Etikettarkiv: företrädesrätt

Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad? Vad gäller?

Hej, 
Vi är en arbetsgrupp på 6 personer, 4 heltid, 1 80% och 1 50%. Vid semestrar går det ut extra pass. Finns det någon regel om att de som arbetar deltid först skall bli erbjudna dessa pass eller skall de fördelas i gruppen? 
Har en 50% tjänst och har aviserat att jag vill arbeta mer.

Hej

En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid har företrädesrätt till sådan anställning.  En förutsättning är att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.  För att komma i fråga för ”högre sysselsättningsgrad”, vilket är lagtextens uttryckssätt, krävs att den deltidsanställde arbetstagaren  anmäler detta till sin arbetsgivare och vidare att arbetsgivaren arbetskraftsbehov kan tillgodoses på detta sättet.

Vad du som arbetsgivare/arbetstagare bör tänka på: Något krav på kvalifikationstid finns inte som tex för 25 § LAS. Dvs arbetstagaren behöver inte ha arbetat viss tid på arbetsplatsen för att kunna göra anspråk på en högre sysselsättningsgrad. Det finns heller inga krav på att anmälan måste ha kommit tillgodo arbetsgivaren viss tid i förväg.  Vilket visar att du relativt enkelt kan anmäla ditt intresse till arbetsgivaren och arbetsgivaren kan inte ställa några direkta motkrav eller få tid att planera för detta.

Sammantaget bör de deltidsanställda som har  anmält att de vill ha en högre sysselsättningsgrad ges förtur till extrapassen, det innebär dock att de inte ska har förtur till en högre sysselsättningsgrad än heltid.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Vem har företräde till extra pass, deltidsanställda eller timanställda?

Hej!

Jag undrar om arbetsgivaren har rätt att ta in timmisar fast det finns personal som har sagt att de vill ta extra pass. Tänker på deltidsanställda som vill arbeta upp till 100%.

Svar:
Hej!

Värt att notera är att timanställning inte en godkänd anställningsform. Godkända anställningsformer är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) tillsvidare anställning och tidsbegränsad anställning (anställning bestämd under en viss tid, vikariat etc.). Att arbeta timmar är en avlöningsform, således att lön utbetalas för de timmar som arbetas och att personen blir nyanställd vid varje arbetspass. Det vill säga att arbetsgivaren kan göra avvikelser från LAS och anställa i timmar. En förutsättning är dock att arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Vad gäller de personer som vill utöka sin sysselsättningsgrad till 100% måste de meddela detta till arbetsgivaren. Enligt 25 a §  i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i. Men för att företrädesrätten ska gälla krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt.

Arbetsgivaren ska alltså först erbjuda de som är deltidsanställda fler timmar innan denne nyanställer. Förutsatt att arbetstagaren/arbetstagarna har lämnat önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Undantag från företrädesrätten kan finnas om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

 

Företrädesrätt vid nyanställning

Hej

Jag har varit tvungen att säga upp en heltidsanställd pga arbetsbrist i februari eftersom det inte fanns tillräckligt med underlag för att avlöna någon på heltid längre. Nu har det sakteligen dykt upp ett behov av att timanställa någon tillfälligt, då jag har lyckats få ihop några uppdrag som innebär att jag behöver någon på plats att hålla ställningarna under tiden, samt ytterligare en timanställning där någon behöver arbeta administrativt med dessa uppdrag. Eftersom min tidigare anställda har rätt till återanställning enligt LAS så går erbjudande ut för den förstnämnda tjänsten (som är liknande den han hade), dock med betydligt lägre lön eftersom företaget ännu inte har råd att anställa med högre löner (har ej kollektivavtal). Den andra tjänsten är han dock inte alls kvalificerad för- varken genom utbildning eller erfarenhet och innebär uppgifter han aldrig haft i sin tjänst här.

Måste jag ens gå ut med denna tjänst till honom eller vad är det som gäller? Om han dessutom tackar nej till den första tjänsten, förlorar han sin rätt till återanställning enligt LAS redan innan de 9 månaderna förflutit? Har jag rätt att anställa vem som helst på dessa tjänster om han inte vill ha dem? Måste det bli facklig förhandling om lön och villkor eller vem jag väljer att anställa istället eller har de något att säga till om?

Svar:
Hej,
Företrädesrätten gäller till ledigt arbete hos arbetsgivaren om denne behöver nyanställa eller återanställa. En förutsättning för återanställningsrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetstagaren under sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren.

Företrädesrätt, dvs. rätt till återanställning innebär inte rätt att återfå en identisk anställning med samma anställningsvillkor utan endast att arbetstagaren har förtur vid en eventuell nyanställning. En återanställning blir alltså i själva verket alltid ett nytt anställningsavtal. Detta hindrar dock inte att villkoren är identiska med den tidigare anställningen.

För att en arbetsgivare ska ha rätt till företräde för en nyanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning företrädesrätten gäller (Se 25 §, Lagen om anställningsskydd (LAS)). Normalt bestämmer du som arbetsgivare vilka kompetenskrav som gäller för den lediga tjänsten. Men det finns skrivningar kring att det är en fråga om prövning om arbetstagaren efter kortare upplärning/utbildning kan klara andra arbetsuppgifter än hen haft i den tidigare anställningen. Men det är du som arbetsgivare som avgör och det är du som har bevisbördan för vad som beslutats och varför.

Om arbetstagaren avböjer ett skäligt erbjudande om återanställning utan godtagbara skäl förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt. Om erbjudandet är oskäligt eller om arbetstagaren har godtagbara skäl att avböja erbjudandet om återanställning, behåller arbetstagaren sin företrädesrätt. Om arbetstagaren har accepterat ett erbjudande om återanställning har han förverkat sin företrädesrätt till senare erbjudanden. Dock kan den nya anställningen i sin tur ge upphov till företrädesrätt.

Om du följer reglerna enligt ovan ser jag inte att du behöver ha förhandlingar med ev. fackförbund.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Företrädesrätten, vad gäller?

Har blivit uppsagd pga arbetsbrist pga omorganisation och centralisering. Blev uppsagd och arbetsbefriad ( enligt avtal ) från 1/1-13till och med 31/12-13.

Jag anmälde då mitt intresse företrädesrätt till återanställning till företaget. I somras annonserades en tjänst ut på intra-nätet och eftersom jag var arbetsbefriad har jag inte tillträde till detta och fick inte information om detta förrän i september när en f.d. kollega fick tjänsten ( ej omplacering utan sedvanlig tillsättning ). Arbetsrättsjuristen på företaget hävdar att företrädesrätten endast gäller för externa tjänster och att jag skulle sökt tjänsten själv. Hon anser att jag ska gå in på företaget jag är arbetsbefriad ifrån och kolla intra-nätet efter lediga tjänster regelbundet ELLER be mina f.d. kollegor hålla koll åt mig.

Nu är ytterligare en tjänst ledig men endast internt annonserad och därför gäller inte företrädesrätten enligt HR-juristen. Med andra ord gäller företrädesrätten endast för externt annonserade tjänster men INTE för internt annonserade enligt henne. Stämmer det hon säger?? Jag har letat i lagtexten och hittar inte att man gör skillnad på intern och extern tjänst. Tacksam för guidning

Hej

Först och främst bör du undersöka vad som står i det gällande kollektivavtalet angående företrädesrätten. Genom kollektivavtal finns det nämligen möjlighet att frångå lagstifningen i anställningsskyddslagen (LAS). Om det inte finns gällande kollektivavtal som inskränker möjligheterna till företrädesrätten gäller följande; 25 § LAS,

arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit anställda. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde (dvs dagen efter anställningen upphör) och nio månader framåt. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det finns flera olika kollektivavtalsområde, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt. Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen dem emellan av arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Längre anställningstid har företräde.

Vad gäller då i din situation?

En förutsättning för att företrädesrätt ska kunna göras gällande är att det verkligen sker en nyanställning. Det begreppet innefattar två saker, ny innebär inte det samma som en omplacering. Dvs en omplacering inom företaget är inte en nyanställning. Det kan vara så att arbetsgivare har rätt då en intern annonsering kan vara en omplacering av annan redan anställd arbetstagare och då kan du inte ingripa mot detta då omplacering går före företrädesrätten.

För det andra kan du inte heller angripa inhyrd arbetskraft från tex bemanningsföretag genom att arbetsgivaren kan kringgå arbetskraftsbehov genom andra avtalsformer.

Angående den tjänsten som blev tillsatt under sommaren blir jag lite konfunderad över din fråga? Jag skulle tagit reda på om kollegan i fråga haft företräde genom längre anställningstid eller andra kvalifikationer. Men även se över vad kollektivavtalet säger om turodningsreglerna.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal och företrädesrätt

Hej

Har lite frågor och funderingar kring en vikariat/tim/behovs anställning.
Min sambo har ett vikariat och har nu fått besked från sin chef att tyvärr så
blir det inget mera jobb för henne efter 3 veckor.
Hon har jobbat där 9 månader aldrig tackat nej till att hoppa in. Varit sjuk en endaste gång
en riktigt bra och pålitlig anställd. Nu läste jag även också att denna chef har lagt ut annons om att han söker 5st nya vikarier för samma tjänster som hon jobbar med.
Gäller denna paragraf nedanför min sambo eller är det som sagt att man har inget att säga till om när man inte är fastanställd.

25 a §

En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin
arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre
sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 §
företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för
företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft
tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre
sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga
kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller
företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är
sysselsatt på deltid.

Skulle bli jätte glad om jag fick ett svar/tips på vad man kan göra då vi är väldigt beroende av hennes timmar hon jobbar.

Med vänliga hälsningar

Hej

Först och främst ska din sambo be att hennes arbetsgivare specificerar vilken typ av anställning hon har. Det du angiver här verkar inte vara en korrekt anställningsform.

Antingen är hon tillsvidareanställd, har ett vikariat eller en allmän visstidsanställning. Både de tillfälliga anställningsformerna ska definieras i hennes anställlningsvillkor enligt LAS och dessutom ska hon ha en slutdag i sitt anställningsavtal. Timanställning finns överhuvudtaget som anställningsform i svensk arbetsrätt, trots att många arbetsgivare verkar tro så.  Börja där och kräv ett ordenligt underlag om ni inte har fått det.

Vad gäller förträdesrätten gäller den när bara när en anställd varit anställd i minst 12 månader under de tre senaste åren. Dvs din sambo verkar tyvärr inte nå upp till den anställningstiden och kan därför inte hävda företrädesrätten.

Men min för er del bör ni ifrågasätta anställningsformen först och främst. Har din sambo överhuvudtaget fått ett anställningsavtal som benämner hennes anställningsform? I annat fall skulle ni kunna hävda att hon är tillsvidareanställd och vill hennes arbetsgivaren då säga upp henne föregås detta av omplaceringsskyldighet och eftersom det uppenbart finns öppna platser i verksamheten bör hon kunna hävda sin rätt till dessa positioner.

Stort Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Beräkning av anställningstid

Hej! Jag har varit allmänt visstidsanställd nu sedan maj 2012 och jobbat allt mellan 40% till 90% alla dessa månaderna. Under sommaren har jag fått semestervikariat. Nu undrar jag om när eller om jag kan kräva en fast anställning, man lever i en
ovisshet varje månad och har även inte kunnat vara ledig någonting eftersom man inte vill tacka nej till något arbete. Hela mitt liv går ut på att få ihop timmar varje månad och kan inte planera någonting i förväg. Nu i dagarna togs en person till in på arbetet för det behövdes extra hjälp och jag blev sittande hemma i två dagar hemma för min chef tydligen missat att jag inte hade något arbete alls dessa dagarna och jag blev väldigt besviken eftersom jag alltid ställer upp oavsett och han hade inte tänkt på att fråga om jag kunde, är det okej?

Svar:
Hej,
I Lagen om anställningsskydd (LAS) får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Det är det som brukar kallas för att bli ”inlasad”. Anställningstiden beräknas utifrån kalenderdagar då det funnits ett anställningsförhållande. Det har ingen betydelse hur många dagar eller timmar du utfört arbete under anställningsförhållandet.

Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad. Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Rätten till företräde efter uppsägning

Hej!

Jag har varit anställd kommunalt och har jobbat som elevassistent inom  skolan i tre år. Innan dess var jag vikarie i två år.
I våras vart jag och tre till uppsagda pga arbetsbrist i kommunen. Vi hade 6 månaders uppsägningstid och de två första i turordningslistan har fått ett längre vik medans vi två som är kvar slutar nu fram till jul. Vi vart även informerade om att vi har förtur inom återanställning i nio månader efter uppsägning. Nu har jag fått reda på omvägar att det ska börja en annan assistent på ett långtidsvik fram till sommaren, minst. Denna elevassistent har mindre utbildning och erfarenhet än vad vi som blivit uppsagda har, personen har aldrig varit anställd inom området eller i kommunen den har enbart jobbat extra som vikarie då och då. Min fråga är , får kommunen göra så här? gå förbi oss som har förtur?  Ingen har pratat med oss gällande andra arbetsuppgifter eller meddelat att personen ska komma in och jobba. Det känns som om det är lätt att gå förbi denna återanställningsrätt regel. Hur fungerar det? På vilka grunder kan man köra över oss som har förtur till tjänster?

Svar:
Hej,

Företrädesrätten gäller om du har rätt kompetens så att du kan påbörja arbetet direkt eller efter viss inskolning. Om du haft en liknande tjänst innan bör det gälla som vägledning för att du även ska vara kvalificerad för den nya tjänsten. Men normalt sätt avgör arbetsgivaren vilka kompetenskrav som gäller. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där du arbetade tidigare. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört.

Du måste själv anmäla ditt intresse för återanställning till arbetsgivaren, vilket är viktigt att komma ihåg. Har man anmält sitt intresse, så finns det sedan turordningsprinciper som arbetsgivare ska följa. Personer med längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga tjänsten, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Om du har företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt.

Det kan finnas undantag vid företrädesrätt i aktuella kollektivavtal.

Om du/ni har anmält ert intresse för återanställning låter det utifrån ditt mail som att arbetsgivaren kringgår er förtursrätt. Prata inledningsvis med er arbetsgivare om detta för att få en förklaring. Är ni inte fackligt anslutna är ni välkomna tillbaka till oss med kontaktuppgifter där vi kan nå er. Vi tittar då djupare på ert ärende och möjligheterna att driva det vidare.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt för deltidsanställda

Hej,
Jag är statligt anställd lärare. Min arbetsgivare har ett antal lärare på deltider för att slippa ev. övertalighet vid minskat uppdrag. Varje termin får vi nya tilläggsförordnanden på våra tjänster eftersom omfattningen alltid blir större än den anställningsomfattning vi har. Tex 25 % tillsvidare + 50 % tillfälligt utökad tjänst. Bara detta är syniskt men förmodligen inom lagen.

Det jag reagerar mot nu är att arbetsgivaren anställer timvikarie och/eller visstidsanställda (även dessa terminsvis) utöver detta. Det gör att det blir färre timmar för oss som har deltider men som vill ha större omfattning av
tjänst. Just nu planerar cheferna att ge en vikarie (för onämnd person dessutom), med liknande kompetens, men mindre utbildning och erfarenhet än jag, större omfattning på sin visstid än jag har som deltid+tillägg. Så min fråga gäller
deltidsföreträdet som finns i LAS. Gäller det även när chefen ”delar ut” timmar terminsvis eller gäller det bara vid utlysningar och tills vidareanställningar?

Svar:
Hej,
Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad.

Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer. Om ni har lämnat in önskemål om detta. Det motsatta är om det råder arbetsbrist då kan arbetsgivaren säga upp dig på en del av dina timmar. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas regler som avviker från LAS.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt och kompetenskrav

Har arbetat 75% på XXX sedan år 2000. Har under hela tiden varit
intresserad av heltid. Under min föräldraledighet blev en kollega som är
anställd 2 år efter mig upphöjd till heltid under 8 månader pga en
”specialkompetens”. Jag har ej denna kompetens men har hört att man ej har rätt
att frångå LAS och turordning pga specialkompetenser om de ej tar mindre än 6
månader att lära vilket denna specialkompetens ej gör. Stämmer detta? Var
hittar jag denna lag? Letat i LAS utan framgång, kan det vara Kollektivavtalet? I
sådana fall skulle jag blivit kontaktad och tillfrågad under föräldraledigheten?
Sedan blev det så att denna kollega och jag råkade tacka ja till en kurs som
pågår i två och en halv månad, nu går vi denna kurs tillsammans, jag anställd
på 75% och hon på 100%. Så den situation som rådde då hon blev erbjuden heltid
pga sin special kompetens är ej aktuell längre då hon istället går utbildning.

Rörigt men jag förklarar gärna mer

Hej

Enligt LAS ska du som deltidsarbetande arbetstagare anmäla ditt intresse för högre sysselsättning hos din arbetsgivare för att du ska kunna hävda din företrädesrätt. Tänk på att din företrädesrätt bara gäller den driftsenhet där du är du idag jobbar som deltidsanställd och att du som du nämner har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Det är rätt att den arbetstagare som har längre anställningstid hos din arbetsgivare har förtur, precis vad som gäller för turordningsreglerna. Precis som du också nämner kan kollektivavtalet frångå LAS reglerna och turordningslistan det är däför viktigt att du känner till vad som står i kollektivavtalet gällande turordning och företrädesrätt.

 

Skulle det vara så att du fortfarande känner dig tveksam till din arbetsgivares agerande måste rättspraixis ligga till grund för din eventuella bedömning. Dvs hur har Arbetsdomstolen dömt i liknande fall. Vill du att vi skall utreda detta måste jag be dig betala oss per arbetstimme då det kan ta en stund.

Återkom gärna

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt; Vad gäller?

Behöver en arbetsgivare aktivt själv erbjuda anställningar till personer som har företrädesrätt till återanställning eller kan en arbetsgivare välja att enbart erbjuda anställningar till de företrädesberättigade personerna som aktivt söker de lediga tjänsterna?

Hej!
En förutsättning för företräde till återanställning är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt 12 månader de senaste 3 åren. Arbetstagaren måste ha rätt kompetens så att denne kan påbörja arbetet direkt eller efter viss inskolning. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren arbetade tidigare. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört.

Arbetstagaren måste själv anmäla sitt intresse för återanställning till arbetsgivaren, vilket är viktigt att komma ihåg. Har man anmält sitt intresse, så finns det sedan turordningsprinciper som arbetsgivare ska följa. Personen med längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga tjänsten, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Om du har företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt.

Det kan finnas undantag vid företrädesrätt i aktuella kollektivavtal, så om sådant finns vid din arbetsplats så är det en god idé att kontakta facket för mer specifik hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren