Tag Archives: formalia

Formalia vid uppsägning

Hej

Sonen har blivit uppsagd pga arbetsbrist men inga papper skrivna! Inga intyg utfärdade och knappt ett enda lönebesked på ca 6 månader. ( lunchrestaurang)Arbetsgivaren tar in nya/ andra som får jobba efteråt ? Aldrig lönen i tid? Vill ha papprena!vad ska vi göra?

Hej

Enligt lag om anställningsskydd gäller följande:

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde.

Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lag om anställningsskydd skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Dvs ni ska skynda er om ni yrkar på skadestånd, det verkar i detta fallet som att arbetsgivaren har begått flertalet fel enligt lag om anställningsskydd. Ta genast kontakt med din sons fackförbund så att de kan driva frågan vidare, i annat fall får ni själva göra det  eller ta hjälp av en fristående jurist (vilket vi gärna förmedlar).

Återkom därför gärna.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren