Etikettarkiv: avtal

Övertid lika med nytt anställningsavtal?

Hej!

Jag har en liten fråga angående att jobba övertid, om man har ett viss kontrakt på t.ex 3-4 timmar, men ändå jobbar varje dag mer än de timmarna? Och har massor med övertid på en månad, borde man inte på något sätt då kunna kräva längre kontrakt från arbetsplatsen?

Hej,

Om du kontinuerligt arbetar mer än de timmar du har skrivit avtal om borde du kunna förhandla med din arbetsgivare angående ett avtal som är mer representativt för din arbetsomfattning. Arbetsgivaren tjänar dessutom på att inte behöva betala ut övertidsersättning för de timmar du arbetar utöver din ordinarie arbetstid. För att du ska ha rätt till övertidsersättning ska övertiden vara beordrad av din arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hejsan!

Jag har några frågor angående konkurrensklausuler.

Bakgrund:
Jag har jobbat på företaget i ca 5 år, de senaste 3 som ledare (teamleader). Vid tillträdandet av ledarposition så undertecknades en konkurrensklausul. (inget nytt anställningsavtal skrevs, är anställd som säljare)

Jag har för avsikt att avsluta min anställning med anledning av;

*Verksamheten har förändrats på så sätt att jag inte längre får jobba med det team som jag har haft ansvar över senaste åren. Med motivationen att jag inte utvecklat gruppen tillräckligt och då med utökat antal säljare och bättre resultat i åtanke.

*Jag har inte fått ut min provision för in arbetat resultat bakåt i tiden (vi har ett lönesystem som gör att provisionen är innestående 2 månader, dvs. försäljning registrerad i september betalas ut i slutet av november) Med motiveringen att alla kostnader inte är avdragna, trots att samma utbetalningsmodell använts minst hela det senaste året och att företaget räknat fel.

Detta ser jag som avtalsbrott som rimligtvis borde göra att man kan bortse från klausulen?

Om Klausulen fortfarande skall anses vara giltig så undrar jag vad som menas med konkurrerande verksamhet i detta fallet.

Vi jobbar med försäljning över telefon, företaget jag jobbar för säljer telecomtjänster till företag och har egentligen endast Telias produktportfölj att jobba med förutom ett finansbolag som vi använder vid viss hårdvaruförsäljning.

*Är det konkurrerande verksamhet om jag öppnar ett eget kontor/arbetar för annan arbetsgivare som exempelvis endast säljer Telenor/Tele-2/Tre till företagskunder?
*Måste det stå förtydligat i klausulen exakt VAD det är företaget vill skydda?
*Kan jag öht jobba i branschen? (sälja telecomtjänster till företagskunder)

Tilläggas bör även att vid diskussion med VD´n så har han medgivit att jag evt skulle kunna jobba hos vår största konkurrent, om de kommer överens om en eventuell övergång. (Konkurrenten jobbar med Telias produktsortiment på ett liknande sätt som vi gör)

Hej,

Grundläggande gäller i avseende om konkurrens att du är skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare, denna skyldighet innebär att di inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Det kan vara så att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Vilket kan ha till följd att du inte har möjlighet att försörja din inom din bransch efter avslutad anställning. Ett brott mot en konkurrensklausul kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen. Jag skulle vilja råda dig att kontakta ditt fackförbund i frågan och även kontrollera i ert kollektivavtal då dessa kan innehålla regler om konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Projektanställning

Hej! Hoppas på svar fr er:
I nov bad min arbetsgivare mig fundera på om jag vill ta mig an ett projekt som kommer ta 25% av min arbetstid under 1 år( jobbar kommunalt, fast, 100%). Detta projekt är mer avancerat än mina ord uppgifter. Jag meddelade i dec att jag var intresserad under förutsättning att vi var överens om ny lön o villkor för det nya. Chefen sade då att vi skulle skriva om anställningsavtalet samt plocka bort en del av det jag gör idag för att ge utrymme för det nya. NU i veckan när vi pratade då så chefen att hon inte vill skriva om anställningsavtalet, hon vill att jag börjar med det nya den 1 febr. Jag har inte helt blivit helt avlastad gamla uppgifter som vi bestämt. Lönesamtal ska vi ha en vecka e jag förmodas börja m det nya. Hon har dessutom spridit ut info om mitt nya utan att vi är överens. Kan hon tvinga mig om vi inte kommer överens el kan jag tacka nej? HJÄLP!

Hej,

Jag skulle vilja rekommendera dig att skriva avtal med din arbetsgivare om tjänstledighet för arbete med projektet om 25 % och även då ett anställningsavtal gällande projektet om motsvarande 25 %. Utan ett tjänstledighetsavtal riskerar du att skriva ned din arbetsomfattning. Som jag tolkar det har du de facto inte tackat ja till projektet utan endast till att förhandla om villkoren för en projektanställning. Utan ett skrivet avtal om projektet kan din arbetsgivare inte påtvinga dig detta såvida arbetsuppgifterna för projektet inte ryms inom ditt ordinarie anställningsavtal.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetshjälpmedel

Hej!

Jag arbetar i ett privat företag som utför hemtjänstinsatser. Stockholm stad har infört ett nytt ersättningssystem och det är obligatoriskt för företagen att rapportera utförd tid genom ”smartphones”. Vi som arbetar på fältet har fått kvittera ut telefoner. Varje telefon är knuten till ett schema och följaktligen delar flera personer på varje telefon. Vi har alltså inte fullständig kontroll över telefonen hela tiden.

När vi kvitterade ut telefonen skrevs ett avtal gällande arbetsmobil. I avtalet står det att den som tappar bort mobilen eller vållar skada är skyldig att ersätta med en ny mobil som dras på lönen om man är fast anställd eller så kan en faktura skickas hem om man är vikarie. Här friskriver sig alltså arbetsgivaren från sitt s k principalansvar. Tilläggas bör att de som använder mobilerna många gånger använder dem under stress och tar fram mobilen kanske 20-30 gånger per arbetspass. Jag har läst att det krävs synnerliga skäl för att arbetstagaren skall bli ersättningsskyldig även om denne varit vållande. Dessutom så är förutsättningarna vid avtalets upprättande inte jämställda. Arbetstagaren är ju i underläge mot sin arbetsgivare. Jag tycker att avtalet om arbetsmobilen är vilseledande och pressar arbetstagarna att ta ett ansvar som inte är rimligt.

– Kan vi arbetstagare kräva att avtalet ogiltigförklaras och/ eller skrivs om?

– Vid en eventuell tvist i skadeståndsfrågan talar ju ovanstående för att arbetstagaren skulle vinna.

– Kan arbetsgivaren skriva bort sitt principalansvar på det här sättet?

– De flesta som skrivit på är inte medvetna om ovanstående och vågar förmodligen inte annat än att skriva under.

Hej,

Jag kan inte finna någon lagtext som stödjer eller motsäger det du ovan nämnt. Skadeståndslagen är inte strikt i sin ordning vilket försvårar ett kvalitativt svar. Jag råder dig kontakta ditt fackombud för vidare information om eventuella upphandlingar eller frågetecken gällande bärandet i utkvitteringsavtalet ni undertecknat.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar

- Hur många semesterdagar har man rätt att spara totalt?
Jag har 30 semesterdagar per år och vill spara 5 semesterdagar varje år i 5år framåt så att jag kan ta lång semester. Min chef säger att jag maximalt får ha 10 sparade semester dagar och det står också i mitt anställningsavtal som jag skrivit under. Kollektivavtal saknas.

Hej,

Enligt semesterlagen kan du som arbetstagare spara de semesterdagar som överstiger tjugo semesterdagar, i ditt fall då 10 semesterdagar per semesterår i fem år då du har rätt till totalt 30 semesterdagar per år. Om ni har träffat ett avtal som inskränker mot semesterlagens lägsta nivå är detta avtal förkastligt.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Entreprenörer, full bemanning?

Hej
Vi är entreprenörer åt ett annat företag som säger att vi måste vara
full bemanning v29,
får man göra så? Är de enligt lag?

Hej

Jag antar att er arbetsgivare hyr ut tjänster till ett annat bolag, som ni nu arbetar för. Avtalet som är skrivet mellan ert bolag (som ni arbetar i) och det bolag ni jobbar för har svaret på din fråga. Vad som gäller har alltså lite med arbetsrätt att göra utan mer vad din arbetsgivare har kommit överens om med bolaget i fråga. Står det uttryckligen att din arbetsgivare skall se till att bemanning ska vara på plats vid denna tidpunkt, blir det upp till din arbetsgivare att lösa detta för att inte bryta avtalet. Om det i sin tur innebär att er arbetsgivare bryter sitt avtal med er som arbetstagare, genom att han/hon inte följer sitt anställningsavtal/kollektivavtal mot er som arbetstagare är en annan fråga. Du skall alltså ifrågasätta din arbetsgivares agerande om han/hon har skrivit ett avtal med ett annat bolag som han vidare inte diskuterat mer er som arbetstagare och som ni tycker bryter mot era anställningsavtal/kollektivavtal.

Ta alltså diskussionen med din arbetsgivare, inte med företaget som hyr in er, den betalar antagligen bara för tjänsten.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid uppsägningstid; Lag eller anställningsavtal?

Hej!

Jag har tidigare i år fått ett anställningsavtal där min uppsägningstid utifall jag säger upp mig själv är 6 månader. Uppsägningstiden har jag då jag fick en mindre övergångssumma för att åta mig anställningen. Nu har ett riktigt drömjobb dykt upp och frågan är om jag på något sätt kan krypa ur min långa uppsägningstid eller om det är sex månader som gäller.

Den långa uppsägningstiden, på min nuvarande anställning, gäller i två år för att därefter förkortas till mer normala tre månader. Men det handlar ju i grund o botten om att företaget vill binda upp mig så länge som möjligt. Gäller ett sådant avtal framför lagen och innebär det att jag har 6 månaders uppsägningstid?

Jag kan tänka mig att återbetala övergångssumman för att komma loss tidigare än efter 6 månader för om jag inte kommer loss tidigare är jag rädd att detta nya jobb går mig förbi. Företaget jag är anställd hos har kollektivavtal.

Hej!

Vid en tillsvidareanställning gäller, enligt lag om anställningsskydd (LAS), en månads uppsägningstid om inte något annat avtalats. Huvudprincipen är att en arbetsgivare inte får komma överens om något i ett avtal som är sämre än vad lagen säger, med förbehåll för sådant arbetstagaren har fördel av. I ditt fall så har du fått en mer fördelaktig uppsägningstid än vad lagen säger, vilket kan bli svårt att komma ifrån.

I ett anställningsavtal är uppsägningstid exempel på sådant som arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om, men avtalet är inte giltigt om uppsägningstiden är sämre än vad lagen säger. I de fallen gäller lagen.

Det är viktigt att du undersöker det kollektivavtal ditt företag lyder under när det gäller dessa frågor. Kollektivavtal har många gånger regler som får frångå lagen. Risken med att bryta uppsägningstider kan vara skadestånd, varför det är viktigt att ha koll på vad som gäller för ditt avtal. Det är en god idé att kontakta facket då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Inlasad av misstag; Vad gäller?

Hej!
Jobbar som sjuksköterska inom landstinget. Har sedan examen haft tidsbegränsade vikariat på en klinik där jag trivs bra. Innan sommaren blev jag informerad av min chef att jag skulle bli ”inlasad” och tillsvidare-anställd. Det skrevs ett tillsvidare-kontrakt som jag och arbetsgivaren undertecknade, och min anställning blev en t.v.-anställning.

I efterhand har jag förstått att jag måste ha blivit inlasad av misstag -innan sommaren hade jag nämligen bara jobbat i totalt 16 månader – och vad jag har förstått så är det 2 år som gäller? Vet ej hur detta har gått till – antingen har man sett fel på tiderna för min anställning eller så har jag förväxlats med någon.

Lite ovanlig situation kanske. Det jag undrar nu är iaf om arbetsgivaren om denna skulle upptäcka sitt ”misstag” har rätt att dra tillbaka min tillsvidare-anställning, trots att jag har ett undertecknat kontrakt?

Tack på förhand!

Hej!

För att bli ”inlasad”, så ska du antingen ha haft allmän visstidsanställning (ALVA) eller vikariat i två år under en femårsperiod hos en arbetsgivare. När det gäller slutande av avtal, så finns avtalslag som reglerar en hel del. Utgångspunkten är att respektive part är ansvarig för sina egna misstag, och skulle därmed inte komma ifrån avtalsbundenhet. Dock finns det undantag, och det som kan avgöra är om motparten (du i detta fall) förstod/borde ha förstått att ett misstag har begåtts. Om så inte är fallet, så kan avtalet ses som bindande.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

 

 

 

Bemanningsföretag avbokar arbetspass; vad gäller?

Hej
Arbetar för ett bemanningsföretag och brukar vanligtvis inte vara schemalagd med särskilt lång framförhållning, blev däremot det nu och visste mitt schema en månad framåt. Från ingenstans visar det sig att de inte behövde så mycket personal som de trodde och därmed blev även jag utan mina tider.

Vad har jag för rättigheter gentemot mitt bemanningsföretag? Har tackat nej till andra arbetspass då jag vart uppbokad. Är tillsvidareanställd och har vart i drygt 1,5 år.

Tack på förhand.
Vänliga hälsningar

Hej!
Ett schema kan ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Du har åtagit dig att arbeta de arbetstider som schemat innehåller, och din arbetsgivare har åtagit sig att erbjuda dig arbete under motsvarande arbetstid. Du har rätt att få arbeta utifrån det schema du har fått, och om din arbetsgivare inte kan ge dig arbete så har du ändå rätt att få lön. Är du medlem i facket, så kontakta gärna dem då de kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Hälsningar,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Arbetsgivare avbokar arbetspass; Vad gäller?

Hej!
Jag jobbar som visstidsanställd med timlön, hade schema/var uppbokad fram till sista oktober, med 3 dagars varsel fick en lapp från chefen om avbokade tider.Omöjligt att hitta ett nytt jobb inom ramen av tre dagar,har jag rätt till ersättning för bortfall av inkomst etc,vilka rättigheter har man som visstidsanställd med timlön. Mitt avtal gäller tom 140301.

Hej!

När du och din arbetsgivare har avtalat att du ska arbeta ett visst antal timmar, så har du rätt att arbeta dessa. Arbetsgivaren kan inte efter att avtal har slutits förkorta arbetspass eller avboka dem utan ditt godkännande. Du har rätt till schema 14 dagar i förväg och skall detta schema förändras ska du få information om detta direkt. Eftersom du har godkänt och åtagit dig dina arbetspass i och med ditt avtal med din arbetsgivare, så har du rätt att arbeta dem. En arbetsgivare kan inte avboka pass hur som helst.

En god idé är att kontakta facket om din arbetsplats samarbetar med dem då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren