Tag Archives: integritetskränkande

Integritetskränkande att tvingas lämna sjukuppgifter till arbetsgivaren första sjukdagen?

Fråga: Vi har en telefon dit vi skall ringa när vi ska sjukanmäla oss, OK.
Däremot vill min närmsta chef att vi ringer till hen också under dagen och berättar vilken sjukdom jag har samt hur länge jag kommer att vara borta.
Observera, tillhör inte dem som är sjuk en måndag eller ofta.
Får hen begära detta? Går man inte in på integriteten då?

Svar: Detta är i huvudsak en arbetsmarknadspolitisk fråga, snarare än en rättslig, men jag ska försöka att besvara din fundering så gott det går.

Då nya regler infördes i slutet av 90-talet då arbetsgivarna i större utsträckning skulle stå för rehabåtgärder och sjuklön till arbetstagarna, till skillnad från innan, då staten stod för dessa kostnader, blev  arbetstagarnas livsstil och hälsa helt plötsligt arbetsgivarnas ansvar i en mycket större utsträckning än innan. Detta gjorde att många arbetsgivare blev väldigt noggranna med att följa sina anställdas sjukdomsperioder och levnadsvanor. Skyddet för integriteten för arbetstagaren sänktes i och med detta, trots att denna finns stadgad både i Europakonventionen, ILOs stadgar och i grundlagen (regeringsformens andra kapitel).  Det som står i regeringsformen är att du inte får mot ditt samtycke övervakas eller kartläggas, och det är inte tillämpligt i det här fallet. Det finns ingen ”integritetsskyddslag” i Sverige vad gäller denna typ av förfrågan om information så länge denna inte särskilt registreras av arbetsgivaren, och i så fall gäller personuppgiftslagen (PUL). I och med att lagen om allmän försäkring samt sjuklönelagen och rehabiliteringsreglerna kom i bruk och därmed överlämnade detta ansvar till arbetsgivarna har integritetsskyddet sålunda försämrats.

Den politiska agendan är således att din integritet har rätt att inte kränkas, men då det inte finns något mer konkret att luta sig mot än grundlag och internationella instrument är du ganska utlämnad till din arbetsgivare rent rättsligt genom sjuklönelagen, lagen om allmän försäkring, arbetsmiljölagen samt rehabregler m.f.l. Lagstiftaren har påbjudit den integritetskränkning för arbetstagaren som dessa särregleringar innebär genom att ställa större krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar för sina sjuka arbetstagare. Detta innebär ju att det bör finnas ett ökat intresse hos arbetsgivare att ha en god arbetsmiljö där personalen trivs, vilket ju är positivt för arbetstagaren.

Då arbetsgivaren har ett utrednings- och rehabiliteringsansvar som sträcker sig långt kan jag ha förståelse för att denne vill ha information om hur länge du är borta och vad din sjukdom består i. Dessutom måste ju arbetsgivaren kunna planera sin verksamhet, därav frågan hur länge du tror att du kommer att vara borta.

Med andra ord är det inte otillåtet att ha det förfaringssätt ni har på ert jobb.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Nya regler för caféanställd. Vad gäller?

Fråga:

Hej!

Jag jobbar på ett café som nyligen bytt ägare och som nu har satt upp lite nya
regler.
Jag har några frågor:

1. Vad gäller vid diff i kassan? De har nu bestämt att alla anställda måste skriva
under ett kontrakt som ger dem rätten till att dra diffen i kassan från våra löner
om diffen överstiger 50 kronor. Jag och nästan alla min kolleger är under 20 år och
har inte så bra koll på läget vad som gäller, blir vi lurade av arbetsgivaren?

2. Vi arbetar oftast bara en åt gången och har då ingen som helst möjlighet att
lämna arbetsplatsen. Ändå dras det minst 30 minuter för rast per pass. Vid längre
pass dras 45 minuter och ibland en timme.
Varken jag eller min arbetsplats är anslutet till något kollektivavtal, men kollade
på Hotell- och restaurangfackets hemsida vad som stod om detta där. Enligt dem så
ränkas det vi får som matuppehåll och detta ska man ha betalt för. Stämmer det även
om arbetsplatsen inte är anslutet till något kollektivavtal?

3. Dessutom så undrar jag var gränsen för intregretetskränkande övervakning av
anställda går? Fick av en kollega höra att de nya cheferna satt upp
övervakningskameror på hela arbetsplatsen utan att säga något till oss anställda.
Mycket riktigt så fanns det en monitor inne på kontoret som visade
övervakningsbilder från området bakom kassan där vi jobbar (alltså ingen övervakning
av själva caféet där kunderna rör sig).

Mycket tacksam för svar.

Med vänlig hälsning
Emmy

Svar:
Hej Emmy!

Till att börja med så vill jag säga att din arbetsgivare inte verkar seriös.

1. Eftersom ni inte har kollektivavtal på arbetsplatsen så kan ni t ex avtala om hur diffen i kassan ska hanteras. Däremot tycker jag att din arbetsgivares förslag låter högst oproffsigt men det behöver nödvändigtvis inte bryta mot någon lag.

2. Arbetstidslagen gäller även om ni inte har kollektivavtal. Där regleras rätten till pasu/vila. Det är inte rimligt att de ska göra schablonavdrag gällande era pauser.

3. Om allmänheten inte har tillträde till arbetsplatsen så har arbetsgivaren istället att följa reglerna i Personuppgiftslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1998:204. Det finns ingen bestämmelse i PuL som kräver att en arbetsgivare ska ha tillstånd för kameraövervakning, men däremot måste reglerna om personuppgiftshantering följas om inspelning sker, och denna information sedan lagras. Utgångspunkten för behandling av personuppgifter är att ett samtycke krävs från den vars uppgifter arbetsgivaren behandlar. Om samtycke inte lämnats kan behandlingen ändå vara tillåten om det vid en intresseavvägning framkommit att arbetsgivaren haft ett berättigat skäl för övervakningen. Arbetsgivarens säkerhetsintresse ställs alltså mot de övervakades intresse av att skydda den personliga integriteten. Frågan om arbetsgivaren har ett berättigat skäl beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Förutom att syftet med inspelningen värderas så kan utfallet bero på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur länge uppgifterna sparas och vilka som har tillgång till uppgifterna. Om du inte har lämnat ditt samtycke till övervakning och anser att din arbetsgivare inte skulle ha ett sådant starkt säkerhetsintresse att kameraövervakning skulle kunna motiveras kan du kontakta Datainspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över PuL. Mer information finns på deras hemsida som du hittar www.datainspektionen.se.

Avslutningsvis så rekommenderar jag dig och dina kollegor att ta kontakt med Handels så att de försöker få till ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren