Etikettarkiv: arbetstagare

Nya arbetsuppgifter kan bli arbetsvägran?

Hej!
Jag arbetar som byggnadsinspektör, men har nu varit hemma ett tag då jag genomgår en rehab efter en planerad operation. Under tiden jag varit borta har en person slutat som arbetat med bostadsanpassning och samtidigt hjälpt till med administration på byggsidan. Nu vill min chef att jag delvis ska ta bostadsanpassningen. Jag är inte intresserad, tycker inte det hör till mina arbetsuppgifter( mest trapphissar,trösklar, tossigaste). Kan jag vägra eller blir det arbetsvägran?

Svar:

Hej!

En arbetsgivare har rätt att omplacera en anställd om det behövs för att verksamheten ska fungera. Så länge de nya arbetsuppgifterna faller inom ramen för vad som anges i anställningsavtalet utgör en omplacering i sig inte någon förändring av anställningsavtalet. Jag skulle därför råda dig att se över ditt anställningsavtal.

Om du är medlem i något fackförbund kan du alltid kontakta dem då de alltid en rätt att begära förhandling vid ändrade arbetsuppgifter och beslut får inte fattas innan den är klar. Du ska aldrig, utan att först ha konsulterat din fackliga organisation, neka till att utföra nya arbetsuppgifter eftersom det kan uppfattas som arbetsvägran och i värsta fall få rättsliga konsekvenser. I annat fall, om du behöver mer hjälp, företräder vi dig gärna. Det är dock en tjänst vi tar betalt för.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Obetald utbildning innan anställning

Hej!
För att bli anställd hos ett läxhjälpsföretag var man tvungen att först genomgå en utbildning på 2 timmar. Dessa timmar var obetalda. Är det lagligt?
Tack!

Svar:
Hej,
Ja det är okej. Arbetsgivaren ska meddela detta innan avtal skrivs och godtar du som arbetstagare de villkoren är det lagligt. Men om arbetsgivaren misslyckats med att tydligt förmedla att den 2 timmar långa utbildningen är obetald så ska utbildningen ses som arbetstid och lön utbetalas. 

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej,

En anställd har sagt upp sig och vi behöver veta om den personen har skrivit på för ett konkurrerande företag. Har arbetsgivaren rätt att kräva svar på den frågan? I anställningskontraktet finns en konkurrensklausul.

Svar:

Hej,

Så länge AT  befinner sig i karantän efter anställningens upphörande kan ni begära svar på denna fråga. Konkurrensklausulen innebär att lojalitetsplikten förlängs. Således att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet. I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde. AT ska vara medveten om vad som gäller, hur länge den gäller samt vilka som anses konkurrerande.  Värt att notera är att klausulen ska vara skälig enligt lag och att om det råder kollektivavtal på arbetsplatsen kan vissa bestämmelser stå i det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

Skadestånd för arbetstagare

Hej

Jag jobbar på ett callcenter och vi har headsets med sladd. Nu försöker
företaget tvinga mig att bli ersättningsskyldig om jag under arbetstid
skulle ha sönder mitt headset.

De vill också att jag ska låsa in det i ett skåp efter jobbet (vilket är
mer rimligt men endå helt sanslöst(jag är 30 år))

Pappret jag ska skriva på innehåller ingen information om att jag blir
ersättningsskyldig om jag har sönder headsetet (bara om jag tappar bort
det) Men min teamleadare säger att det räcker om han sagt det till mig.

Jag anser att headsets går sönder. De slits, speciellt om det används åtta
timmar om dagen.

Har de rätt att kräva detta av mig? Det är ju billigt skräp! klart det går
sönder!!

tacksam för svar

Hej

För skada som arbetstagare vållar genom fel och försummelse i tjänsten, är arbetstagaren bara ansvarig om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sitt handlande. Det innebär att du som arbetstagare inte är skadeståndsskyldigt om det verkligen inte är uppenbart att du missbrukat företagets material.

Men! skadeståndslagen är semidispositiv i den bemärkelsen att arbetstagivaren kan lägga ett större skadeståndsansvar på arbetstagaren genom avtal. Till detta vill jag dock påpeka att avtalet inte får vara orimligt, dvs det kan inte vara alltför betungande för arbetstagaren. I ditt fall kan jag tycka att arbetar du på ett callcenter kan det knappast vara rimligt att du ska betala för headsetet om det råkar gå sönder. Jag har svårt att se att din arbetsgivare skulle kunna få igenom detta i rätten om det nu skulle vara så att du råkar ha sönder det.

Du kan nog i lugn och ro skriva på avtalet med brasklappen att om du skulle ha sönder headsetet under arbetstid och arbetsgivaren begär eller drar av lön för detta kunna ogiltig förklara avtalet med tanke på arbetes beskaffenhet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kvittning mot semesterersättning

Hej!

Jag var tidigare anställd av XX. Där arbetade jag fram till jul för att sedan bli anställd på YY. Under min tid på XX så glömde jag en stege på ett företag där vi var och jobba. Fick aldrig tid från XX att hämta denna under arbetstid igen innan jag hann säga upp mig. Igår skulle min semesterersättning betalats ut, men det har inte kommit någon. Istället kom det ett mail där VD’n på XX berättade att jag har en innestående semesterersättning. Han ska åka ut till kunden där stegen blev kvarglömd och skriver också att om stegen inte skulle finnas kvar så dras det pengar för en ny stege på min semesterersättning som alltså inte än har betalats ut.

Min fråga är om han har rätt att göra så?

Hej,

Nej, det har han inte. Din arbetsgivare försöker här att utföra en kvittning och för detta gäller specifika regler. En kvittning kan endast ske då en arbetstagare frivilligt går med på detta eller att en tvungen kvittning kan hävdas och för det gäller att;

– arbetsgivaren ska kunna påvisa att ett avtal enligt vilket kvittningen får äga rum.
– fordran är ett skadestånd för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
– kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

Vad jag kan utläsa ur din beskrivning ovan har ni inte tecknat något avtal som gör dig ersättningsskyldig, ärendet gäller inte skadestånd och en kvittning, sådan som ärendet berör, torde ej finnas i gällande centralt kollektivavtal.

Skulle det uppstå en tvist, är du välkommen att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetstagare eller uppdragstagare?

Hej,

Jag har F-skatt och har haft ett uppdrag som redovisningskonsult i ca 7,5 år. De
senare 2-3 åren har det mer och mer varit mer anställningsliknande förhållande
enligt mig. Det senaste halvåret har uppdraget varit på ca ca 80-100 timmar/ månad.
I våras (februari tror jag det var) informerade uppdragsgivaren att han skulle växa
rejält och anställa en extern VD i samma veva berättade han också att det måste jag
förstå att jag kommer att behöva vara där 100% sen. Senare när jag träffade VD
första gången (april tror jag) kom han fram o hälsade och sa att det måste vara jag
som är ekonomichefen här.

I somras berättade uppdragsgivaren att han inte hade sagt till VD att jag var
konsult och när VD började i början av augusti kände jag ganska omgående att han
inte vill testa mina kunskaper eller ge mig en chans. I fredags fick jag
informationen att mitt uppdrag var avslutat hos dom och att det börjar en ny den 1
november.

Jag försökt i våras få till ett avtal med uppdragsgivaren eftersom vi inte haft
något mellan oss tidigare men det ville han inte men sa att det måste jag förstå
efter alla år jag varit där att han inte skulle svika mig.

Jag vet och det har jag alltid fått bekräftat även nu av uppdragsgivaren att jag
alltid skött mina uppgifter klanderfritt.

De övriga anställda uppskattar mig och jag har alltid känt mig som att de er mig som
en i gänget även fast de vet att jag är konsult. Har varit med på personalfesterna
de senare åren och all utrustning, program mm är uppdragsgivarens.

Har jag någon chans att få någon form av ersättning tror ni? Kan jag gå under LAS
med hänvisning att det är anställningsliknande förhållande? Eller har de rätt att
utan någon som helst ersättning bara låta mig gå på dan?

Tacksam för era synpunkter

Svar:
Hej,
Det är svårt att dra en klar gräns mellan dem som ska anses som arbetstagare respektive uppdragstagare. Det finns en del förarbeten till lagen (LAS) och ett antal domar i AD som ger vägledning i hur gränsdragsbedömningen ska göras. Nedan kan du läsa de faktorer som är avgörande för de båda begreppen.

Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som arbetstagare är:
-Den arbetspresterande parten har ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning.
-Arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll.
-Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand.
-Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan, vare sig detta beror på ett direkt förbud eller på arbetsförhållandena.
-Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren.
-Den arbetspresterande ersätts för utlägg, t.ex. tjänsteresor.
-Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön.
-Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.

 

Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som uppdragstagare är:
-Den arbetspresterande parten har ingen personlig arbetsskyldighet utan kan på eget ansvar överlåta arbetet helt eller delvis åt annan.
-Arbetsåtagandet är begränsat till viss eller möjligen vissa bestämda uppgifter.
-Förhållandet mellan den arbetspresterande parten och beställaren är av tillfällig natur.
-Varken avtalet eller arbetsförhållandena hindrar den arbetspresterande från att samtidigt utföra liknande arbete åt någon annan.
-Den arbetspresterande bestämmer – frånsett inskränkningar som påkallas av arbetets natur – själv sättet för arbetets utförande samt arbetstid och arbetsplats.
-Den arbetspresterande använder egna maskiner, redskap eller råvaror i arbetet.
-Den arbetspresterande står själv för utgifterna vid arbetets utförande.
-Ersättningen för arbetsprestationen är helt beroende av verksamhetens ekonomiska resultat.
-Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en företagare inom verksamhetsgrenen.
-Den arbetspresterande har för verksamheten erhållit personligt tillstånd av myndighet eller fått egen firma registrerad.

När det gäller att du har registrering av egen firma behöver det inte ha någon större betydelse om det kan betraktas som en skenåtgärd för att kringå gällande lagar och avtal.

Utifrån ovanstående faktorer få du fundera kring vilka som stämmer bäst överens med din arbetssituation. Är det så att du anser dig falla under arbetstagar-faktorerna kan du prata med din arbetsgivare om detta. Du är även välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. Vi samarbetar med en advokatfirma som kan ge inledande kostnadsfri telefonrådgivning (30 min). Är detta intressant var vänlig återkom med dina kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för praktik

Hej!

Jag har en fråga vad som gäller angående uppsägningstid om man har en praktikplats. Praktiken är obetald men CSN-berättigad. Det står inget i avtalet om uppsägningstid utan bara att den är tidsbegränsad och till vilka datum.

Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller enbart för de som klassificeras som arbetstagare. Viss praktik kan inordnas under detta men man kan inte generellt säga att de som utför praktik omfattas av LAS. Om du omfattas av LAS och det är en tidsbegränsad anställning så gäller den fram tills avtalat slutdatum, som utgångspunkt kan inte anställningen sägas upp om ni inte har avtalat om detta. Om ni har avtalat om att praktiken ska kunna sägas upp bör 1 månad vara skäligt. Om du inte omfattas av LAS (mest troligt) så gäller vanliga avtalsrättsliga regler och även där är du bunden tills avtalet löpet ut. Om du vill avsluta din praktik i förtid så kan du försöka komma överens med de som har ansvar om din praktik. Det gynnar ingen att du befinner dig på en praktik som du inte längre vill befinna dig på.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren