Tag Archives: arbetsrätt

OB tillägg, vilken rätt?

Hej 
jag har en fråga angående ob tillägg. Då man arbetar helg och kvällstid, får man både helgob och kvällsob då? 
Mvh

Hej

OB tillägg är något som förhandlas fram i gällande kollektivavtal och är ingen laglig rättighet. Svensk arbetsmarknad bygger i mångt och mycket på att arbetsgivaren och arbetstagarna (facket) sluter avtal om tex, lön, löneförmåner och andra förmåner, lönerevision, OB, osv i kollektivavtal. Detta regleras inte i lagen. Det är viktigt att förstå att utan kollektivavtal (genom fackligt inflytande) har arbetstagare svagare inflyttande. Det finns inga regler som ger dig rätt till OB tillägg eller något årligt lönepåslag så länge du inte har avtalat det själv i ditt individuella anställningsavtal. Fråga därför din arbetsgivare om ni har kollektivavtal och hör efter om du omfattas av detta.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rehabiliteringsansvar

Kommunalt anställd har problem med en axel, operation mm, och bedöms ha svårt
att klara av tjänsten. Arb.förm. rekommenderar honom att söka tjänstledigt pga
sviktande hälsa, detta görs/beviljas, och han harvar sedan på nån praktikplats
men det mynnar i noll. Arbetstagaren vill nu ha sitt gamla jobb tillbaka, han menar
att hans axel är bättre, eller erbjudas en annan kommunal tjänst. Vilka krav kan
han ställa på kommunen vad gäller tid (han är idag helt utan inkomst) och typ av
arbete?

Hej

Eftersom tjänsten består och arbetstagaren har varit tjänstledig bör arbetsgivaren försöka rehabilitera honom tillbaka till sin gamla tjänst. Eller om möjligt försöka omplacera honom. Tänk på att rehabiliteringen ska skötas i samråd med företagshälsovården dvs en oberoende expert, försäkringskassan och arbetstagaren själv som ska medverka till att rehabiliteringen fungerar. Tänk på att rehabiliteringsarbetet styrs av arbetsmiljölagen och inte av svensk arbetsrätt. Det är två helt skilda lagverk.

Vad gäller just rehabilitering kontra uppsägning pga av sjukdom, finns det ett par saker att tänka på. För att uppsägning ska vara aktuell ska sjukdomen ” medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan” I situationen ovan kan knappast sjukdomen anses varit stadigvarande  och därför kan det heller inte med tanke på fakta underlaget vara så att det föreligger saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen som dessutom är huvudinstans i arbetsrättsliga frågor har som uttalad regel att arbetsgivare inte kan använda sjukdom som saklig grund för uppsägning av arbetstagare.

Vad åligger då arbetsgivaren vid rehabiliteringsansvar?

Arbetsgivaren ska se över omplacering, ändrade arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel och till och med omskolning av arbetstagare, för att ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Dvs ansvaret sträcker sig långt i syfte att få arbetstagen att återgå till arbetet.

I er situation skulle jag ha tittat över ovan nämnda möjligheter och vara försiktig med att dra alltför korta slutsatser om rehabiliteringsansvaret var fullgjort. Tänk på att rehabiliteringsansvaret ibland kan vara över flera år.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Obetald arbetstid

Jag arbetar som undersköterska, min chef hävdar att jag måste lägga mitt schema
på fritiden, alltså obetald schemaläggning, vilket ibland kan ta flera timmar.
Har chefen rätt att kräva detta av mig? Bör inte detta utföras på arbetstid?
Skall tilläggas att jag jobbar kommunalt.

Med vänlig hälsning

Hej Absolut inte, fråga din arbetsgivare vilken laglig arbetsrättslig paragraf eller anställningsavtal/kollektivavtal han i det fallet hänvisar till och återkom snarast till oss.
Du skall skriva upp denna tiden och be att de betalar ut lön för detta.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Förtur till en tjänst som man vikarierat på?

Hej.

Jag har haft ett vikariat som Distriktschef på ett företag inom detaljhandeln. Vikariatet var utformat så att jag jobbade 50% som distriktschef och 50% på min ordinarie tjänst som butikschef. Vikariatet som jag hade var till och med 15 juni 2013 för en person som var tjänstledig. I januari 2013 gick jag på föräldraledighet och kommer vara det fram till och med 1/9 2013.
Under sommaren har jag försökt få min arbetsgivare att berätta för mig vad jag ska göra när jag kommer tillbaka eftersom mitt vikariat har gått ut och personen jag vikarierade för har inte förlängt sin tjänstledighet. Min arbetsgivare har då sagt att distriktschefstjänsterna som finns ska göras om lite ( troligtvis vara heltidstjänster, samt att distrikten ska göras om) och jag kommer att bli underrättad om vad som händer. Idag ringde min arbetsgivare och sa att jag kommer att få gå tillbaka till en tjänst som butikschef på 100% och sen kommer det annonseras ut två distriktschefstjänster internt som jag får söka precis som alla andra.

Min fråga är då: har jag förtur till tjänsten eftersom jag tidigare har haft ett 50% vikariat som distriktschef?

Tack på förhand

Mvh

SVAR:

Hej,

Företrädesrätt enligt LAS har man om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsgivaren får ett behov av att nyanställa. En arbetstagare som är deltidsanställd kan även ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses på detta vis. Om du är anställd på en tjänst så har du inte enligt de arbetsrättsliga lagarna någon särskild förtur till en annan tjänst även om du tidigare innehaft denna. Dock kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan även vara en fördel rent praktiskt för din arbetsgivare om tjänsten går till dig eftersom du då redan kan arbetsuppgifterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren