Tag Archives: arbetsförmedlingen

Jag har trygghetsanställning, nu har jag blivit sämre. Får arbetsgivaren dra av på min lön för den tid jag måste lägga på läkarbesök?

Hej

Jag är fast anställd på 100% med en trygghetsanställning på grund av mina funktionshinder. Har nyligen fått ytterligare en diagnos fastställd, nämligen Epilepsi. Då jag ganska nyligen fått diagnosen fastställd blir jag kallad av neurologen till vissa kontroller och utprovning av medicin och dos. Eftersom det är remitterade läkarbesök som härrör mina funktionshinder och min sjukdomsbild, som också arbetsgivaren får kompensation av Arbetsförmedlingen för, så undrar jag om arbetsgivaren får göra avdrag på lönen för detta? Förtydligas bör att det ej rör sig om ett vanligt läkarbesök eller tandläkarbesök, utan är direkt knutet till mitt funktionshinder/sjukdomsbild. Jag blir alltså kallad dit via remiss och inget jag söker själv.

är detta i sin ordning?

Med vänlig hälsning

Hej!

För trygghetsanställning gäller samma regler som för en vanlig anställd, d.v.s. att läkarbesök, tandläkarbesök och annan frånvaro inte betalas ut i lön.

Vad du kan göra är att om läkarbesöken är många, omfattande eller tidskrävande be en läkare att sjukskriva dig på den tid du blir borta från arbetet på grund av läkarbesöken. Om jag bara tar ett exempel ur luften och vi säger att du måste ha din undersökning gjord klockan 14 på tisdag och torsdag varje vecka och det tar dig en timme att ta dig till, och en timme att ta dig från vårdinrättningen för att göra detta, och undersökningen tar en timme = sammanlagt 6 timmar/ veckan, då blir det 24 timmar på en månad (räknat på 4 veckor). Då bör du kunna få en sjukskrivning på de 15 % av tiden som du måste använda för läkarbesöken. Märk väl, detta är ett exempel, jag vet inte hur din situation ser ut.

Ett andra, mindre troligt scenario är att du och arbetsgivaren får anordna ett nytt möte med AF om att din funktionsnedsättning ökat ytterligare och arbetsgivaren vill ha mer kompensation från AF p.g.a. din lägre arbetsförmåga. Vad jag förstår är dock inställningen av medicinen och de läkarbesök du går på nu av tillfällig karaktär, och ett beslut från AF ska gälla för en längre tidsrymd.

Arbetsförmedlingen ersätter endast arbetsgivaren för den lön denne betalar ut till dig i den nivå den betalas ut till dig per månad. Därmed tjänar inte arbetsgivaren något från Arbetsförmedlingen på att du inte är på arbetet. Tvärtom blir arbetsgivaren inte kompenserad alls för den tid du inte är där.

Jag hoppas att jag gett dig lite vägledning, annars är du välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Min lönebidragsanställning missköts av min chef. Jag vill sluta. Vad ska jag göra?

Fråga: Om jag har en tillsvidare anställning på lönebidrag, som har misskötts och jag bland annat fått mindre arbetsuppgifter än vad som täcker min tjänst, samt innehar stora samarbetssvårigheter med min chef.

Kan man då frångå Las vid uppsägning, genom att hävda att båda parter är överens om att fortsatt samarbete inte kommer att fungera och båda önskar avsluta anställningen genom att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren?

Svar: Generellt sett gäller LAS även för lönebidragsanställningar, men uppsägning av lönebidragsanställning måste också diskuteras med dem som betalar ut ditt lönebidrag, nämligen Arbetsförmedlingen. Kanske kan du med hjälp av din handläggare på Arbetsförmedlingen komma fram till en bra lösning och diskutera frågan med din chef? Arbetsförmedlingen ställer nämligen vissa krav på den som har en lönebidragsanställd hos sig, och missköts lönebidragsanställningen tror inte jag att Arbetsförmedlingen är speciellt intresserade av att fortsätta betala ut bidrag till företaget.

Du har ju också rätt att säga upp dig enligt LAS med minst en månads uppsägningstid, men även detta måste du diskutera med Arbetsförmedlingen om du har lönebidrag. Så LAS är inte av ondo på det viset. Visst får du då kanske stå ut en månad till, men då har du i alla fall gjort rätt från din sida.

Som jag hoppas har framgått: ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen så snart som möjligt och berätta om din situation oavsett hur du väljer att gå vidare sedan. Du ska inte behöva gå till ett jobb där du känner att du inte blir behandlad på ett schysst sätt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Lönebidrag och OB ersättning

Hej,

Jag har jobbat heltid på lönebidrag i en butik i flera år men har aldrig fått ut någon övertidsersättning. När jag arbetade lördagar fick jag den kompenserad genom att vara ledig en dag i veckan istället. Var detta verkligen rätt? Jag jobbade 5 dagar i veckan mellan 9-18.15. Har nu slutat där för 2 år sedan men grubblar ofta på detta. Tacksam för svar!! Kanon att ni finns!!

SVAR:

Hej,

För att en arbetsgivare ska få lönebidrag för en arbetstagare så krävs det att du får villkor och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Handels kollektivavtal ger en arbetstagare 100 % i OB-tillägg efter kl 12 på lördagar. Du borde få antingen OB eller någon likvärdig kompensation. Om du fick betalt för att vara ledig en dag i veckan kan detta kanske ses som likvärdig kompensation. Tyvärr är preskriptionsreglerna inom arbetsrätten mycket snäva och det kan därför vara ett problem att du arbetade där för 2 år sedan. Om arbetsgivaren har agerat felaktigt så kan arbetsgivaren bli tvungen att betala tillbaka viss del av bidraget. Kontakta arbetsförmedlingen och se om de är intresserade av att gå djupare in i ditt ärende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Statlig lönegaranti

Hej

Företaget där jag är tillsvidareanställd har sagt upp mig pga arbetsbrist. Har sex månaders uppsägningstid enligt AA, inget KA finns.

Vad gäller om företaget går i konkurs och statlig lönegaranti tillämpas? Är det korrekt att uppsägning före konkurs skulle innebära lön från lönegarantin under hela uppsägningstiden? Om man blir uppsagd när konkursen är ett faktum kommer LAS reglerna att gälla med en månads uppsägningstid?

tacksam för ert svar

SVAR:

Hej,

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du få ut din lön genom den statliga lönegarantin. Den statliga lönegarantin ersätter fordringar som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen. För uppsägningslön som löper mer än en månad efter konkursbeslutet kan man som arbetstagare få ersättning och då gäller LAS regler, både kollektivavtal och personliga anställningsavtal saknar då verkan vad gäller din rätt att få ersättning från lönegarantin. Då måste man se på hur lång anställningstid du har haft och vilken uppsägningstid du har enligt LAS. Desto längre tid som du har varit anställd på företaget desto längre är din uppsägningstid enligt LAS, men den är maximalt 6 månader.

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du vända dig med dina frågor till konkursförvaltaren och få svar på om du omfattas av lönegarantin. Om du har en längre uppsägningstid än 6 månader kan det vara bäst för dig om konkursbeskedet kommer efter din uppsägningstid, men om din arbetsgivare inte ha medel att betala dig ersättning innan konkursbeskedet finns begränsningar enligt den statliga lönegarantilagen. Det finns begränsningar på när lönen ska ha tjänats in och beloppsbegränsingar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Särskilt anställningsstöd

Hej!
En anhörig är i fas 3 och har SAS. Hon arbetar ca 50% som administratör på ett litet företag. Anställningen gäller 1 mån i taget.
Ang obetald semester så säger AF att hon då har en inställelsetid av 48 tim om arbetet kräver. Är det riktigt?
Hon fullgör ett riktigt arbete,hög arbetsbelastning ibland. Är det riktigt i Fas 3? Är det korrekt att ha anställning 1 mån i taget? SAS ger ej A-kassa, varför rek då AF en sån anställning å inte Nystatsstöd?
Tacksam för hjälp.

SVAR:

Hej,

Varför arbetsförmedlingen har rekommenderat en viss anställning är något som man bör fråga arbetsförmedlingen om. LAS, lagen om anställningsskydd gäller inte för personer som är anställda med särskilt anställningsstöd. Dock ska arbetsgivaren ha ett kollektivavtal eller kunna uppvisa för arbetsförmedlingen att de har villkor som ger den anställde skydd. Därför måste din anhörige kontrollera anställningsavtalet och se om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som då reglerar anställningen. Där bör information framgå om vilka anställningar samt tider som är tillåtna. Det finns inget generellt förbud att vara anställd en månad i taget, det är en visstidsanställning och för att förhindra missbruk finns det särskilda regler om att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning efter en viss tid enligt LAS. Vad gäller semestern bör det framgå av anställningsavtalet/kollektivavtalet om det är finns någon skyldighet med en inställelsetid. Det är således viktigt att kontrollera anställningsavtalet och se om det finns något tillämpligt kollektivavtal för att se skyldigheterna samt rättigheterna som din anhörige har.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Anställd med särskilt anställningsstöd

Hej! Min sambo arbetar på en restaurang där han fått jobb med särskilt anställningsstöd (så företaget får 80% av hans månadslön betald). Trots detta
brukar han aldrig få riktigt den lön han är lovad. Överenskommen månadslön är 18500 kr. Den månad han fick lön för idag hade han arbetat lite över 40 timmar övertid och lönen han fick ut efter skatt var 11 000. Detta är helt sjukt för lite. Han borde snarare ha fått cirka 23000 innan skatt och alltså runt 16000 efter.

Företagsledningen håller ständigt på såhär och om de nu vägrar att betala ut resten undrar jag vad man ska göra! Eftersom han är anställd med särskilt anställningsstöd så kan han inte vara medlem i facket och kan således inte få hjälp därifrån. Kan man via domstol tvinga företaget att betala ut den lön har arbetat för eller vad ska han göra för att få de pengar han har rätt till?

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Lagen om anställningsskydd gäller inte för arbetstagare som har anställts med särskilt anställningsstöd. Din sambo ska dock ha de rättigheter som finns hos arbetsgivaren genom kollektivavtalet. Ett krav för att en arbetsgivare ska få anställa arbetstagare med särskilt anställningsstöd är att de har ett kollektivavtal eller tillämpa förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal. Din sambo kan kontakta arbetsförmedlingen och påtala att arbetsgivaren inte följer de krav som finns för att ha en arbetstagare med särskilt anställningsstöd. Finns ett kollektivavtal kan även din sambo kontakta facket då de kan vara intresserad av att arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet. Man kan alltid ta en tvist till domstol, det är dock en process som både kan ta lång tid och kan bli väldigt kostsam.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren