Tag Archives: konkurrensklausul

Är konkurrensklausulen i mitt anställningsavtal giltig?

Hej,
Jag arbetar på ett större konsultföretag inom X-branschen, här kallat ”Bolaget”. Jag är ej säljare eller chef. I mitt anställningsavtal står att under en period av sex månader efter att anställningen upphört får jag inte ta anställning hos, eller utföra uppdrag åt kund till Bolaget om inte Bolaget gett sitt godkännande. Den yrkeskompetens jag normalt använder i mitt konsultarbete vänder sig främst till större företag och det är uteslutande hos dessa jag konsultar. Bolaget har dock i någon form de flesta av de större företagen i regionen i sitt kundregister även om jag själv bara utfört uppdrag för några få av dem. Det innebär i praktiken som jag uppfattar klausulen att jag inte kan byta jobb eller starta eget med mindre än att det blir sex månaders karantän. Är det verkligen tillåtet att ha en sådan svepande formulering som i praktiken omfattar alla stora bolag i regionen? Borde inte klausulen begränsa sig till de kunder där jag personligen utfört uppdrag? Är klausulen alls giltig med nuvarande formulering?
Det finns även en klausul om att jag kan bli skadeståndsskyldig om jag bryter mot ovanstående. Det jag överväger att göra är att säga upp mig och så snart uppsägningstiden passerat starta en egen firma och fortsätta att arbeta för samma kund som jag nu utför uppdrag åt för Bolagets räkning. Om jag skulle bli skadeståndsskyldig, hur beräknas då beloppet för skadestånd? Kan det bli andra konsekvenser än skadestånd?

Svar:
Hej,

När man bedömer konkurrensklausuler så studerar man främst om din arbetsgivares intresse av att begränsa dig väger tyngre än ditt intresse av frihet efter avslutad anställning. Desto mer specifik en konkurrensklausul är desto mer skälig anses den vara, regelverket kring dessa klausuler grundar sig just på skälighetsbedömningar. Man studerar följande:
1. Tiden som klausulen begränsar dig att utöva konkurrerande verksamhet, 12 månader är oftast OK men allt över 24 månader anses i princip alltid vara oskäligt.
2. Vad du förhindras göra (i ditt fall att du inte får ta anställning hos eller utföra uppdrag åt kund till Bolaget).
3. Ersättning under den period som klausulen omfattar (dvs. du ska inte behöva gå utan någon inkomst p.g.a en konkurrensklausul som sträcker sig alltför långt).

Jag skulle ändå vilja säga att konkurrensklausulen är skälig i ditt fall, tiden är fullständigt OK och det framgår tydligt att din arbetsgivare har ett berättigat intresse av att behålla kunder även efter att du lämnar företaget; denne ska helt enkelt inte behöva riskera befintliga kundrelationer p.g.a din anställning. Då du är konsult till de stora företagen finns det självfallet en risk att de förlorar dessa kunder om du ”tar dessa med dig” när du lämnar, dock förstår jag ditt resonemang gällande begränsningen inför alla kunder som Bolaget har, dvs. även de som du inte varit konsult åt.
Om klausulen hade inneburit ett generellt yrkesförbud för din del så hade den inte varit giltig, men då du är konsult så misstänker jag att din kompetens och ditt yrkesområde sträcker sig längre än till endast de stora företagen, vilka du nämner är kunder hos din arbetsgivare.
Gällande ersättning för den tid då begränsningen gäller hade det varit rimligt att din arbetsgivare betalar iallafall en mellanskillnad mellan de mer lågavlönade yrken du tvingas ta p.g.a klausulens begränsande verkan och den lön du haft när du varit konsult åt Bolagets kunder.

När det kommer till skadestånd så beräknas detta på din lön och kan handla som mest om sex månadslöner. Detta är oftast nämnt i avtalet, dvs. på förhand bestämt – vite.

Konkurrensklausuler är som sagt alltid en avvägningsfråga och vill du ha ytterligare hjälp i ärendet så erbjuder vi självklart detta, men då krävs ett mer djupgående arbete och detta är då en tjänst vi tar betalt för. Jag kan även råda dig att kontakta facket om ni har ett kollektivavtal på din arbetsplats som ditt yrkesområde omfattas av.

Hoppas detta bringade lite klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej,

Jag har en fråga om konkurrerande verksamhet. Jag jobbar på en gymkedja(1) som personlig tränare, då jag nu har nischat mig extra inom korrektiv träning har jag också blivit inhyrd som konsult där titeln är just korrektiv-tränare på en klinik(2) som jobbar med holistisk hälsa (helhets-syn på kunderna där vi hjälper dom med allt från rehabilitering, kost, mentala problem, prestationsträning mfl). Nu påstår min chef på jobb 1 att jag måste välja för att det är konkurrerande verksamhet trots att tjänsten korrektiv tränare inte ens existerar på det här jobbet. Har jag rätt att fortsätta göra båda eller har min chef rätt att det är konkurrerande verksamhet?

Svar:

Hej!

Då du är anställd hos en arbetsgivare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare, vilket innebär att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Det finns ingen helt klar gräns för vad som kan definieras som konkurrerande verksamhet. Det som kan sägas kring detta är att om din anställning på det andra företaget kan skada den nuvarande anställningen så kan det räknas som konkurrerande verksamhet. Det som du kan göra är att se efter om det finns en eventuell konkurrensklausul i ditt anställningsavtal där det bland annat ska finnas bestämmelser kring vilka företag och branscher som anses vara av konkurrerande verksamhet, det kan även stå någonting om det i ett eventuellt kollektivavtal. Finns det inte reglerat kring detta i anställningsavtal eller kollektivavtal skulle jag nog i ditt fall räkna den andra anställning som konkurrerande verksamhet då din arbetsgivare anser det vara just det.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej,

En anställd har sagt upp sig och vi behöver veta om den personen har skrivit på för ett konkurrerande företag. Har arbetsgivaren rätt att kräva svar på den frågan? I anställningskontraktet finns en konkurrensklausul.

Svar:

Hej,

Så länge AT  befinner sig i karantän efter anställningens upphörande kan ni begära svar på denna fråga. Konkurrensklausulen innebär att lojalitetsplikten förlängs. Således att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet. I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde. AT ska vara medveten om vad som gäller, hur länge den gäller samt vilka som anses konkurrerande.  Värt att notera är att klausulen ska vara skälig enligt lag och att om det råder kollektivavtal på arbetsplatsen kan vissa bestämmelser stå i det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

Konkurrensklausul

Hejsan!

Jag har några frågor angående konkurrensklausuler.

Bakgrund:
Jag har jobbat på företaget i ca 5 år, de senaste 3 som ledare (teamleader). Vid tillträdandet av ledarposition så undertecknades en konkurrensklausul. (inget nytt anställningsavtal skrevs, är anställd som säljare)

Jag har för avsikt att avsluta min anställning med anledning av;

*Verksamheten har förändrats på så sätt att jag inte längre får jobba med det team som jag har haft ansvar över senaste åren. Med motivationen att jag inte utvecklat gruppen tillräckligt och då med utökat antal säljare och bättre resultat i åtanke.

*Jag har inte fått ut min provision för in arbetat resultat bakåt i tiden (vi har ett lönesystem som gör att provisionen är innestående 2 månader, dvs. försäljning registrerad i september betalas ut i slutet av november) Med motiveringen att alla kostnader inte är avdragna, trots att samma utbetalningsmodell använts minst hela det senaste året och att företaget räknat fel.

Detta ser jag som avtalsbrott som rimligtvis borde göra att man kan bortse från klausulen?

Om Klausulen fortfarande skall anses vara giltig så undrar jag vad som menas med konkurrerande verksamhet i detta fallet.

Vi jobbar med försäljning över telefon, företaget jag jobbar för säljer telecomtjänster till företag och har egentligen endast Telias produktportfölj att jobba med förutom ett finansbolag som vi använder vid viss hårdvaruförsäljning.

*Är det konkurrerande verksamhet om jag öppnar ett eget kontor/arbetar för annan arbetsgivare som exempelvis endast säljer Telenor/Tele-2/Tre till företagskunder?
*Måste det stå förtydligat i klausulen exakt VAD det är företaget vill skydda?
*Kan jag öht jobba i branschen? (sälja telecomtjänster till företagskunder)

Tilläggas bör även att vid diskussion med VD´n så har han medgivit att jag evt skulle kunna jobba hos vår största konkurrent, om de kommer överens om en eventuell övergång. (Konkurrenten jobbar med Telias produktsortiment på ett liknande sätt som vi gör)

Hej,

Grundläggande gäller i avseende om konkurrens att du är skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare, denna skyldighet innebär att di inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Det kan vara så att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Vilket kan ha till följd att du inte har möjlighet att försörja din inom din bransch efter avslutad anställning. Ett brott mot en konkurrensklausul kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen. Jag skulle vilja råda dig att kontakta ditt fackförbund i frågan och även kontrollera i ert kollektivavtal då dessa kan innehålla regler om konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej!

Arbetar på ett privat företag och vi är tre stycken som funderar
på att starta eget inom samma verksamhet.

Kan vi säga upp oss, ha en månads uppsägningstid, arbeta
under den perioden och starta upp verksamheten?

När kan vi starta företaget för att det inte ska betraktas
som konkurrerande

verksamhet?

Vilka regler finns det som vi måste ta hänsyn till?

Vi skulle helst vilja registrera och ansöka om vårat företag
innan vi slutar så att det ska kunna löpa på när vår anställning har gått ut,
men kan det anses som att vi bedriver
konkurerande verksamhet vid sidan om?

Med
vänliga hälsningar

Hej

Under din uppsägningstid skall du inte ta på dig arbetsuppgifter som innebär att du är ilojal mot din arbetsgivare. Dvs du ska se till din arbetsgivares bästa i första hand och inte utföra arbete som anses konkurrerande. I annat fall kan detta bedömas som konkurrerande verksamhet.

Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter. Du kan i så fall dömas både till fängelse och stora skadestånd.

Mitt tips är att du och din kollegor arbetar kvar i verksamheten under uppsägningstiden och gör det på ett lojalt sätt. Detta innebär också att du inte utanför arbetstid arbetar med något som uppfattas som konkurrerande. Dagen då ni avslutar er anställning, kan ni börja arbeta med er verksamhet om ni inte omfattas av några konkurrensklausuler i era anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Bemanningsföretag, två anställningar samtidigt.

Hej!

När jag sökte mitt nuvarande jobb som är ett bemanningsföretag,
var jag anställd hos ett bemanningsföretag och de sa inget om det. Just nu håller
jag på att söka mer jobb, men då fick jag höra från dom att man inte får vara
anställd hos två bemanningsföretag samtidigt. Varför detta? Det är en konstig
lag.. man kan ju vara anställd på två statliga jobb samtidigt. Förstår
verkligen inte denna regel som går att tillämpa, det blir ju bara sämre för oss som arbetstagare!

Hej

Till att börja med ska du titta igenom ditt anställningavtal som du har med det nuvarande bemanningsföretaget, till det ev gällande kollektivavtal som de och du är bundna av. Om det i anställningsavtalet/kollektivavtalet framgår att du inte får inneha anställningar i konkurrerande bolag, eller det bolag som du nu sökt anställning har denna typ av konkurrensklausul kan du vara tvungen att tacka nej, ev riskera att bli uppsagd på saklig grund om du accepterar jobberbjudandet.

Konkurrensklausuler finns ofta för att du som arbetstagare inte skall vara ilojal mot din arbetsgivare och verkligen inte ska åsidosätta ditt anställningsavtal mot andra liknande intressen. Om du genom en helhetsbedömning kan garantera att du inte åsidosätter din lojalitet mot din nuvarande eller kommande arbetsgivare så kan du ifrågasätta konkurrensklausulen/ilojaliteten.

Jobbar du efter klara riktlinjer, i helt olika positioner under helt olika arbetstider men ändå inte mer än vad som räknas som normal arbetsvecka (40 h), skulle du möjligtvis kunna ifrågasätta om du verkligen bryter mot anställningsavtalet?. Denna ilojalitet som jag beskriver finns också som en oskriven regel inom svensk arbetsrätt och den behöver inte finnas i nedtecknad som konkurrensklausul i ditt anställningsavtal/kollektivavtal för att vara gällande och ger din arbetsgivaren rätten att säga upp dig om du väljer att ta ett liknande arbete som inverkar på ditt nuvarande jobb. Men konkurrensklausuler gör situationen enklare då det finns klara riktlinjer både för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare.

Vad gäller liknelsen om lagen om offentlig anställning (LOA), är det möjligt att ha två olika arbete samtidigt. Men det finns just i den lagen klara regler om hur detta skall gå till under 7 § LOA (bisysslor) där beskrivs bla att du som arbetstagare inte får ha någon annan anställning eller uppdrag som kan skada myndighetens (arbetsgivarens) anseende och att du som arbetstagare kan behöva lämna uppgifter om dina ev bisysslor för att din arbetsgivare skall kunna bedöma dem.

Det är möjligt att ha mer än ett arbete inom privat såväl som inom offentlig anställning, men själva förfarande ser lite annorlunda ut mellan dem.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej!
Är anställd på timmar som PT med ett konkurrensavtal som säger uttryckligen att mitt gruppträningsinstruerande är OK. Nu hävdar arbetsgivaren att det nu anses vara konkurrerande verksamhet och har gett mig valet att fortsätta som PT men utan att jag får instruera i gruppträning (hos annan arbetsgivare) eller säga upp mig.

Kan de göra så?
Om de kan det – vad händer då med mitt nuvarande avtal där det finns en konkurrensklausul som säger att jag inte utan nuv AG godkännande under anställning eller 12 mån därefter får bedriva konkurrerande verksamhet?

SVAR:

Hej,

I anställningsförhållandet har man en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och i den innefattas att inte bedriva konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul är vanligt för exempelvis VD och andra nyckelpersoner. En konkurrensklausul är endast giltig om den är skälig. Vad först gäller att du arbetar inom samma område hos en annan arbetsgivare, så bör det som utgångspunkt inte vara tillåtet om du inte har arbetsgivarens godkännande. Om det uttryckligen står i konkurrensklausulen att gruppträningsinstruerande är tillåtet så kan din arbetsgivare inte sedan hävda att detta inte är tillåtet. Ert skriftliga avtal gäller och de villkor som framgår där.

När det gäller din 12 månaders karens period är det osäkert om det faktiskt kan anses skäligt. Du blir förhindrar att arbeta i det yrket som du har utbildat dig i, vilket kan ta ifrån dig dina försörjningsmöjligheter. När en VD eller annan nyckelperson har en konkurrensklausul är detta för att hindra att viktigt kunnande försvinner från företaget och att ett konkurrerande företag får denna kunskapen. Men även om det är oklart om konkurrensklausulen är skälig i ditt fall, ska man vara försiktig då det oftast finns viten om man överträder klausulen.

Tala med din arbetsgivare och påvisa ert avtal där verksamheten du bedriver faktiskt är tillåten. Försök ha en dialog och skulle det bli aktuellt med en annan arbetsgivare så kan det vara bra att kontakta en advokat så att du inte riskerar att få betala vite.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet?

Hej,
Jag jobbar idag som konsult men har blivit uppsagd pga att kontoret ska flyttas till
annan ort och jag har inte valt att följa med.
Jag funderar nu på att starta eget inom samma verksamhet.
När ska jag starta företaget för att det inte ska betraktas som konkurrerande
verksamhet och när räknas det som att jag har startat eget?
Vad kan jag göra under min anställning utan att det ska betraktas som
konkurrerande verksamhet?

En av de kunder som jag haft som konsult har nu valt att säga upp sitt avtal med
min arbetsgivare, kan jag i mitt nya företag och innan anställningen är slut
muntligt komma överens med dem om att när min verksamhet är igång tillhanda
hålla mina tjänster till dem?

Svar:
Hej,
När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Troligen skulle de kunna hävda konkurrerande verksamhet om du startar ditt företag innan din sista anställningsdag. Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren