Etikettarkiv: arbetstid

Rätt att gå på anställningsintervju på arbetstid

Hej, har jobbat på ett företag i 2 år och nu sagt upp mig, har jag rätt att åka på jobbintervju och få fortfarande pengar som vanligt eller är det typ som att jag tar tjänstledig och få inga pengar? :)

SVAR

När man har blivit uppsagd så har man stöd i lagen att gå på anställningsintervju under arbetstid.

Dessvärre gäller inte detta när man har sagt upp sig själv utan då får du ta tjänstledigt, om din arbetsgivare beviljar det.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan man få ersättning för det man förlorat p.g.a att man jobbat över?

Hej,
Om man beordras och stanna kvar och jobba ett kvällspass, har man då rätt till ersättning för kostnader som t.ex. köpta teaterbiljetter?

Svar:
Hej,

Om din anställning inte är tillfällig så har du som huvudregel alltid rätt att få reda på ditt schema minst två veckor innan arbetspassets början. Detta besked får dock lämnas senare om arbetets art eller andra händelser utgör en godtagbar anledning till att besked inte kunnat ges tidigare. Detta får självklart inte ske inom vilka yrken som helst utan endast där det beror på arbetes särskilda typ.
Om din arbetsgivare beordrar dig att jobba över någon enstaka gång är detta OK, men om detta sker alltför ofta grundar det sig eventuellt i felaktig bemanning vilket inte är acceptabelt.

Att få ersättning för det man går miste om genom att ställa upp och arbeta utöver sitt ordinarie schema är inte en rätt man har enligt lag, detta är därmed en diskussion mellan dig och din arbetsgivare. Är du medlem i något fackförbund så kan du vända dig till dem för hjälp i förhandlingarna.

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren skicka hem mig utan lön vid schemalagd arbetstid?

Hej.
Hade ett pass idag 16-22, och när jag kommer dit är den en till tjej som även fått detta pass. Vi båda har det på papper samt skrivet på mailen, och på anslagstavlan står det även att det var jag som skulle jobba. Vid 16 när passet börjar säger arbetsgivaren att en av oss måste gå hem obetalt, jag undrar om detta är ok?

Svar:
Hej,

Om din anställningsform inte är tillfällig har du rätt att få besked om schemaändringar gällande den schemalagda arbetstiden minst två veckor i förväg. Din arbetsgivare borde alltså meddelat dig eller din kollega om detta två veckor innan arbetspassets början.

Det kan i en del fall vara acceptabelt att lämna besked senare, men endast om det beror på oförutsedda händelser eller verksamhetens art, t.ex. i en bransch där schemaändringar är en nödvändighet för att verksamheten ska kunna bedrivas.
Det är även möjligt att ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen och i detta kan man ha avtalat om att annat ska gälla angående tidsramen för informationsskyldighet vid schemaändringar.

Dock tolkar jag det som att din chef av misstag har råkat schemalägga er båda på samma pass och i såfall har ni båda rätt att få jobba och därmed få lön (under förbehåll att ett eventuellt kollektivavtal inte säger annat).

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Kan jag kräva att få ett schema över min arbetstid?

hej!

Jag har precis fått ett nytt arbete och tanken är att jag ska jobba 75 procent (har inte skrivit avtal än) men det är dock en fråga som jag undrar över. Jag ska vara på jobbet varje dag kl. 08 men har aldrig någon sluttid. Får veta när jag börjar på morgonen. Detta är väldigt påfrestande då jag inte kan planera. Min fråga är kan jag kräva att få ett schema?

Hej!

Huvudregeln är att du ska ha rätt till ett schema två veckor i förväg men i vissa branscher ändras behovet så snabbt att detta inte är möjligt. Det är helt beroende på verksamhetens art, och är du vikarie är detta skydd ännu mer urholkat, då du är anställd där mer eller mindre ”på det sätt som verksamheten kräver”.

Det är med andra ord svårt att ge ett svar på din fråga. Vissa kollektivavtal reglerar vissa branscher, men det som står om scheman i dem gäller i regel bara de som arbetar på stället som fast anställda och även det kan som sagt ändå ändras beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen.

Lagen kräver inte att det finns något arbetstidsschema överhuvudtaget (utöver ovan sagda, vilket är förhandlingsbart enligt  12 § arbetstidslagen), utan det man kan gå tillbaka till är kollektivavtal och branschpraxis och eftersom jag inte vet vilken typ av arbete det gäller, så kan jag heller inte svara på vad som står i ditt kollektivavtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Hur många timmar ska en lastbilschaufför arbeta per vecka?

Hej jag jobbar som lastbilschaufför.
Skulle vilja veta hur många timmar man får jobba och vilka intervaller
Är det som jag tror det är att man bara får jobba 90h på 2 veckor? Inte körtid utan arbetstid

Hej!

Det beror på vad som står i ditt kollektivavtal. Jag vet inte under vilket du ligger, men fråga din arbetsgivare så ska du kunna få svar. Facket kan också svara.

Huvudregeln i svenska arbetstidslagstiftning är att en arbetsvecka består av 40 timmar. Övrigstigande tid är övertid och jourtid. Arbetstidslagens 10 § b stadgar dock att: ”Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.” Det vill säga att du kan jobba 45 timmar i veckan, men som mest får du jobba 48 timmar per vecka, dock utslaget på en längre period, så skulle det exempelvis bli så att du kör 60 timmar en vecka (det kan ju hända en del på vägarna), så har arbetsgivaren att förhålla sig till detta när denne planerar dina övriga körningar under den perioden. Övertid får tas ut med högst 200 timmar per år, utöver detta kan extra övertid tas ut i specifika situationer och denna får ej överstiga 150 timmar per år. Detta ger att du med övertid och extra övertid kan komma upp i 160+ 48= 208 timmar på en fyraveckorsperiod som allra mest. Extra övertid gäller såklart under särskilda omständigheter och får bara användas i yttersta nödfall.

Det kan dock vara så att kollektivavtalet för din bransch har skrivelser om något annat då transportbranschen har lite av en särprägel i att lastbilschaufförer kör långa sträckor, ibland farlig/ tung/bred last som kräver extra försiktighet och uppmärksamhet samt att det kan vara intensivt, så kolla kollektivavtalet i första hand. Intervallerna kan jag inte ge dig något svar på, då jag inte är specialist på just transportbranschen. Riktlinjer för det finns säkerligen i kollektivavtalet eller så kan du kontakta ditt fackförbund. Ovan beskrivet är det som gäller allmänt enligt arbetstidslagen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Hur många timmar per månad ska min arbetstagare arbeta?

Hej,
Jag har för avsikt att utse en arbetare / 2 år avtal / i mitt företag. Min fråga är:
-Hur många timmar per månad kan han arbeta enligt lagen ?
Mvh

Hej!

Enligt arbetstidslagen är en normal arbetsvecka beräknad till 40 timmar. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). Det senare gäller även jourtid.

Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra övertid).

Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

Men som sagt: 40 timmar per vecka är det normala. Övertid och extra övertid ska kompenseras med lön eller ledighet. Tänk på att det är olika antal dagar i varje månad, det är därför tiden anges i veckor i lagen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Ändring av arbetstider

Jag blev uppsagd från min fasta tjänst i januari 2015. Fick först förlängning till februari. Jag gick hemma sen i 1.5 veckor och kom tillbaka till samma arbetsplats. Min nuvarande anställning är visstids (tidsbegränsad) anställning. Min fråga handlar om: Jag har rätt att få veta mina arbetstider 14 dagar innan ifall de ändras? Min chef tror att hen kan ändra de hur som helst (mitt i veckan). Vad gäller för regler? samt jag har barn under 8 år, har jag rätt att gå ned i arbetstid då?

svar:

I arbetstidslagen 12 § står att: Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Med detta skrivet så ska arbetsgivaren normalt ge besked (utan vid vissa undantag som endast är tillfälliga) om ändring av arbetstider två veckor innan, då jag inte tolkar ordet tillfälligt arbete som visstidsanställning då visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning med start och slutdatum.

Du har rätt att arbeta deltid (75%) enligt föräldraledighetslagen fram tills dess att ditt barn är 8 år. Att gå ner i tid, en bestämd tid/ period för vissa dagar eller timmar, kan du göra så länge det inte är en påtaglig störning för arbetet.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

 

Ersättning för extraarbete

Hej! Jag hjälper en person som tidigare arbetat som skolfotograf. Under en tid innan han sa upp sig vägrade hans uppdragsgivare att ge honom ersättning för mer än just de timmar han var uppbokad för(i realiteten blev det ofta en del extratimmar). Går det att göra något för att han ska få ersättning även för dessa timmar eller har uppdragsgivaren agerat korrekt?

svar:

När det gäller arbetets utformning bör man komma överens mellan arbetsgivare och arbetstagare om att tillräckligt med arbetstimmar finns avtalat för de arbetsuppgifter som ska utföras. Dessa extratimmar som skolfotografen lagt ner på arbetet är inte vad jag förstår beordrad övertid eller godkänd som övertid i efterhand? Vad står det i anställningsavtalet? Framgår det hur extratid ska beräknas och hanteras? Det finns ingen lag som reglerar denna typ av oense eller överenskommelse. Det är svårt i efterhand att reglera detta. Finns det något muntligt avtal kring detta? Tyvärr ser jag inte att dessa timmar kan ersättas med stöd ifrån gällande lag.

med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Inbeordning och övertid

Jag är fastanställt vårdare och jobbar med autistiska vuxna på ett boende. Min anställning ligger på 70% vilket är för lite. Därför tackade jag till att jobba en dag i veckan på ett annat boende (20% anställning). Dessa två boenden har ingenting med varandra att göra och därmed har jag två olika chefer.
Om chefen på jobb 1 säger att vi ska ha extramöte på just den dagen då jag jobbar på jobb 2, har jag då rätt att säga ifrån?
Hur ser det ut med att bli inbeordrad? Kan jag bli inbeordrad fastän jag jobbat den dagen på mitt andra jobb?
Vad är en rimlig anledning för att säga ifrån sig en inbeording?

Jag behöver jobba men kan har inte råd med att bara jobba 70%.

Tack för hjälpen!

Svar:

Hej,

Eftersom arbetsgivare 1 ej kan erbjuda dig fler timmar eller en heltidstjänst på 100% kan arbetsgivaren inte beordra dig att jobba övertid då du har ett annat arbete. Vet arbetsgivare 1 om att du har en 20% anställning hos arbetsgivare 2? Detta kommer hjälpa dig att få arbetsgivare 1 att förstå varför du ej kan inbeordras. För att neka inbeordning ska du som arbetstagare ha synnerliga skäl och det verkar du ha i detta fall då du behöver arbeta mer än 70% och hen inte kan erbjuda dig detta. Inte heller behöver du infinna dig på arbetsplatsen för möte på din lediga dag/ den dag du inte arbetar för arbetsgivare 1. För att inbeordra någon att jobba övertid ska det från arbetsgivarens sida också finnas nödvändiga skäl. Det är oftast inte ett extramöte.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Schema vid föräldraledighet

Hej,

Jag är anställd 75% sedan 8 år tillbaka på ett stort företag med kollektivavtal. Jag har min dotter på 3 år varannan vecka sedan ett år tillbaka. Jag har haft specialschema sedan dess så jag ska kunna hämta/lämna på förskolan denna vecka. Nu tänker min arbetsgivare ta bort detta schema och införa det gamla schemat, alltså kvällar och tidiga mornar. Det fungerar ej när man är ensamstående då förskolan ej har sådana öppettider. Får dom enligt lag göra så? Och om dom får igenom detta, ska det gälla alla som har special schema pga barn varannan vecka?

Svar:

Hej!

Du har enligt Föräldraldighetslagen § 7 rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel då barnet ännu inte fyllt 8 år. Enligt § 12 samma lag får ledigheten spridas över arbetsveckans alla dagar eller till viss/vissa av arbetsveckansdagar. Enligt § 14 ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren kring arbetstidens förläggning, lagen säger följande:

”Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).”

Likt lagen säger så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om ledighet inte kunnat träffas enligt arbetstagarens önskemål. Är du missnöjd med förläggningen av arbetstiden råder jag alltså dig till att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren