Tag Archives: arbetsmiljölagen

Har min anställde rätt till betald rast?

Hej!

Har en timanställd frisör och jag undrar om hon har rätt till betald lunch.

Har för mig att man har rätt till 30 min betald lunch och att man även har rätt till en timmas lunchpaus men att man då drar av resterande 30 min.

Tack på förhand! Med vänlig hälsning

Svar: För att reda ut det här med timanställning så finns inte  något som heter ”timanställning” i lagtext. Detta kan dock vara reglerat, och därmed tillåtet, i kollektivavtal. Däremot finns lagar och föreskrifter på hur raster och pauser ska fördelas.

Efter 5 timmars arbete ska arbetstagaren ha rätt till rast på minst 30 minuter under vilken denne har rätt att lämna arbetsstället om hon så önskar. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara, så visst kan ni komma överens om att hon ska ha 1 timmes lunch, men minimum är 30 minuter. Till detta kommer att arbetstagaren har rätt till pauser som ska tillbringas på arbetsstället (normalt sett ca 5 min/timme). Pauserna ska arbetsgivaren stå för, men lunchen räknas normalt inte som arbetstid. Med andra ord behöver du inte stå för hennes lunch alls. Detta är med förbehåll att annat kan vara bestämt i kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet, så kolla upp vad som gäller på din arbetsplats, och vad ni har skrivit i anställningsavtalet.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan arbetstagare begära omplacering? när arbetsmiljön inte är tillfredställande

Hejsan !

Jag jobbar inom kommunen  och är fastanställd. Jag har mått mycket dåligt på min arbetsplats då jag jobbar mycket helger och långa dagar. Det är ostrukturerat på arbetsplatsen och har fått gått ner i arbetstid för att orka. Min fråga är nu har jag möjlighet att få kräva omplacering, så att jag kan få jobba på annat ställe i kommunen. Eller är det bara arbetsgivaren som kan begära det ?

Med vänlig hälsning

Hej

I första hand ska din göra en anmälan till ditt lokala skyddsombud att du mår dåligt av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsmiljölagen är först och främst en förebyggande lag, som beskrivs ovan och därför är det extra viktigt att  du anmäler din ohälsa till skyddsombudet.

Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att skydda arbetstagare som utsätts tex för mobbning och kränkande särbehandling, i dessa föreskrifter ska arbetsgivare verka för att lösa problematiken på arbetsplatsen, och även skydda arbetstagare genom tex omplacering.  Dvs det är fullt möjligt att du kan bli omplacerad om du känner att det är den bästa lösningen. Men det blir så fall en förhandling mellan dig, ditt skyddsombud (alt facket) och din arbetsgivare.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Ska arbetsgivaren förse oss med skyddsutrustning?

Hej. Jag jobbar på företag X på lagret.
Min fråga gäller arbetsmiljö på lagret. Vi kör handtruckar (ej maskindrivna) dagligen, men vi får Inga skyddsskor samt att vi jobbar utomhus långa dagar och har väldigt kallt på lagret men vi får Inga arbetskläder, vi är tvugna att jobba I våra privata kläder.

Vi har Inga:
– underställ
– hanskar
– mössor
– jackor
– stålhettade skor.

Då vi har väldigt kallt I detta land (ca 6 månader om året så blir det väldigt påfrestande att jobba I kylan. Samt att vi klättrar på våra stallage ca 6 meter upp utan någon säkerhet, vi har en stor stege men den är väldigt svår att jobba med då vårat lager är så pass litet och trångt.

Vi undrar vilka regler och lagar som gäller angående detta?

Har arbetsgivaren rätt att tillförse oss med utrustning?

Jag har jobbat här I 4 år och aldrig fått någon utrsustning under min tid här!!!

Svar:

Hej!

Arbetsmiljölagen är en ramlag som beskriver hur arbetgivaren ska arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö. Denna lag är inte så specifik eller definierad utan kan vara öppen för tolkningar.

Arbetsgivaren ska enligt AML kap. 3 § 2 systematiskt leda och planera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I kap. 2 § 4 beskrivs att ”Betryggande åtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande”. I AML kap. 2 § 7 står det ”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.” Denna lag innebär alltså att om det är fara mot ohälsa eller olycksfall ska personlig skyddsutrustning användas. I dessa fall har arbetsgivaren en skyldighet att att tillhandahålla arbetstagarna denna utrustning. Det är svårt att göra en bedömning kring om arbetsgivaren är skyldig att tillförse er med denna utrustning, dock så kan det rekommenderas att föra detta på tal med din arbetsgivare.

Det är även så att på varje arbetsplats med över fem anställda ska det enligt AML kap 6 § 2 finnas ett skyddsombud. Detta skyddsombud ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Finns ingen sådan organisation ska detta utses av arbetstagarna. Detta skyddsombud ska finnas till för att bland annat kunna se till de förbättringar som skulle kunna utföras i syfte att förbättra arbetsmiljön på företaget.

En dialog med din arbetsgivare bör som nämnt föras kring denna situation. Får du inget gensvar därifrån råder jag dig i ditt fall att ta kontakt med eventuell facklig organisation för mer stöd i frågan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö, arbetstid, arbetsuppgifter

Jobbar på ett företag sedan snart 2 år tillbaka. Har haft 4 veckors rullande arbetsschema, och vet att det varit så i ca 4 år. Samma schema, rättvist fördelat på 4 st heltidsansällda, rättvis fördelning av kvällar, helgpass och dagpass.

Efter en stor omorganisation i ledande befattning har företaget en helt ny och hård pengapolicy och många besparingar har gjorts på väldigt kort tid. Det har avskedats folk, många har blivit illa behandlade, och schemaändringar har gjorts så att några, på andra avdelningar, helt har fått jobba kvällspass.

Nu har vi på vår avdelning, som bestod av 4 heltid, fått nya direktiv. Från att det som sagt varit rättvist fördelat, så har det tagits in 1 person på 80%, och en person som jobbar 50%. Dvs 50% plus den 80%-procentiga tjänstens kvällar och helger kommer fördelas ut på 2 st 100%-iga anställda. Däribland jag. De har också tagit bort ca 50% av våra arbetsavgifter och givit det som 100 sysselsättning åt den 80%-iga tjänsten.

Kan man ”bara” göra så?
Kan man ändra ett schema så drastiskt.
Finns det ingen hänsyn att ta till att man har ett liv utanför arbetet, barn och familj etc.
Eller är detta en förhandlingsfråga, och i så fall, hur går man tillväga.

Hej,

Förändringar kan komma på olika sätt och i olika form och det är svårt för mig att få en helhetsbild utifrån texten ovan. Dock så kan jag utläsa några nyckelfrågor;

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda kvällar och helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där några begränsningar i antalet kväll- och helgpass osv. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Jag skulle rekommendera att ni samtalar med arbetsgivaren kring ert dilemma, påpekar vinsten med varierande arbetsuppgifter och varierande arbetstider. Ni skulle kunna hänvisa till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen vid en eventuell diskussion där det står att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget arbete. Även att möjlighet skall ges till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljöproblematik

Hej!
Nu är det så att jag jobbar på xxxxx. Vi har rast i 30 min. Enligt chefen
börjar vår rast från och med när man tillagar sin mat, vi har inget personalrum
att gå till utan vi förbereder vår mat i caféet, äter där gästerna äter och
får sällan gå till någon annan restaurang och äta för att dom tycker att man
ska vara i närheten om det skulle bli en ”rusch” och då måsTe man dessutom hoppa
in mitt under rasten om det skulle bli så. Jag själv tycker att allt låter
orimligt. Ska det vara såhär?
Med vänlig hälsning,

Hej

Du ska ta upp frågan med ditt lokala skyddsombud, finns inte det ska du vända dig till ditt regionala skyddsombud.

Du ska också ta upp frågan med ditt fackförbund och be att få läsa igenom gällande kollektivavtal med din arbetsgivare om hur raster skall regleras på din arbetsplats.

Be din arbetsgivare klargöra vem skyddsombudet är och vilka arbetsvillkor som gäller, vill han/hon inte ge dig ett svar hör av direkt till arbetsgivarens centralorganisation. De bör ha gällande kollektivavtal

som reglerar era raster och vilka skyddsombud som du kan framföra dina åsikter till.

Skulle det vara så att du inte får ett svar, ska du ringa till arbetsmiljöverket.

http://www.av.se

Telefon 010-730 90 00
Måndag – Fredag 8.00 – 16.30

Be att de gör en inspektion på din arbetsplats, berätta gärna om det inte finns skyddsombud, och om stressen ni utsätts för.

Detta borde räcka för att få arbetsgivaren att förändra er arbetsmiljö.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren