Tag Archives: kompensationsledighet

Kan intjänade kompensationstimmar tas bort vid ändrade villkor?

Jag arbetar på en statlig verksamhet. Företaget betalar inte ut lön vid övertid utan tillämpar flextid. Företaget har bestämt att man får ha max 40 timmars flex. Då jag inte har tagit ut min flextid som vid årsskiftet var ca 100 timmar beslutade företaget tidigare att all flextid över 40 timmar tas bort, dvs 60 timmar har plockats bort utan någon form av ersättning. Är detta ok?

SVAR

Företaget har inte rätt att ta bort intjänade kompensationstimmar. När de tar ett sådant beslut ska de i god tid meddela om detta så att du har möjlighet att hinna ta ut dem. Hinner du inte ta ut dem så ska du få det utbetalt i pengar.
Eftersom du arbetar för en statlig verksamhet så finns det kollektivavtal, och här måste facket vara med och förhandla vid sådana beslut då det rör sig om ändringar i kollektivavtalet.
Du bör kontakta fackförbundet och ta reda på hur det har gått till när de tagit detta beslutet och kräva att få det utbetalt.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag tvingas tas ut komptid i pengar?

Har arbetsgivaren rätt att ta bort min komptid
om jag kommer några minuter för tidig varje dag?
Jag brukar få i hop runt 20tim och min arbetsgivare hävdar sin rätt eftersom jag kommer för tidigt på jobbet.
vidare har arbetsgivaren rätt att begära min övertid i ledig het men ej i lön.
Jag vill ha pengar men tvingas ta ut den tiden i ledighet.
Är det rätt?

SVAR

Hur din övertid ska tas ut varierar mellan olika företag. Vissa tillämpar både att få det betalt i ängar och i kompensationsledighet. Men dom flesta väljer ett utav alternativen. Så det är tyvärr så att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur det ska tas ut.

Hälsningar,

Daniela Alm

Förskottssemester

Hej!
I somras lånade jag två veckors semester av företaget eftersom jag var nyanställd och verkligen ville jobba här. Nu tänkte jag söka nytt jobb… Hur blir det med skulden då? Drar dom det på semestern som kommer, eller måste jag betala i pengar tillbaka till dom?

Hur är det när man lånar komp-timmar? Måste man betala tillbaka det också?

SVAR

Eftersom att du fått semester du inte tjänat in ännu så har arbetsgivaren en skuld på dig. Du är alltså egentligen skyldig arbetsgivaren att arbeta in den under det kommande året.

Antingen så kan arbetsgivaren kräva tillbaka de pengarna som betalats ut eller så kan man kvitta det på din lön, enligt kvittningslagen om ni båda är överens om det.

”2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.”

Du kan även kika på Semesterlagen:

”29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).”

Gällande komp timmarna så är detta inte något reglerat i lagen utan det är något som du och din arbetsgivare får komma överens om.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag välja själv hur jag vill få ut min övertidsersättning?

Hej,

På min arbetsplats är vi varje vecka tvungna att jobba över och det skriver vi upp i tidrapporten som vi lämnar in varje månad men företaget betalar inte ut övertiden i pengar utan bara som kompledigt. Är det tillåtet att göra så? Jag hade hellre velat ha betalt i pengar för de övertidstimmar jag jobbar.

SVAR

Övertid kan betalas i antingen pengar eller kompensationsledighet.
Vilket av alternativen företaget tillämpar regleras i ett kollektivavtal om företaget har det eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns ingenting i lagen som bestämmer detta.
Man kan alltså inte välja själv hur man vill få det utbetalt om företaget själva bestämt det i någon av de två ovan nämnda avtalen.

Hälsningar,

Daniela Alm

Rätt till kompensationsledighet?

Vi har inte kollektivavtal där jag jobbar. När det gäller att få kompensations-ledigt för 6:e Juni, om den infaller på en helgdag? Regleras det i lag eller kollektivavtal?

Svar:

Hej!

Kompensationsledighet finns inte reglerat i LAS så du kan tyvärr inte få någon ledning där. Kompensationsledighet ska finnas reglerat i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal. Det är dock inte inom alla branscher som arbetstagare har rätt till kompensationsledighet så detta får du vara uppmärksam på. Det kan också vara så att vid avsaknad av skriftliga regler vid kompensationsledighet gäller sedvänja, hur arbetsgivaren vanligtvis brukar göra.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Dra in beviljad kompensationsledighet?

Hej

Jag har arbetat in komptimmar under vintern för att ta ut nu under vår och sommar för att spela X på onsdagar.

14 februari ansökte jag om kompledigt varje Onsdag fr.om 17 april till och med 12 juni. Alltså 8 onsdagar (förutom 1 maj som är en helgdag)

Nu plötsligt den 28 mars säger han ”vi kan inte gå med på att du tar ledigt en dag I veckan för att spela X, detta funkar inte med den bemanning som vi har”

Till detta hör ju att de just nu inte ligger några order som skulle påverka vår produktions tid. Kan arbertsgivaren dra in beviljad kompledighet hur som helst?

Tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Kompensationsledighet finns inte reglerat i lag utan bör finnas i ditt personliga anställningsavtal och i ett eventuellt kollektivavtal. Där bör information finnas om hur ledigheten får förläggas och vem som har sista ordet vid förläggningen. Rent generellt så gäller ert första avtal, har din arbetsgivare beviljat dig kompensationsledighet bör inte arbetsgivaren kunna bryta sitt avtal om det inte är något särskilt som har inträffat. Pacta sunt servanda – avtal skall hållas.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kompensationsledighet

Hej

Jag har en fråga angående kompledigt och hur det styrs.

Vi har en kollega som vill ta ut sin ledighet under sommaren (4 veckor) i komptid? Kan den personen göra det? Arbetsgivaren har inte blivit tilfrågad om detta innan? Finns det någon lag som styr uttag av komptid? Eller är det upp till företaget
hur komptid tas ut?

Tack för en fin sida.

Martin

SVAR:

Hej,

Kompensationsledighet finns inte reglerat i lag utan bör finnas i kollektivavtal alternativt anställningsavtalet. Därför är det svårt att säga något generellt. Men arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen, en arbetstagare kan inte vara ledig utan att samråda med sin arbetsgivare. Vid förläggning av kompensationsledighet ska arbetsgivaren och arbetstagaren samråda för att finna en lösning som passar båda parter. Det kan finnas detaljerade bestämmelser i kollektivavtal/anställningsavtal om förläggningen. Jag råder dig att kontrollera avtalen för att se vad som gäller i detta fall.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren