Tag Archives: bekräftelse av uppsägning

Uppsägning av sjukskriven

Hej,
Jag har en arbetstagare som varit sjukskriven sedan 2011. Har denne samlat på sig semesterrätt under denna tiden eller är det max 180 dgr som är semestergrundande? Totalt eller per år?

Om han skulle bli uppsagd pga arbetsbrist under tiden han är sjukskriven. Skall lön betalas ut under uppsägningstiden? (Bolaget har sålts och ändrat verksamhetsinriktning under den tiden han varit sjukskriven, går dessutom med förlust, så kostnaderna ses över ordentligt).

Svar:
Hej,
Sjukdom är semesterlönegrundande upp till 180 kalenderdagar per år under ett helt intjänandeår. Från och med 1/1 2011 trädde nya semesterregler i Semesterlagen i kraft när det gäller långtidssjukskrivning.

Semesterlagen 17 § säger följande:

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.

Det innebär att återgång i arbetet som överstiger fjorton kalenderdagar i följd ger rätt till ny semesterlönegrundande period. Så har er anställde inte varit inne och arbetat fjorton dagar i följd har hen inte rätt till en ny semesterlönegrundade period.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Uppsägningen kan vara sakligt grundad om en arbetstagare exempelvis lider av en sjukdom som förhindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren inte har möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna eller erbjuda alternativa uppgifter.

När en anställd är sjukskriven har ni som arbetsgivare ett omfattande rehabiliteringsansvar. Ni är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att personen ska kunna återgå till sin anställning. Det står inte i ditt mail om vad som är gjort för den anställde men personen har varit sjukskriven under ett flertal år. Det står inte heller om personen fått sjukersättning vilket innebär att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att ni som arbetsgivare har ett säkert underlag, t.ex. ett läkarutlåtande, för att på saklig grund säga upp personen om det tidigare vidtagits rehabiliterande åtgärder.

Om personen inte kan gå in och arbeta under uppsägningstiden löper uppsägningstiden under sjukskrivningen. Personen har då inte rätt till lön utan får fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Du är annars välkommen att återkomma igen. Vi på Arbetsrättsjouren vill gärna ha feedback från er arbetsivare om hur ni upplever vår blogg och våra tjänser. Vänligen återkom med dina synpunkter om du har möjlighet.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsättsjouren