du ska kunna ändra dem hur som helst. Men om kollektivavtalet ger den öppningen kan det vara ok ändå. Därför är det viktigt att du noga läser igenom vad det står om arbetstiderna. Vad gäller den geografiska omplaceringen, kan din arbetsgivare inte heller be dig byta stationeringsort. Däremot arbetar du inom samma ort är det svårare att tala om avtalsbrott. MVH Tobias Bergin Arbetsrättsjouren

Timanställning, uppsägningstid, kollektivavtal; Vad gäller?

Hej!
Jag är en timmanställd byggnadsingenjör och har nu blivit erbjuden en heltidstjänst på ett annat företag. Det jag undrar är hur lång min uppsägningstid är på mitt nuvarande jobb? Enligt mitt anställsningsbevis står det ”uppsägning enligt kollektivavtal”. Men har jag som timmanställd egentligen någon uppsägningstid? Jag finns inte med på något schema utan jobbar när jag vill i princip!

Hej!
I lag om anställningsskydd (LAS) så ses inte ”timanställning” som en riktig anställningsform, utan istället beskriver man tillsvidareanställning eller allmän visstidsanställning (vikariat etc.) Att arbeta på timmar är istället ett avlöningsform, och du blir anställd vid varje enskilt arbetspass. Det innebär vidare att du inte är tvungen att tacka ja till nya arbetspass, och att uppsägningstid i sådana fall inte förekommer. Undantaget är om det står något specifikt om detta i ditt anställningsavtal eller rådande kollektivavtal för arbetsplatsen. Eftersom det står ”uppsägning enligt kollektivavtal” angivet i ditt avtal, så måste man se efter vad som står i det kollektivavtalet. En god idé är att kontakta facket då de kan hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren