Tag Archives: konkurs

Bonus eller avgångsvederlag? Jag är rädd att företaget går i konkurs.

Hej.
Jag skulle fått bonus på 100.000 i september nu. Men nu vill vi komma överens om en överenskommelse min chef och jag. Där jag får 6 månaders avgångsvederlag full lön.Men om hennes företag skulle sättas i konkurs vad händer då? Hon har fler företag och förut har hon satt företag i konkurs och sen blivit av med personal som hon inte ville behålla för att sen ta över den personal hon ville behålla i ett annat bolag. Det jag är rädd för är tänk om hon sätter företaget i konkurs får jag inte ut mina avgångsmånader med full lö n då.
Med vänlig hälsning

Hej!

Fordran på lön är visserligen en prioriterad fordring vid konkurs, men många andra utgifter måste betalas innan arbetstagarna får ut sin lön. Finns inte pengar till lön i konkursboet så går den statliga lönegarantin in och betalar ut lön i högst 6 månader. Skulle du då dock få ett nytt jobb under dessa sex månader, så betalas bara mellanskillnaden ut från den statliga lönegarantin. Avgångsvederlag ses som prioriterad fordran när detta är att se som en ersättning för ekonomisk förlust, t.ex. uteblivna förmåner under anställningstiden, annars är den inte prioriterad och du kan gå miste om den. Är det alltså tal om en bonus (som ligger ovanpå den vanliga lönen) så kan du i värsta fall bli utan pengar vid en konkurs.

Om du har misstankar om att företaget kommer att gå i konkurs de närmsta sex månaderna skulle jag råda dig att ta de 100000 i september. Det är självklart upp till dig själv att avgöra, men ditt beslut bör hänga på den tillit du har till din chef. Jag tycker att om du känner dig det minsta osäker på vad som kommer att hända och du vet om hennes tidigare förehavanden så bör du tänka två gånger innan ni gör en ny överenskommelse.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Jag har sagt upp mig. Har jag rätt till lön vid konkurs?

Vad har man för lönerättigheter om man sagt upp sig på egen begäran och har uppsägningstiden 3 månader om sedan företaget går i konkurs under uppsägningstiden?

SVAR:
Oavsett anledning till uppsägningen så har du rätt till din lön under uppsägningstiden om ni inte kommit överens om annat. Om företaget går i konkurs ska du vända dig till konkursförvaltaren och begära din innestående lön.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Uppsagd och snuvad på lön. Kan jag utkräva något i efterhand?

Hej,

Min två frågor är:

•Om ett företag vid uppsägningstillfället av en anställd sägs upp (pga av arbetsbrist), men företaget är på obestånd, är då uppsägningen korrekt?
•Ifall det senare kommer upp omständigheter och skäl som skulle kunna visa att uppsägningen varit felaktig, efter det att fristen för bestridanden av uppsägningen gått ut, vilka chanser har man då att bestrida/resa uppsägningen? Hur lång tid efteråt?

Saken är den att jag känner mig snuvad på 3 månadslöner+ 1 månad uppsägning av stalig lönegaranti, företaget gick i konkurs kort efter min uppsägning.

Tack på förhand!

Martin

Svar:
Hej!

Giltigheten av uppsägningen är i sig inte kopplad till om företaget är på obestånd eller inte.

I fall då fristen för bestridan av uppsägningen har gått ut så kan man i princip inte bestrida den.

Om du är snuvad på pengar och det går att hitta lagligt stöd för detta så kan man driva det som en lönefordran. Då bygger det på att du inte har fått lön utbetald som du har haft rätt till.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Lönegaranti vid konkurs

Hej!

Jag fick en provanställning på två månader på ett bolag. Efter att jag hade arbetat i en månad, försattes bolaget i konkurs. Nu, en vecka senare arbetar jag under lönegaranti och väntar på besked om uppsägning. Hur längre har jag rätt till lönegaranti och hur lång är min uppsägningstid? Är lönegarantin under tiden man fortfarande arbetar och lönegarantin under uppsägningstid två skilda saker eller är det inbakat i varandra?

Svar:
Hej!

För information om reglerna kring statlig lönegaranti så får jag hänvisa till Kronofogden respektive Länsstyrelsen. Här hittar du mer info om lönegarantin..

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till lön vid konkurs

hej!
har en fråga, sitter i en riktigt dum sits. Jag har varit anställd på ett företag,
jag skulle fått min lön den 25/10 och fick ingen lön en vecka senare så gick
företaget i konkurs, är inte med i facket vilket jag ångrar nu men har jag någon
som helst chans att få min lön.

Hej

Det är konkursboet som ansvarar för att du som arbetstagare får ut din lönefodran. Det som gäller är den allmäna förmånsrätten. Förmånsrätten omfattar fodringar som löper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Dvs du omfattas av förmånsrätten.

Skulle det vara så att du inte får ut några pengar kan du få möjlig ersättning av statens lönegaranti.

Hör av dig till din länsstyrelse för att få veta mer om hur du kan få ut dina pengar.

Du kan läsa mer här;  Jag hänvisar här till Länsstyrelsen i Stockholm, du ska så klart höra av dig till rätt myndighet vilket du hittar på länsstyrelsens hemsida.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/lonegaranti/Pages/default.aspx

Lycka till!

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Garantilön vid konkurs

Hejsan,

företaget jag jobbar för gick i konkurs under min mamma
ledighet/föräldrar ledighet och jag blev ej meddelad detta förrän nu när det
var tänkt att jag skulle börja jobba igen. Jag kontaktade konkursförvaltaren och
fick min uppsägning på brev. Har jag rätt till garantilön under min uppsägning?
Jag har 2 barn så jag har varit ledig ganska länge.
Mvh

Hej

Kontakta länsstyrelsen det är de som betalar ut granatibelopp och handahar ärendet. Tänk på att göra det så snart som möjligt så du inte missar något.

http://www.lansstyrelsen.se

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt vid konkurs

Hej!

Frågan gäller företrädesrätt vid konkurs.Var anställd
i bolaget A som gick i konkurs, bolaget A äger dotterbolaget B som inte
drabbas av konkursen utan drivs vidare som vanligt men säljs då B är en tillgång i konkursboet. Köparen till B fortsätter verksamheten som
förut plus nya kontrakt med kunder som funnits i A. B nyanställer ca 10
pers gäller då företrädesrätt för de som varit anställda i A?
Tacksam för svar!

Hej

Företrädesrätten, utgår från att arbetstagare som har sagts upp pga av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet som de tidigare varit sysselsatta i. En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren. Om en arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområde, gäller företrädesrätten inom den enhet och det avtalsområdet där arbetsgivaren varit sysselsatt tidigare när den tidigare anställningen upphörde. Finns det flera driftsenheter på samma ort, skall inom  en företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om de  fackliga arbetstagarorganisationen begär det senast vid förhandlingar enligt medbestämmanderätt genom kollektivavtal.

Driftsenhet och dess innebörd?

Företrädesrätten gäller som ovan inom den driftsenhet och det avtalsområde arbetstagaren är sysselsatt när anställningen upphörde. Driftsenhet är en del av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhängnande område, ex fabrik, en butik, en restaurang. Driftsenheten har alltså en geografisk förankring alltså inte som kan tänkas en organisatorisk förankring. Har arbetsgivaren flera driftsenheter på samma ort kan de fackliga organisationerna begära att det skall upprättas en om gemensam turordningslista (samma som företrädeslista) för samtliga enheter på samma ort. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal utgörs turordningskretsen av respektive berört kollektivavtalsområde.

Eu rätt och företagsöverlåtelse.

Svensk arbetsrätt styrs idag av de direktiv som kommer ifrån EU. I detta fallet bör utgångspunkten vara företagsöverlåteksedirektivet (2001/23/EG). Det finns sju punkter som i en samlad bedömning avgör om företagsöverlåtelse har skett.

1. Arten av verksamhet/företag som bedrivs

2. Har materiella tillgångar överlåtits

3. Värdet av immateriella tillgångar som har överlåtits

4. Majoriteten av de anställda har tagits över

5. Om kunderna från det gamla företaget tagits över i den nya verksamheten

6. Graden av likheten mellan de två verksamheterna (gamla vs nya)

7. Hur lång tid har verksamheten legat nere (mellan gamla vs nya)

Skydd för arbetstagarnas rättigheter

Vid företagsöverlåtelse skall de skyldigheter och rättigheter som finns i anställningsavtalet övergå till förvärvaren.

Sammanfattning

Det finns ett par saker som måste redas ut. Den organisatoriska kopplingen mellan bolag A och B finns definitiv eftersom de ingår i samma koncern. Men för att göra en närmare bedömning av rätten till företräde bör du börja med att undersöka hur de fackliga förhandlingarna gick till vid konkurstillfället för bolaget A. Gjordes en samlad turordningslista enligt samma kollektivavtal, eftersom som jag uppfattar det, de båda driftsenheterna geografisk finns på samma ort (alltså för både A och B)?. Det går tex inte att hävda att driftsenheter som geografiskt ligger långt från varandra skall följa samma turordningslista om inte de kollektiva förhandlingarna kom fram till det (dvs samma återanställningsföreträde). Sedan är frågan hur väl företagsöverlåtelsen är uppfylld? De fakta du ger i din frågeställning verkar tyda på att företagsöverlåtelsen är uppfylld och på så sätt skall samma anställningsförhållande gälla vid övergången, och företrädesrätten skall gälla. Svaret till rätten till återanställning bör alltså ligga hos de kollektivaförhandlingarna som förgicks av konkursen för bolag A. Alltså påverkades bolag B på något sätt? För mig verkar det som att bolag A och bolag B inte tillhörde samma driftsenhet men kanske finns inom samma geografiska område därför borde de fackliga förhandlingarna gjort en gemensam bedömning  vad gäller turordningslistan och i med det gemensamt ge er återanställningsrätt i bolag B.

Hoppas detta ge dig lite kött på benen

Återkom gärna det är en väldigt intressant frågeställning där mer specifik fakta kan behövas för att reda ut förhållandet

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

 

Statliga lönegarantin

Hej. Jag fick anställning hos en arbetsgivare som inte kunnat betala ut löner till oss anställda. Nu har arbetsgivaren enligt dem själva ansökt om att ställas i konkurs, så att vi ska kunna få ut våra löner via den statliga garantilönen. Kan jag på något sätt få reda på att det verkligen har hänt, utan att arbetsgivaren får reda på det? De är mycket misstänksamma, och det är svårt att föra en konversation med dem om det, eller förklara att man inte litar på vad de säger eftersom de ljugit så mycket tidigare. Jag har
redan skaffat mig ett nytt arbete, och undrar; är jag tvungen att gå tillbaka till min tidigare arbetsplats, för att få ut min garantilön? Och hur lång tid tar det ungefär att få ut lön via den statliga garantilönen? Stort tack för all ev hjälp med svar på min och mina fd kollegors situation. Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

En konkursansökan ska lämnas in till tingsrätten och alla handlingar som kommer in till tingsrätten blir offentliga om det ej är sekretess. Du bör alltså kunna ringa till tingsrätten på den ort där företaget finns för att se om någon ansökan faktiskt har lämnats in. Det finns mycket bra information angående den statliga lönegarantin som går att hitta på internet. Där kan du få svar på de flesta frågor som du har rörande garantin. Det är konkursförvaltaren som tar det första beslutet rörande ersättningen vilket innebär att det kan dröja ett tag innan du får din lön om en förvaltare ännu inte har utsetts. Men jag råder dig att ringa till tingsrätten för om företaget inte själv lämnat in en konkursansökan kan det hända att ni måste lämna in en ansökan så att ni kan få ut era löner.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Statlig lönegaranti

Hej

Företaget där jag är tillsvidareanställd har sagt upp mig pga arbetsbrist. Har sex månaders uppsägningstid enligt AA, inget KA finns.

Vad gäller om företaget går i konkurs och statlig lönegaranti tillämpas? Är det korrekt att uppsägning före konkurs skulle innebära lön från lönegarantin under hela uppsägningstiden? Om man blir uppsagd när konkursen är ett faktum kommer LAS reglerna att gälla med en månads uppsägningstid?

tacksam för ert svar

SVAR:

Hej,

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du få ut din lön genom den statliga lönegarantin. Den statliga lönegarantin ersätter fordringar som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen. För uppsägningslön som löper mer än en månad efter konkursbeslutet kan man som arbetstagare få ersättning och då gäller LAS regler, både kollektivavtal och personliga anställningsavtal saknar då verkan vad gäller din rätt att få ersättning från lönegarantin. Då måste man se på hur lång anställningstid du har haft och vilken uppsägningstid du har enligt LAS. Desto längre tid som du har varit anställd på företaget desto längre är din uppsägningstid enligt LAS, men den är maximalt 6 månader.

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du vända dig med dina frågor till konkursförvaltaren och få svar på om du omfattas av lönegarantin. Om du har en längre uppsägningstid än 6 månader kan det vara bäst för dig om konkursbeskedet kommer efter din uppsägningstid, men om din arbetsgivare inte ha medel att betala dig ersättning innan konkursbeskedet finns begränsningar enligt den statliga lönegarantilagen. Det finns begränsningar på när lönen ska ha tjänats in och beloppsbegränsingar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vad händer med min semesterersättning vid företagsrekonstruktion/konkurs?

Hej! Jag jobbar 50% i en franchisebutik, där företaget som äger butiken försatts i rekonstruktion. Jag har jobbat på företaget sedan slutet av augusti förra året, och är nu orolig att jag inte ska få ut min intjänade semesterersättning (som ska betalas ut i klumpsumma till sommaren enligt arbetsgivaren). Vad gäller nu, och vad gäller om företaget går i konkurs? Får jag garanterat ut min semesterersättning om jag säger upp mig omgående?

SVAR:

Hej,

Genom den statliga lönegarantin kommer man som arbetstagare i en säkrare situation om arbetsgivaren går i konkurs. Den statliga lönegarantin går in och ersätter arbetstagaren för inarbetad lön (vissa beloppsbegränsningar och tidsbegränsningar) och även för semesterersättning. Det finns även vissa tidsgränser som gäller semesterersättning, men om du tjänade in den förgående år ska det inte vara några problem för dig. Om din arbetsgivare inte kommer att kunna betala ut din semesterersättning så kommer den statliga lönegarantin att täcka upp så du bör få ut dina pengar oavsett. Även när ett företag är under rekonstruktion kan den statliga lönegarantin bli aktuell, det krävs att tingsrätten har tagit beslut om rekonstruktion/konkurs. Det är förvaltaren eller rekonstruktören som i första hand prövar om lönegarantin ska gå in och ersätta arbetstagarna.

Om du säger upp dig så har du rätt till din semesterersättning senast en månad efter det att du har avslutat din anställning. Har arbetsgivaren inte medel att betala din semesterersättning kan du inte få den omgående.

Prata med rekonstruktören och hör om den statliga lönegarantin kan bli aktuell för dig i din situation. Din arbetsgivare är inte satt i konkurs utan är endast i rekonstruktion, det bör därför finnas vissa chanser till att arbetsgivaren kan komma på fötter igen. Om det skulle komma till en konkurs täcks din semesterersättning där och du bör därför kunna arbeta kvar med förhoppning om att din arbetsgivare kan komma ur krisen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren