Tag Archives: förträdesrätt

Företrädesrätt vid konkurs

Hej!

Frågan gäller företrädesrätt vid konkurs.Var anställd
i bolaget A som gick i konkurs, bolaget A äger dotterbolaget B som inte
drabbas av konkursen utan drivs vidare som vanligt men säljs då B är en tillgång i konkursboet. Köparen till B fortsätter verksamheten som
förut plus nya kontrakt med kunder som funnits i A. B nyanställer ca 10
pers gäller då företrädesrätt för de som varit anställda i A?
Tacksam för svar!

Hej

Företrädesrätten, utgår från att arbetstagare som har sagts upp pga av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet som de tidigare varit sysselsatta i. En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren. Om en arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområde, gäller företrädesrätten inom den enhet och det avtalsområdet där arbetsgivaren varit sysselsatt tidigare när den tidigare anställningen upphörde. Finns det flera driftsenheter på samma ort, skall inom  en företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om de  fackliga arbetstagarorganisationen begär det senast vid förhandlingar enligt medbestämmanderätt genom kollektivavtal.

Driftsenhet och dess innebörd?

Företrädesrätten gäller som ovan inom den driftsenhet och det avtalsområde arbetstagaren är sysselsatt när anställningen upphörde. Driftsenhet är en del av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhängnande område, ex fabrik, en butik, en restaurang. Driftsenheten har alltså en geografisk förankring alltså inte som kan tänkas en organisatorisk förankring. Har arbetsgivaren flera driftsenheter på samma ort kan de fackliga organisationerna begära att det skall upprättas en om gemensam turordningslista (samma som företrädeslista) för samtliga enheter på samma ort. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal utgörs turordningskretsen av respektive berört kollektivavtalsområde.

Eu rätt och företagsöverlåtelse.

Svensk arbetsrätt styrs idag av de direktiv som kommer ifrån EU. I detta fallet bör utgångspunkten vara företagsöverlåteksedirektivet (2001/23/EG). Det finns sju punkter som i en samlad bedömning avgör om företagsöverlåtelse har skett.

1. Arten av verksamhet/företag som bedrivs

2. Har materiella tillgångar överlåtits

3. Värdet av immateriella tillgångar som har överlåtits

4. Majoriteten av de anställda har tagits över

5. Om kunderna från det gamla företaget tagits över i den nya verksamheten

6. Graden av likheten mellan de två verksamheterna (gamla vs nya)

7. Hur lång tid har verksamheten legat nere (mellan gamla vs nya)

Skydd för arbetstagarnas rättigheter

Vid företagsöverlåtelse skall de skyldigheter och rättigheter som finns i anställningsavtalet övergå till förvärvaren.

Sammanfattning

Det finns ett par saker som måste redas ut. Den organisatoriska kopplingen mellan bolag A och B finns definitiv eftersom de ingår i samma koncern. Men för att göra en närmare bedömning av rätten till företräde bör du börja med att undersöka hur de fackliga förhandlingarna gick till vid konkurstillfället för bolaget A. Gjordes en samlad turordningslista enligt samma kollektivavtal, eftersom som jag uppfattar det, de båda driftsenheterna geografisk finns på samma ort (alltså för både A och B)?. Det går tex inte att hävda att driftsenheter som geografiskt ligger långt från varandra skall följa samma turordningslista om inte de kollektiva förhandlingarna kom fram till det (dvs samma återanställningsföreträde). Sedan är frågan hur väl företagsöverlåtelsen är uppfylld? De fakta du ger i din frågeställning verkar tyda på att företagsöverlåtelsen är uppfylld och på så sätt skall samma anställningsförhållande gälla vid övergången, och företrädesrätten skall gälla. Svaret till rätten till återanställning bör alltså ligga hos de kollektivaförhandlingarna som förgicks av konkursen för bolag A. Alltså påverkades bolag B på något sätt? För mig verkar det som att bolag A och bolag B inte tillhörde samma driftsenhet men kanske finns inom samma geografiska område därför borde de fackliga förhandlingarna gjort en gemensam bedömning  vad gäller turordningslistan och i med det gemensamt ge er återanställningsrätt i bolag B.

Hoppas detta ge dig lite kött på benen

Återkom gärna det är en väldigt intressant frågeställning där mer specifik fakta kan behövas för att reda ut förhållandet

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren