Tag Archives: bisyssla

Bisyssla, vad gäller?

Hej
Gick för cirka 1,5 år sedan ner från 100% till 80% på egen begäran hos min arbetsgivare sedan 8 år tillbaka. Från 1:a Maj i år var tanken att hjälpa min far på hans företag de övriga 20% då de har en tillfällig arbetstopp. Informerade min huvudarbetsgivare skriftligen om den så kallade bisysslan vilket inte föll i god jord. Jag fick beskedet att om jag inte upphör med bisysslan kommer jag bli uppsagd med hänvisning att en arbetsgivare har rätten att neka bisysslor. Har även bett att få detta styrkt i form av någon lag eller paragraf i kollektivavtalet men inte lyckats. Kan även tilläggas att min fars företag ej bedriver konkurrerande verksamhet. Vad gäller ?

Hej

Din arbetsgivare kan inte neka dig bisysslor om du inte är anställd inom offentlig verksamhet (du omfattas då av LOA, lagen om offentlig anställning).  I så fall gäller reglerna nedan:

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.

Om du arbetar privat handlar det istället om att din arbetsgivare anser att ditt arbete hos din pappa kan vara illojalt gentemot din nuvarande arbetsgivare. Lojalitetsbegreppet är en sk dold anställningsklausul och innebär att du ska ” sätta din arbetsgivares intressen främst”.

Rent praktiskt innebär det att du kan ha flera olika arbeten som pågår samtidigt, men om arbetena påverkar varandra i den grad att din arbetsgivare upplever att du inte prioriterar eller konkurrerar med arbetsgivarens intressen då kan du sägas upp på saklig grund pga illojalitet.  Dvs det är en tolkningsfråga som inte bara kan avgöras utifrån rent konkurrensmässig  fakta. För även om ditt arbete hos din pappa inte på något sätt konkurrerar med ditt nuvarande arbete, upplever fortfarande din arbetsgivare att du inte prioriterar arbetsgivarens intressen, utan att du istället prioriterar din pappas arbetsuppgifter då kan det vara saklig grund för uppsägning pga illojalitet.

Det du ska försöka göra är att övertyga din arbetsgivare om att du inte är illojal och att du visar att du verkligen prioriterar dennes arbetet. I så fall har din arbetsgivare svårare att ställa sådana motkrav.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej!
Jag har varit anställd i ett företag, som är verksamt i branschen hushållsnära tjänster, i över sex års tid. Företaget har inget kollektivavtal. I mitt anställningsavtal finns en paragraf om att anställningen är en behovsanställning/timanställning. Jag har dock alltid arbetat efter ett schema med regelbundet återkommande kunder, varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, under hela min anställningstid. Jag har arbetat heltid den största delen av min anställningstid.

Nu försöker arbetsgivaren bli av med mig genom att inte ge mig några nya kunder när mina gamla kunder slutar. Detta efter att jag har krävt att arbetsgivaren ska betala sjuklön bl.a., något som arbetsgivaren inte gjort tidigare. Företaget har samtidigt behov av att nyanställa arbetskraft då fler och fler nya kunder tillkommer hela tiden. De annonserar bl.a. på arbetsförmedlingen efter ny arbetskraft varannan månad. I annonserna står det att de anställda får välja mellan att arbeta heltid eller deltid. Samma sak står även på företagets hemsida. Jag har flera gånger bett om att få nya kunder när mina gamla slutar, dock utan resultat.

Jag undrar över följande:

1: Är min arbetsgivare inte skyldig att ge mig nya kunder när mina gamla kunder slutar om det finns ett behov av att nyanställa arbetskraft, även om det står i mitt anställningsavtal att anställningen är en behovsanställning/timanställning?

2. Får jag, p.g.a. omständigheterna jag beskrivit, bedriva konkurrerande verksamhet för att kunna försörja mig om min arbetsgivare vägrar att ge mig nya kunder,
samtidigt som jag arbetar kvar hos arbetsgivaren så länge jag har gamla kunder kvar, utan att detta då kan betraktas som grund för avsked?

Hej,

Inom alla arbeten innehar arbetsgivaren rätten att leda och fördela arbetet, denna rätt är långt gående och som jag ser det så har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge alla timanställda lika många kunder, även om detta kan ses som orättvist.

Som anställd får du inte bedriva konkurrerande verksamhet med din arbetsgivare och gör du så kan detta mycket väl vara grund för att avsluta anställningen. Det du som anställd kan göra är att tala med din arbetsgivare och se om ni kan komma till en överenskommelse angående en bisyssla och vad för bisyssla som isf skulle kunna vara lämplig. Om ett sådant godkännande skulle ske från arbetsgivarens sida skulle jag rekommendera att du begär detta skriftligen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren