Tag Archives: arbetsledning

Mobbning på arbetsplatsen; Vad gäller?

Hej!

Vad gäller vid timanställning i Statligt verk om kränkande särbehandling i form av subtil vuxenmobbning? När chefen får någon signal, klagomål eller information från utförarna av mobbning skall eller bör han/hon meddela detta till offret, så fort som möjligt? Och vad i klagomålet består? Om offret av en tillfällighet får veta och förståss har märkt utfrysningen, borde då inte chefen ha fört fram detta till den mobbade? Vad gäller?

När man inte längre tillhör ett fackförbund och skulle behöva stöd i situationer som samtal med mobbare och chef. Finns det någonstans man kan vända sig och få denna detta stöd. Någon utomstående som kan lyssna och finnas med vid samtalet.
Tacksam för svar!

Hej!

I arbetsmiljölagen finns reglerat att arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö, vilket bland annat innefattar att mobbning förebyggs. Det är arbetsgivarens ansvar att både den som blivit utsatt för kränkningarna och hela arbetsplatsen får den rehabilitering som behövs. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud och arbetstagare samverka för en sund arbetsplats, vilket är viktigt för att hantera den problematik som mobbning innebär. Att påtala att mobbning inte ska förekomma räcker tyvärr inte alltid, utan arbetsgivare behöver ha handlingsplaner för om/när det ändå inträffar. Tar man del av arbetsmiljöverkets texter om detta, så är det viktigt att arbetsplatsen har en policy för vad som sker när mobbning förekommer. Vem det ska rapporteras till, hur det ska hanteras, vilken hjälp och vilket stöd den utsatta kan få. Utöver detta är det viktigt med kunskap om vad mobbning är. Hur dessa rutiner ser ut på din arbetsplats, ska din chef eller skyddsombud kunna svara på.

Arbetsmiljöverket rekomenderar att man först försöker prata med de som mobbar, och om man inte vill/kan det, så bör man kontakta sin närmaste chef. Är inte chefen ett alternativ, så kan man kontakta sitt skyddsombud. Facket var inte ett alternativ för dig, men de ska också kunna hjälpa till med dessa problem. Har arbetsplatsen avtal med företagshälsovården, så kan det vara ett alternativ för dig när det gäller stöd. Slutligen kan man kontakta arbetsmiljöverket för att få hjälp, eventuellt med en utredning av ärendet på den aktuella arbetsplatsen. I vissa fall blir alternativen att byta arbetsplats eller att driva sin sak med ett eget juridiskt ombud, i de fall man inte kan vända sig till facket för hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Omplacering; Vad gäller?

Hej!
Om man har en tillsvidareanställning sedan många år, där placeringen (avd) står angiven på anställningsbeviset – kan arbetsgivaren då begära att man skall byta arbetsplats hur som helst?

Jobbar inom offentlig sektor, och vi har kollektivavtal. Trivs där jag är.

Hej!
Utan mer information så är din fråga inte helt okomplicerad att besvara. Jag utgår från att det är en omplacering som är aktuell och för dem finns det riktlinjer. Vad som kan ses som en giltig omplacering måste avgöras i varje enskilt fall. Det ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera arbetstagare till exempelvis en annan avdelning, men först måste arbetsgivaren förhandla med facket. Är omplaceringen av personliga skäl eller arbetsbrist, finns det andra regler som träder in. Grunden till en omplacering är därmed viktig för att avgöra om den är giltig eller ej.

Är du ansluten till facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren