Tag Archives: arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

Rätt till fler arbetstimmar

Hej, jobbar åt ett litet företag där det finns X antal tjänster där nu en ska sluta, jag står näst i tur med mest arbetstid inom företaget. Nu säger arbetsgivaren att denna inte tänkt anställa någon på denna tjänst utan att rulla några timvikarier istället, får man som arbetsgivare göra så?

Hej

I detta fallet ska arbetstagarens rätt enligt lag om anställningsskydd 25 a § ställas mot arbetsgivarens rätt att ”leda och fördela arbetet”

25 a § LAS anger att arbetstagare att ”En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid”.

Men det finns en problematik här, även om arbetstagaren kan göra anspråk på en tjänst med högre anställningsgrad, ger den heller inte arbetstagaren någon rätt att styra hur arbetsgivaren lägger upp sin verksamhet ”leda och fördela arbetet”.  Dvs du som arbetstagare kan inte begära att arbetsgivaren ska inrätta några fulltidstjänster efter dina önskemål.

Vad kan du som arbetstagare göra? Förhandla med arbetsgivaren i frågan, utgångspunkten är att gemensamt sträva efter en ökad andel heltidsanställningar på arbetsmarknaden, vilket gör att arbetsgivaren ändå har ett etiskt och moraliskt ansvar att försöka erbjuda en högre anställningsgrad, även om arbetsgivaren till synes ändå har rätt att styra över sin egen verksamhet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Omplacering – vilka rättigheter har jag?

Jag jobbar på ett demensboende. När jag kommer tillbaka efter mamma ledigheten säger de att de kan placera en varsomhelst i X kommun. Förr var det en vikarie som gick för en tills man kom tillbaka på avdelningen. Det känns verkligen oroligt att gå på mamma ledigheten. Har jag inga rättigheter?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en grundläggande rättighet att leda och fördela arbetet. Arbetstagarens arbetsskyldighet samt arbetsgivarens omplaceringsrätt hör nära ihop. Enligt 29/29-principen som uppkom genom en AD-dom 1929 bestämdes följande:

”Arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som
står i naturligt samband med dennes verksamhet och som kan anses falla inom
arbetarens allmänna yrkeskvalifikationer.”

Arbetsgivaren har alltså rätt att omplacera dig som arbetstagare inom företaget så länge de nya arbetsuppgifterna ligger inom ramen för dina kvalifikationer, och för de arbetsuppgifter som du skrivit under på ditt anställningsavtal. Om du tackar nej till tjänsten som erbjuds med betoning på att det måste anses vara ett rimligt erbjudande, kan det ses ses som arbetsvägran vilket i sin tur kan vara grund för uppsägning. Ett rimligt erbjudande ska alltså som nämnt ligga inom dina kvalifikationer och kompetenser som arbetstagare, men även falla inom ramen för de arbetsuppgifter du skrivit på i ditt anställningsavtal.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Får jag byta tillbaka till min gamla tjänst?

Hej!

Sökte och fick en tjänst som utlystes internt på det företag jag är anställd, redan efter 3 dagar insåg jag att det inte alls var vad jag hade trott och sade i från till personalchefen att jag ville byta tillbaka, fick till svar att han skulle titta på problemet! Nu känner jag att jag mår dåligt av jobbet och får inget svar om det är möjligt att få tillbaka min gamla tjänst, mitt misstag var tydligen att jag inte bad om att få prova på den nya tjänsten under en tid! Har jag någon ångerrätt när det gäller det här? Är fast anställd sedan maj -05 och har arbetat i företaget sedan april -02.

 

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en grundläggande rättighet att leda och fördela arbetet. Det innebär för arbetsgivaren alltså i princip helt fri omplaceringsrätt. Som arbetstagare har du tyvärr därför i detta fall ingen rätt till att omplaceras tillbaka då detta beslut ligger i arbetsgivarens händer. Det finns alltså därmed heller inte någon form av ångerrätt inom arbetsrätten som ger dig rätten till att byta tillbaka till ditt gamla arbete. Dock kan jag råda dig till att prata med din arbetsgivare kring detta och höra kring möjligheterna som finns att byta tillbaka till ditt gamla arbete.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att neka komptid?

Hej!
Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att ta ut komptid? Kan min chef säga nej?

Hälsningar
Gunilla Andersson

Svar:

Hej!

Reglering rörande kompensationstid återfinns i kollektiv avtal och/eller lokala avtal. Din arbetsgivare har rätten att leda och fördela arbetet och kan därmed neka dig rätten att ta ut komptiden den 16/9. Rekommendationsvis bör du om du är fackligt ansluten läsa igenom möjligt rådande kollektiv avtal eller kontakta ditt fackförbund  för att få mer specifik rådgivning i frågan.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren