Tag Archives: kvittning

Arbetsgivaren har gjort avdrag på lön som jag inte visste

Hej,
Jag är student och jobbar extra för att få lite pengar men när jag fick min lön hade de såklart dragit skatten men utöver det 400kr+ för arbetsskor jag tydligen köpt. Varken jag eller min kollega som också är ny hade fått någon information om att det var vi som stod för kostnaden. Får de göra såhär?

Svar: Ska arbetsgivaren dra av något på din lön måste du godkänna det enligt kvittningslagen 2 §. Har du inte godkänt det får arbetsgivaren inte kvitta något mot din lön. Det kan vara så att det är inskrivet i något avtal att ni ska stå för kostnaden. Har du skrivit på det så har du också godkänt det. Har du inte godkänt något har arbetsgivaren gjort fel. Har de dragit av din lön så ska de betala tillbaka på nästa lön. Kontakta din arbetsgivare eller lönekontoret och se om de kan hjälpa dig. Är du medlem i facket som student kan de flesta fackföreningar hjälpa till också så kontakta dem om du är medlem.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Hej,
Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar: Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel. Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Vi har betalat ut för mycket lön till våra anställda, hur ska vi göra för att korrigera utbetalningarna?

Hej,
Vi har råkat rulla ut ett felaktigt 3 månaders schema(apr-juni) till personal. Pga en felberäkning helt enkelt, har de anställda fått schema med för lite veckoarbetstid. Så de anställda har fått full månadslön fast arbetat mindre timmar än avtal. Detta märkte vi inte förrän i maj och meddelade personal. Vad gäller enligt lag? Kan vi på något sätt korrigera detta?
Vore väldigt tacksam för snabbt svar.

Hej!

Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna men undantagen när det gäller felaktiga löneutbetalningar är beroende på om huruvida arbetstagaren varit i god tro då denna mottagit utbetalningen samt om denne hunnit rätta sig efter denna. Detta kan utläsas från en dom i Högsta Domstolen, NJA 2001 s. 353.

Så den första fråga vi bör ställa oss är om arbetstagarna kan ha varit i god tro om att lönen faktiskt var korrekt. För att avgöra det måste man se till aspekter som hur mycket pengar det faktiskt rör sig om, och om det kan vara rimligt att arbetstagarna faktiskt trodde att de fått rätt lön. Detta beror bland annat på hur många timmar som ”saknas”.  Är det så att de har jobbat 50% av vad de normalt gör och ändå fått ut 100% lön, så är det troligt att de borde ha förstått att löneutbetalningen var felaktig, handlar det däremot om 80 eller 90% kan det vara troligt att de inte har reagerat på att lönen inte korrigerats efter detta. En annan avgörande faktor är hur lätt eller svårt det varit att förstå lönebeskedet som sådant. Är det så att dessa faktorer är rimliga: de borde ha förstått att en lägre sysselsättningsgrad skulle resultera i en lägre lön och denna är av betydande art och att de borde ha förstått när de såg lönebeskedet att detta var felaktigt, så kan Kvittningslagen och återbetalning av överstigande lön komma på tal. Är det dock så att ingen av arbetstagarna har reagerat på den högre utbetalningen och har rättat sig efter den, kommer det troligen bli svårt för er att kräva tillbaka löneutbetalningarna.

 

Kvittningslagen ska säkerställa arbetstagarens rätt till att kunna planera sin ekonomi samt att se till att arbetstagaren inte hamnar i en ekonomiskt svår situation på grund av arbetsgivarens felaktiga utbetalningar. Ni meddelade personalen om felutbetalningen i maj, vilket kan ses som att det det skett inom rimlig tid, vilket är en nyckelfaktor. Ju längre tiden går, desto svårare är det att begära tillbaka pengar från arbetstagarna.

I första hand ska kvittningen ske i samråd med de anställda, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen). Är detta inte möjligt, kan arbetsgivaren kvitta en klar och förfallen fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Detta betyder att ni då måste skriva fordran på respektive summa för respektive arbetstagare och i det fall fordringen inte betalas så får ni göra löneavdrag på arbetstagarnas löner, men inte förrän fordran är förfallen.

Att tänka på är att fordran vid kvittning inte får vara större än att arbetstagaren uppenbart kan försörja sig själv och sin familj. För att ta reda på vilken summa som är skyddad mot kvittning ska Kronofogden kontaktas i varje enskilt fall.

Det går alltså inte bara att dra av summan på nästa lön utan att arbetstagarna själva har godkänt detta.

Det kan också finnas särregleringar om detta i ert kollektivavtal, därför är det viktigt att ni först tar reda på vad som står i detta så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kvittningsstorlek och rätt?

Hej,

Jag har en privat hyresskuld till min arbetsgivare (som inte har med mitt arbete att göra). Nu har han dragit över 50 % av min lön under lång tid, trots att jag förklarat många gånger att det är för mycket. Han har inte sökt någon kvittningssumma från kronofogden, och enligt dem får man inte egentligen dra något alls från mig eftersom jag är så lågavlönad från början. Vad kan jag göra, min AG bryr sig inte ett dugg om att jag säger ifrån, kan jag kontakta kronofogden och be dem prata med honom, eller riskerar jag att få sparken då? Tycker verkligen om mitt jobb, men tyvärr går inte chefen att prata med, Jag vill verkligen betala av min skuld, men inte med så högt belopp att jag måste låna/sälja saker för flera tusen varje månad…

Hej,

Kvittning får endast ske om arbetsgivarens fordran (den skuld du har till arbetsgivaren = arbetsgivarens fordran på dig) grundas på ett avtal mellan er som anger att betalning får ske genom kvittning. Vidare måste arbetsgivaren vända sig till Kronofogden innan arbetsgivaren genomför en kvittning. Detta för att få besked om hur stort belopp som får kvittas. Orsaken till detta är att du som arbetstagare ska vara tillförsäkrad ett så stort belopp som du behöver för ditt uppehälle. Din arbetsgivare agerar således fel och direkt i strid mot den s.k. kvittningslagen. Om din arbetsgivare inte upphör med detta kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig.

Jag råder dig till att tala om detta för din arbetsgivare och få denne till att ändra avdraget till sådant så att det känns okej för både dig och arbetsgivaren. Om det skulle uppstå något problem i detta är du välkommen att höra av dig till oss igen, så kan vi se om vi skulle kunna hjälpa dig på något sätt.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Kvittning mot semesterersättning

Hej!

Jag var tidigare anställd av XX. Där arbetade jag fram till jul för att sedan bli anställd på YY. Under min tid på XX så glömde jag en stege på ett företag där vi var och jobba. Fick aldrig tid från XX att hämta denna under arbetstid igen innan jag hann säga upp mig. Igår skulle min semesterersättning betalats ut, men det har inte kommit någon. Istället kom det ett mail där VD’n på XX berättade att jag har en innestående semesterersättning. Han ska åka ut till kunden där stegen blev kvarglömd och skriver också att om stegen inte skulle finnas kvar så dras det pengar för en ny stege på min semesterersättning som alltså inte än har betalats ut.

Min fråga är om han har rätt att göra så?

Hej,

Nej, det har han inte. Din arbetsgivare försöker här att utföra en kvittning och för detta gäller specifika regler. En kvittning kan endast ske då en arbetstagare frivilligt går med på detta eller att en tvungen kvittning kan hävdas och för det gäller att;

– arbetsgivaren ska kunna påvisa att ett avtal enligt vilket kvittningen får äga rum.
– fordran är ett skadestånd för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
– kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

Vad jag kan utläsa ur din beskrivning ovan har ni inte tecknat något avtal som gör dig ersättningsskyldig, ärendet gäller inte skadestånd och en kvittning, sådan som ärendet berör, torde ej finnas i gällande centralt kollektivavtal.

Skulle det uppstå en tvist, är du välkommen att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

LAS gäller inte företagsledande personer

Hej
Jag fick efter avslutade studier möjligheten att kliva på ett
jobb som vd på ett mindre bolag. Efter fundamentala oenigheter med
styrelseordförande och ägare valde styrelsen att avbryta vårt samarbete
efter xx månaders anställning.

Detta är självklart tråkigt i sig. Lägg därtill att det nu har uppstått
lite tråkigt efterspel där jag nu funderar på att ta in hjälp och tänkte
att ett mail till er kan vara en bra början.

Första frågan är hurvida följande text i anställningsavtalet ger AG rätt
att hålla inne på lön. Vad skulle kunna vara en giltig orsak för AG att
göra avdrag på min lön? AG har meddelat att man avser att hålla inne på lön
och avgångsvederlag tills att alla ekonomin är utredd mot leverantörer,
vilket jag finner som en oerhört konstig anledning:

*Arbetsgivarens kvittningsrätt*

AT lämnar härigenom sitt medgivande till att AT kvittningsvis får lov att
göra avdrag på AT fordran på lön eller annan ersättning på grund av
anställning.

Min andra fråga rör tolkningen av hur många månader min uppsägning skall
bedömas vara då jag varit anställd längre än 6 månader. Det framstår för
aningen orätt om det endast skulle vara min egen uppsägningstid som skulle
förlängas till 3 månader och inte även AG efter 6 månaders anställning. Jag
tycker personligen att texten är något klumpigt och oklart formulerad:

*Uppsägning*
Under den första sexmånadersperioden av anställningförhållandet kan
respektive parter säga upp detta avtal med en månads uppsägningstid. Någon
ytterliggare ersättning skalla då inte utgå än lön.

Vid uppsägning av anställning efter den inledande sexmånadersperioden är
uppsägningstiden tre månader från AT sida. Vid uppgäning från AT sida får
AG skilja AT från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade
anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Om AG säger upp arbetstagaren från anställningen kan AG självständigt
fastställa vid vilken tidpunkt anställningen upphör. AT har utöver
uppsägningslönen då rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tre
månadslöner. Detta sistnämnda belopp är inte pensionsgrundande.

Uppsägningen eller hävning av detta avtal skall ske skriftligt.

Jag är oerhört tacksam för ett snabbt svar hur ni bedömer mina två frågor
och om ni anser att det är läge att gå vidare och starta en process ser jag
gärna att ni lämnar en offert på vad tar för att hantera detta.

Vänligen

Hej

Du omfattas inte av lag om anställningskydd (LAS) det gör inga arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämförlig anställing. Dvs din anställning och uppsägningstid bygger helt och hållet på ditt individuella anställningsavtal. Du kan alltså inte grunda din tvist gällande uppsägningen på lag, däremot kan du pröva tolkningen i anställningsavtalet och då tänker jag framförallt på kvittningsrätten. Vill du detta ska du absolut höra av dig till vårat ombud Klas Johansson. Han är väldigt erfaren gällande avtalsrätt och arbetsrätt. Du kontaktar honom på

KBM Advokatbyrå AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Telefon: 040 – 12 22 12
Fax: 040 – 12 25 12
E-post: info@kbmlaw.se

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren hålla inne lön vid misstanke om brott?

Hej
Jag undrar om min arbetsgivare har rätt att hålla in min lön + semesterlön . De är så att jag har begått ett brott på jobbet och blir förmodligen skadeståndsskyldig, det är polisanmält men har fortfarande inte blivit kallad på förhör. Jag blev kallad in på kontoret den 4 mars och den 13 blev jag avskedad och den 12 blev jag sjukskriven. Och han har sagt att jag ska få betald till den 12 mars, men fick min lönespec idag och där stog de att jag bara fått för 3 dagar 17 timmar så de är bara dom 3 första dagarna jag fått betald för. Kan han göra så? Butiken är med i en stor koncern  Och dom har kollektivavtal. Tacksam för svar.

Svar:
Grundregeln är att arbetsgivaren inte utan ditt medgivande får hålla inne lön innan ett ev brott är utrett och dom fallit.
Men i ett kollektivavtal eller personalpolicy kan det stå annorlunda, så jag rekommenderar att du kontaktar facket, jag gissar på Handels, och ber dem reda ut vad som gäller.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Retroaktivt avdrag på lön

Hejsan.
Jag blev uppsagd i december och nu fick jag min slut lön och då står det på den
Justering lön -15335.00 och då står det så. Justering lön avser dubbel lön
månadslön utb dec 2010 och timlön för dec utb jan 2011.
Blev chokad för vi fick bara besked från cheferna att de skulle gå från
månadslön till timlön och inte att vi skulle bli betalningsskyldiga. Pratade med
vår löneansvarig och hon sa själv att man kan inte gå från månadslön till
timlön så och att jag fick lön i dec för dec och i jan fick jag lön från dec
så därför kräver då mitt gamla jobb mig på pengarna nu. Jag har inte fått
besked om att vi blir detta och kan de kräva pengarna nu 2 år senare. Sen pratade
jag med en annan som också blivit uppsagd för att höra om han blev åter
betalningsskyldig men han hade kvar sin månadslön så de ändrade inte på alla
anställda. Men om de har rätt så är det väl den lönen som jag fick i jan som
är för dec som jag skall betala tillbaka i så fall och inte den för december som
är månadslön. För jan är timlön för december. Vad kan jag göra för jag
tycker detta är inte rätt och de andra som är kvar på mitt gamla jobb skall
också få betala tillbaka sa löneansvarig men när de slutar. Så kan de göra så gå från
månadslön till timlön menad då att gå till innestående lön helt plötsligt
utan att diskutera med oss men betalar ut och sktiver inget med oss eller berättar
bara att vi har timlön och sen 2 år senare kräva tillbaka ens lön som man då
har betalat räkningar med. Väldigt invecklat att skriva när man är rent
frustrerad av ilska av detta besked så snälla hur skall jag gå tillväga och kan
mitt gamla jobb göra så här 2 år senare är där ingen gräns för
när de kan kräva pngar/lön tillbaka.

Svar:
Hej,
jag vet inte helt om jag förstått all information i ditt mail kring hur ni gått från månadslön till timlön. Det står inte heller om du är medlem i någon facklig organisation eller om förhandlingar kring lönerna ägt rum. Men generellt sätt gäller att du kan bestrida att du fått för mycket lön utbetald. Då uppstår en situation som kallas för en god tro situation. Man har fått för mycket lön utbetald utan att man har förstått detta. Har man fått för mycket lön utbetald och inte har upptäckt detta så kallas det att man har erhållit och gjort slut på dessa pengar i god tro. Arbetsgivaren kan inte hävda att de har ett ”retroaktivt system” som ger dem rätt att återta lön som betalades ut för två år sedan.

Det behövs ditt godkännande för att din arbetsgivare ska få göra avdrag på din lön enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Men även om du motsätter dig kvittning mot lön kan din arbetsgivare få rätt att göra en så kallad tvångskvittning. Finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Min tolkning av den information du ger är att du handlat i god tro och att arbetsgivaren inte två år senare kan kräva en månadslön. Om du inte får gehör hos arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss. Vi kan då undersöka ärendet djupare och kontakta arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren